در، به، و، عملکرد

دانلود پایان نامه

(شاهد) و کمترین عملکرد بیولوژیکی با میانگین 5/940 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی گزارش شده است (Nabipour et al., 2007). نتایج محققان نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیکی گیاه با میانگین 8020 کیلوگرم در هکتار از تیمار آبیاری شاهد (آبیاری به مقدار 100 درصد نیاز آبی گیاه) بدست آمد و کمترین مقدار عملکرد بیولوژیکی گیاه نیز با میانگین 5662 کیلوگرم در هکتار که کاهشی در حدود 40/29 درصد نسبت به شاهد را به همراه داشت، از تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه (تنش متوسط) ثبت شد (میرزاخانی و سیبی، 1389). در بین مصرف سطوح مختلف زئولیت نیز با افزایش مصرف زئولیت عملکرد بیولوژیک افزایش نشان داد به طوری که بیشترین و کمترین مقدار آن با میانگین های 03/2818 و 27/2016 کیلوگرم در هکتار به ترتیب مربوط به تیمارهای مصرف 8 تن در هکتار و عدم مصرف زئولیت بود (جدول4-14). با مصرف سالیسیلیک اسید نیز عملکرد بیولوژیک افزایش نشان داد به طوری که در تیمار محلول پاشی سالیسیلیک اسید عملکرد بیولوژیک معادل 25/2506 کیلوگرم در هکتار به دست آمد (جدول4-14). برخی محققان بیان داشتند که صفت عملکرد بیولوژیک تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفت و در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد (Ashkani et al., 2007). در جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانهی آبیاری و زئولیت بیشترین عملکرد بیولوژیک با میانگین 8/3656 گرم در هکتار متعلق به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه به همراه مصرف 8 تن زئولیت در هکتار و کمترین آن با میانگین 7/1172 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئولیت بود (جدول4-15). در بین اثرات متقابل دوگانهی آبیاری و سالیسیلیک اسید نیز، بیشترین عملکرد بیولوژیک با میانگین 3414 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین مقدار آن با میانگین 9/1460 کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف سالیسیلیک اسید بود (جدول4-15). همچنین در بین اثرات متقابل زئولیت و سالیسیلیک اسید بیشترین عملکرد بیولوژیک با میانگین 8/2934 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار مصرف 8 تن زئولیت در هکتار به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین آن با میانگین 3/1815 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار عدم مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید بود (جدول4-15). بر اسا نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل سه گانهی صفات، بیشترین عملکرد بیولوژیک با میانگین 7/3961 کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه به همراه مصرف 8 تن زئولیت در هکتار و محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین عملکرد بیولوژیک با میانگین 6/1018 کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید بود (جدول4-16). صفت عملکرد بیولوژیک از این لحاظ مهم جلوه می کند که از رابطه ی بین نسبت وزن دانه به وزن خشک گیاه به دست آمده و از این طریق می توان به تولید مواد فتوسنتزی در گیاه پی برد. با افزایش شدت تنش رطوبتی عملکرد بیولوژیک کاهش می یابد ولی با افزایش مصرف زئولیت رطوبت مورد نیاز گیاه فراهم شده و گیاه از رشد مطلوبی برخوردار بوده و همین امر موجب افزایش عملکرد بیولوژیک در گیاه به هنگام افزایش مصرف زئولیت نسبت به زمان عدم مصرف آن شده است.
4-16: عملکرد بیولوژیک غوزه ی اصلی:
در جدول تجزیه واریانس عملکرد بیولوژیک غوزه ی اصلی تحت تأثیر مقادیر مختلف مصرف زئولیت قرار گرفت و در سطح آماری پنج درصد معنی دار شد ولی سطوح مختلف تنش آبی و مصرف سالیسیلیک اسید و همچنین اثرات متقابل آن ها از لحاظ آماری تأثیر معنی داری بر عملکرد بیولوژیک غوزه ی اصلی نداشتند (جدول4-13). نتایج محققان نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیکی گیاه با میانگین 8020 کیلوگرم در هکتار از تیمار آبیاری شاهد (آبیاری به مقدار 100 درصد نیاز آبی گیاه) بدست آمد و کمترین مقدار عملکرد بیولوژیکی گیاه نیز با میانگین 5662 کیلوگرم در هکتار که کاهشی در حدود 40/29 درصد نسبت به شاهد را به همراه داشت، از تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه (تنش متوسط) ثبت شد (میرزاخانی و سیبی، 1389). صفت عملکرد بیولوژیک تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفت و در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد (Ashkani et al., 2007). نتایج به دست آمده از جدول مقایسه میانگین اثرات اصلی صفات نشان داد که با افزایش شدت تنش آبی عملکرد بیولوژیک غوزه ی اصلی نیز افزایش پیدا کرد به طوری که بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیک غوزه ی اصلی با میانگین های 83/1 و 75/1 گرم به ترتیب متعلق به تیمارهای آبیاری بر اساس 85 و 100 درصد نیاز آبی گیاه بود (جدول4-14). در بین سطوح مختلف مصرف زئولیت مشاهده شد که با افزایش مقادیر مصرف زئولیت، عملکرد بیولوژیک غوزه ی اصلی نیز افزایش یافت به طوری که بیشترین عملکرد بیولوژیک غوزه ی اصلی با میانگین 84/1 گرم مربوط به تیمار مصرف 8 تن زئولیت در هکتار و کمترین عملکرد بیولوژیک غوزه ی اصلی با میانگین 66/1 گرم متعلق به تیمار عدم مصرف زئولیت بدست آمد. مصرف سالیسیلیک اسید، باعث کاهش عملکرد بیولوژیک غوزه ی اصلی نسبت به تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید شد(جدول4-14). در جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانهی زئولیت و سالیسیلیک اسید مشاهده شد که بیشترین عملکرد بیولوژیک غوزهی اصلی با میانگین 89/1 گرم متعلق به تیمار مصرف 4 تن زئولیت در هکتار و عدم مصرف سالیسیلیک اسید و کمترین مقدار آن با میانگین 62/1 گرم مربوط به تیمار عدم مصرف زئولیت به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسید بود (جدول4-15). فراست (1389) گزارش کرد، بیشترین عملکرد بیولوژیک در تیمار آبیاری معادل 100 درصد نیاز آبی گیاه با 3615 کیلوگرم بر هکتار و کمترین عملکرد بیولوژیک در تیمار آبیاری معادل 50 درصد نیاز آبی گیاه با 2867 کیلوگرم بر هکتار به ثبت رسید. در جدول مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانهی صفات بیشترین عملکرد بیولوژیک غوزه ی اصلی با میانگین 96/1 گرم متعلق به تیمار (آبیاری بر اساس 85 درصد نیاز آبی گیاه + مصرف 8 تن در هکتار زئولیت + عدم مصرف سالیسیلیک اسید) و کمترین عملکرد بیولوژیک غوزه ی اصلی با میانگین 51/1 گرم مربوط به تیمار (آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه + عدم مصرف زئولیت + محلول پاشی سالیسیلیک اسید) است (جدول4-16). امیدی (1388) طی بررسی اثر تنش آبی بر ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی سه رقم گلرنگ بهاره در کرج اظهار داشت که در بین سطوح مختلف تنش آبی، بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیکی به ترتیب با میانگین 5100 و 3900 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار شاهد و تیمار قطع آبیاری در دو مرحله تکمه دهی و گلدهی بود. در بررسی اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ، بیشترین عملکرد بیولوژیکی با میانگین 8/1209 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار آبیاری کامل (شاهد) و کمترین عملکرد بیولوژیکی با میانگین 5/940 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی گزارش شده است (Nabipour et al., 2007).

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد خدعه و نیرنگ و اقسام طلاق

(جدول4-13) نتایج تجزیه واریانس صفات
میانگین مربعات MS
عملکرد بیولوژیک غوزهی اصلی
عملکرد بیولوژیک کل
وزن هزار دانهی غوزهی فرعی
وزن هزار دانهی غوزهی اصلی
درجه آزادی
منابع تغییرات
026/0 n.s
37/599120 *
30/65 n.s
907/6 *
3
تکرار
047/0 n.s
90/17157746 **
75/10 n.s
728/0 n.s
2
آبیاری
037/0
45/89622
46/16
574/1
6
خطای عامل اصلی
236/0 *
10/3860261**
93/6 n.s
363/7 n.s
2
زئولیت
076/0 n.s
66/662726 **
90/70 *
183/58 **
1
سالیسیلیک اسید
008/0 n.s
03/507960 **
57/22 n.s
282/40 **
4
آبیاری×زئولیت
060/0 n.s
06/94196 n.s
76/2 n.s
982/2 n.s
2
آبیاری×سالیسیلیک اسید
018/0 n.s
19/327552 *
19/4 n.s
296/28 **
2
زئولیت×سالیسیلیک اسید
069/0 n.s
75/329124 **
41/35 *
437/59 **
4
آبیاری×زئولیت×سالیسیلیک اسید
057/0
78/75174
89/9
604/4
45
خطای عامل فرعی
39/13
37/11
35/9
00/6

ضریب تغییرات(درصد)
ns، *،** به ترتیب غیر معنی دار، معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.

(جدول4-14) مقایسه میانگین های اثرات اصلی صفات
عملکرد بیولوژیک غوزهی اصلی (گرم)
عملکرد بیولوژیک کل (کیلوگرم در هکتار)
وزن هزار دانهی غوزهی فرعی (گرم)
وزن هزار دانهی غوزهی اصلی (گرم)
تیمار
تنش آبی
75/1 a
99/3278 a
90/32 a
68/35 a
(100% نیاز آبی گیاه) I0
83/1 a
93/2361 b
15/34 a
69/35 a
(85% نیاز آبی گیاه)I1
76/1 a
02/1590 c
93/33 a
99/35 a
(70% نیاز آبی گیاه)I2
زئولیت
66/1 b
27/2016 c
44/33 a
25/35 a
(عدم مصرف)Z0
83/1 a
65/2396 b
27/33 a
74/35 a
(4 تن در