دانلود پایان نامه با موضوع بهرهوری کل عوامل تولید و تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه
3-4- جمعبندی
در بررسی روند رشد بهرهوری کل عوامل تولید ملاحظه میشود رشد بهرهوری کل عوامل تولید طی دوره 1390-1349 از نوسانات زیادی برخوردار بوده و از 8 درصد در سال 1349 به 1 درصد در سال 1390 کاهش یافته است. به طور کلی تغییرات و روند شاخص بهرهوری از سال 1355 به بعد حاکی از آن است که اقتصاد کشور عمدتاً بر پایه استفاده بیشتر از منابع شکل گرفته است و با توجه به روند نزولی بودن شاخص بهرهوری در برخی سالها، به نظر میرسد که مشکلات اساسی در این زمینه وجود دارد.
بررسی روند تغییرات ضریب جینی آموزشی حاکی از کاهش این ضریب در طی دوره مورد بررسی دارد. مقدار این ضریب از 9/0 درصد در سال 1349 به 30/0 درصد در سال 1390 کاهش یافته است که نشان میدهد نابرابریهای آموزشی در حال کاهش است. کاهش ضریب جینی نشان میدهد که افراد جامعه سالهای تحصیل تقریباً یکسانی دارند.
فصل چهارم:
روششناسی تحقیق
فصل چهارم:
روششناسی تحقیق

فصل چهارم:
4-1- مقدمه
این فصل به معرفی مدل تحقیق و روش برآورد آن اختصاص دارد. برای این منظور ابتدا مدل اقتصاد سنجی، نمونه آماری و منابع آماری دادههای جمعآوری شده بیان شده است. در پایان روش خود توضیح با وقفههای گسترده و مزایای آن و آزمونهای مرتبط در این زمینه توضیح داده شده است.
4-2- مدل تحقیق
به منظور بررسی ارتباط نابرابری آموزشی و بهرهوری کل عوامل تولید از مدل مطالعه چانگژنگ و جین (2009) به صورت معادله (4-1) استفاده شده است. در این مدل ضریب جینی آموزشی (که قبلاً محاسبه شده است) به عنوان شاخص نابرابری آموزشی در مدل لحاظ شده است:
(4-1)
که در آن:
Log TFP: لگاریتم بهرهوری کل عوامل تولید (منبع دادهها: از سایت سازمان بهرهوری آسیایی (APO)).
Gini: ضریب جینی آموزش، محاسبه شده با استفاده از شاخص جینی توماس و همکاران (2001) (منبع: محاسبات تحقیق).
بردار : شامل سایر متغیرهایی است که بر بهرهوری کل عوامل تولید مؤثر میباشند. بر اساس مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه عواملی مانند: شاخصهای نیروی انسانی شامل، سلامت و آموزش، شاخص بازبودن تجاری، سرمایهگذاری خارجی، توسعه مالی، انباشت سرمایه R&D و … از عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل تولید میباشند. در این مطالعه از متغیرهای زیر استفاده شده است:
Log TRADE: لگاریتم شاخص باز بودن تجاری، مجموع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی، ( منبع دادهها: اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی).
Log TM: لگاریتم توسعه مالی، شاخص مورد استفاده در این تحقیق، نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، (منبع دادهها: اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی).
Log TG: اثر متقابل بازبودن تجاری و ضریب جینی (Log TRADE * Log GINI).
نمونه آماری این مطالعه 1390-1349 میباشد.
4-3- معرفی روش تحقیق
به منظور بررسی روابط بلندمدت و کوتاهمدت بین متغیر وابسته و سایر متغیرهای توضیحی الگو میتوان از روشهای همجمعی مانند روش انگل- گرنجر، VAR و مدلهای تصحیح خطا مانند ساز و کار تصحیح خطا (ECM) استفاده کرد. با این حال، به علت محدودیتهای موجود در استفاده از روشهای انگل- گرنجر و مدل ECM و برای اجتناب از نواقص موجود در این مدلها، از جمله وجود اریب در نمونههای کوچک و نبود توانایی در انجام آزمون فرضیات آماری، روشهای مناسبتری برای تحلیل روابط بلندمدت و کوتاهمدت بین متغیرها پیشنهاد شده است که در این زمینه میتوان به رهیافت ARDL اشاره کرد (پسران، 1997).
در استفاده از این رهیافت به یکسان بودن درجه همجمعی متغیرها، که در روش انگل- گرنجر ضروری است، نیازی نیست. همچنین در این روش الگوهای بلندمدت و کوتاهمدت موجود در مدل به طور همزمان تخمین زده میشود و مشکلات مربوط به حذف متغیرها و خودهمبستگی را رفع میکند، لذا تخمینهای روش ARDL، به دلیل اجتناب از مشکلاتی همچون خودهمبستگی و درونزایی، نااریب و کارا هستند (سیدیکی، 2000). به همین دلیل در مطالعه حاضر از مدل ARDL استفاده شده است. برای استفاده از این روش ابتدا پایایی متغیرها بررسی میشود.