دانلود مقاله شاخه های بانکداری الکترونیک و تئوری رفتار برنامه ریزی شده

دانلود پایان نامه
Yu در سال 2012 به بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه در کشور تایوان پرداخته است. او از تئوری یکپارچهی پذیرش و استفاده از فناوری بدین منظور استفاده نموده است. عواملی که تاثیر آنها در مدل این تحقیق بررسی شد عبارتند از: کارایی مورد انتظار، تلاش مورد انتظار، تاثیر اجتماعی، شرایط تسهیل کننده، اعتبار درک شده، هزینه مالی درک شده و توانایی شخصی درک شده. از این میان تاثیر توانایی شخصی درک شده و تلاش مورد انتظار بر تصمیم به استفاده از بانکداری همراه مورد تایید قرار نگرفت.(محمدی و کارخانه، 1391)
1-3) اهمیت موضوع:
فناوری و ابزارهای بیسیم در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و آمار استفاده کنندگان از ابزارهای بیسیم در جهان رو به افزایش است. این پیشرفت، فرصت جدیدی برای ارائه ی خدمات نوین بانکی تحت عنوان بانکداری همراه به وجود آورده است. بانکداری همراه که از شاخه های بانکداری الکترونیکی است، به معنای انجام عملیات بانکی از طریق یک ابزار سیار مانند تلفن همراه است. کاربران با استفاده از بانکداری همراه میتوانند در هر مکان و زمانی، به راحتی و سریع از خدمات بانکی بهره مند شوند.
با ارائه ی خدمات بانکداری همراه، بانکها میتوانند مشتریان فعلی خود را در سیستمهای موجود حفظ کرده و این فرصت را داشته باشند که کاربران تلفن همراه را به, مشتریان بانک خود تبدیل نمایند.
( 2009. Gu et al ).
عاملی که توجه بانکها را شدیدا به سمت بانکداری همراه معطوف نموده است؛ امکان بی نظیر خدمات همراه درکاهش هزینه های ارائه خدمات بانکی است.) . وفایی،( 1389
در حال حاضر خدمات بانکداری همراه توسط بسیاری از بانکهای جهان ارائه میشود. در ایران نیز این خدمات توسط تعداد زیادی از بانکهای خصوصی و دولتی ارائه میگردد ولی با این حال مشتریان توجه کمی به این خدمات دارند و با وجود در دسترس بودن این خدمات، از آنها استفاده نمیکنند. پذیرش بانکداری همراه از پیش نیازهای اصلی موفقیت این فناوری است و در صورتی که مورد پذیرش مشتریان قرار نگیرد نمیتوان از منافع آن به طور کامل بهره مند شد. حال این سوال پیش میآید که دلیل این که بانکداری همراه با وجود مزایای فراوان آن مورد استقبال واقع نشده، چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال لازم است عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از سوی مشتریان را مورد بررسی قرار دهیم. تاکنون تحقیقات بسیاری در زمینه ی پذیرش فناوریها صورت گرفته و مدلهای زیادی ارائه شده است. از این میان، میتوان به تئوری یکپارچه ی پذیرش و استفاده ازفناوری و مدل تناسب وظیفه – فناوری اشاره کرد. در این تحقیق از این دو مدل به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه استفاده میشود. ابتدا مبانی تئوری موضوع تحقیق بررسی شده، سپس یک مدل پیشنهادی برای پذیرش بانکداری همراه از سوی مشتریان ارائه خواهد شد. (محمدی ، کارخانه ، 1391)
1-4)اهداف تحقیق:
هدف از این تحقیق، یافتن و مشخص نمودن عوامل موثر بر بانکداری همراه ، میزان تاثیر گذاری هریک و در نهایت ارائه راهکار مناسب جهت بانک مورد مطالعه جهت به کارگیری موثر عوامل در بانکداری همراه است. همچنین علی رغم تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است به نقش تبلیغات در پذیرش این فناوری پرداخته نشده و از این رو در این تحقیق مدل جدیدی برای پذیرش بانکداری همراه با درنظر گرفتن نقش تبلیغات، ارائه شده است. مدل پیشنهادی از ترکیب تئوری یکپارچه ی پذیرش و استفاده از فناوری و مدل تناسب وظیفه- فناوری و اضافه نمودن عوامل موثر دیگر ایجاد شده است.
1-5) چهارچوب نظری:
1-5-1) بانکداری همراه
انجام عملیات بانکی از طریق دستگاههای سیار مانند تلفن های همراه یا دستیار دیجیتال شخصی 3 را بانکداری همراه مینامند
.(Lee & Chung, 2009) روشی نوین برای دسترسی به خدمات بانکی از طریق کانالی است که مشتری به وسیله ی آن از طریق یک دستگاه سیار با بانک تعامل دارد. به وسیله ی بانکداری همراه، مشتریان میتوانند به بانکها، حسابها و خدمات مالی بسیاری دسترسی داشته باشند.(Lou et al., 2010)
خدمات بانکداری همراه در ابتدا فقط از طریق پیام کوتاه ارائه میشد )بانکداری مبتنی بر پیام کوتاه(، اما امروزه بانکداری همراه میتواند از طریق پیام کوتاه، برنامه های کاربردی قابل نصب، مرورگرهای وب تلفن همراه و داده های خدمات تکمیلی بدون ساختار انجام شود. ترکیب این تکنولوژیها نیز در ارائه خدمات بانکداری همراه استفاده میشود.
1-5-2 )پذیرش بانکداری همراه
همان طور که گفته شد خدمات بانکداری همراه توسط تعداد زیادی از بانکهای خصوصی و دولتی در ایران ارائه میگردد ولی با این حال مشتریان توجه کمی به این خدمات دارند و با وجود در دسترس بودن این خدمات، از آنها استفاده نمیکنند. از این رو مهم است بدانیم کاربران به چه دلایلی تصمیم به استفاده یا عدم استفاده از سیستمهای بانکداری همراه میگیرند. این دانش به طراحان سیستم و توسعه دهندگان آن در موفقیت سیستم کمک میکند. تاکنون مدلهای بسیاری برای پذیرش فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی ارائه شده است. از، جمله ی این مدلها میتوان به تئوری اشاعه ی نوآوری ، تئوری عمل مستدل ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده مدل انگیزشی ، مدل پذیرش فناوری ، مدل استفاده از کامپیوترهای شخصی ، تئوری شناخت اجتماعی ، تجزیه شدهی تئوری رفتار برنامه ریزی شده ، تئوری یکپارچه ی پذیرش و استفاده از فناوری و مدل تناسب وظیفه- فناوری اشاره کرد. این تحقیق بر دو نمونه ی این مدلها که نسبت به سایر مدلهای ارائه شده برای به کارگیری در زمینه ی پذیرش بانکداری همراه، کاملتر و مفیدتر به نظر میرسیدند، متمرکز شده است.
1-5-3) تئوری یکپارچه ی پذیرش و استفاده از فناوری
تئوری یکپارچه ی پذیرش و استفاده از فناوری در سال2003 توسط ونکاتش¹ و همکارانش در جهت توسعه ی مدل پذیرش فناوری ارائه شد. مدل پذیرش فناوری را دیویس² در سال 1985 بر اساس تئوری عمل مستدل ارائه کرد. این مدل به صورت اختصاصی، رفتارهای اشخاص را در ارتباط با کاربرد کامپیوتر و انواع فناوریهای کامپیوتری توضیح میدهد. اساس مدل پذیرش فناوری را دو تصور یا عقیده خاص که از عوامل اصلی مرتبط با رفتارهای پذیرش رایانه هستند تشکیل میدهد: سودمندی درک شده و سهولت استفاده ی درک شده. سودمندی درک شده احتمال ذهنی شکل گرفته در کاربران درباره مفید بودن یک سیستم وابسته به فناوری اطلاعات است، به این ترتیب که هر چه آن سیستم عملکرد کاری آنها را در بستر سازمانی بهبود ببخشد مفیدتر است و در نتیجه بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. سهولت استفاده درک شده، احتمال ذهنی شکل گرفته در کاربران درباره آسانی استفاده از یک سیستم وابسته به فناوری اطلاعات است، به این ترتیب که هر چه یک سیستم نیاز به تلاش کمتری برای یادگیری و استفاده داشته باشد، بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. در این حالت چنین به نظر میرسد که هر چه استفاده از سیستمی برای کاربران مفیدتر و آسانتر باشد، احتمالا توسط آنها بیشتر مورد پذیرش قرار میگیرد. در این مدل سهولت استفاده ی درک شده بر سودمندی درک شده هم تاثیر دارد.(باقری 1387)
1-5-4) مدل تناسب وظیفه- فناوری
مدل تناسب وظیفه- فناوری توسط Goodhue و Thompson در سال 1995 ارائه شده است. این مدل بیان میکند که کاربر فقط در صورتی فناوری اطلاعات را میپذیرد که مناسب کارها و وظایفش باشد و کارایی اش را بهبود ببخشد(.(Zhou et al. 2010 توانایی فناوری اطلاعات در پشتیبانی از وظایف توسط عنصر “تناسب وظیفه با فناوری” که بر تناسب قابلیتهای فناوری با نیازهای وظایف دلالت میکند، مشخص میگردد.(Dishaw & Strong, 1999) مدل تناسب وظیفه – فناوری معتقد است که افراد، یک فناوری را بر اساس تناسب بین مشخصات فناوری ومشخصات وظیفه میپذیرند. ممکن است یک فناوری از نظر کاربر بسیار پیشرفته باشد ولی در صورتی که آن فناوری متناسب با وظایفش نباشد و کاراییاش را بهبود نبخشد، مورد پذیرش وی قرار نمیگیرد. به عبارت دیگر، پذیرش کاربران فقط توسط درک و نگرش آنها نسبت به فناوری تعیین نمیشود بلکه تناسب بین وظیفه و فناوری ..,نیز نقش موثری دارد (Zhou et al ( 2010)
1-5-5 )مشخصات وظیفه :
مشخصات وظیفه ی مشتری شامل آن مشخصاتی از وظایف میشود که باعث میگردد مشتری بر جنبه های خاصی از فناوری اطلاعات تکیه کند.
1-5-6) مشخصات فناوری :
مشخصات فناوری به آن مشخصاتی اطلاق میگردد که میتواند در جهت انجام وظایف مشتری به کار گرفته شود.
1-5-7 )کارایی مورد انتظار: