دانلود رایگان پایان نامه مدیریت با موضوع گیاهان دارویی

دانلود پایان نامه

مورد نیاز صنایع داروسازی، کشت و پرورش گیاهان دارویی به صورت جدی انجام پذیرد (بیگی ،1374-ص43). در راستای بررسی عملیات زراعی مانند زمان کاشت، نحوه تکثیر، تغذیه و مدیریت آن، زمان برداشت و تیمارهای پس از برداشت در خصوص گیاهان دارویی نقش مهمی را در افزایش محصول و کیفیت آن‌ها بازی می‌کنند.
در کنار تمام عوامل عنوان شده باید گفت تولید گیاهان دارویی و عرقیجات (که از خانواده گیاهان دارویی میباشد)یکی ازمباحثی است که درسال‌های اخیرمتخصصین بهآن توجه خاصی نشان داده اند. گیاهان داروییگروه بزرگی ازگیاهان اقتصادی را تشکیل میدهند که این گروه از گیاهان دارای گونه‌های متفاوتی می‌باشند که ترکیبات و مواد موثره آنها در درمان بسیاری از بیماریها و سایر مصارف دیگر به کار می‌رود. علل اهمیت استفاده ازگیاهان دارویی عبارتند از:
1-اثرات جانبی داروهای شیمیایی
2-برخی از مواد موثره که توسط گیاهان دارویی ساخته می‌شود که امکان ساخت مصنوعی توسط بشر را ندارند.
3-ترکیبات مصنوعی دارای هزینه خیلی بالایی هستند در صورتی کهاستخراج ترکیبات گیاهی هزینه کمتری را دارد.
داروهای شیمیایی دارای آلودگی محیط زیست هستند و ….

اما یکی از چالش‌هایی که هم اکنون اکثر صنایع کشور به خصوص صنعت گیاهان دارویی با آن مواجه است عدم توجه به نظر مصرف کننده در تولید این محصولات است. شاید به جرات بتوان گفت که شرکت‌های تولید کننده گیاهان دارویی و عرقیجات تا حدی بازار را از وجود این محصولات اشباع کرده‌اند اما بندرت شرکت‌هایی را می‌توان یافت که در تولید محصولاتشان نظر مصرف کننده را هم لحاظ نموده باشند زیرا دغدغه اصلی این صنعت تاکنون تولید محصولی بوده است که به نوعی برای افراد جنبه درمانی داشته باشد اما در پژوهش حاضر چالشی را که در صنعت گیاهان دارویی با آن مواجه است را تا حدی از میان برده است.
در این پژوهش با ارائه مدل گسترش عملکرد کیفیت در شرکت تولید کننده عرقیجات گلچکان زمانی سعی در تولید و طراحی محصولات جدیدی را دارد که هم خواسته‌ها و انتظارات مشتریان در آن لحاظ شده است و هم قابل رقابت با صنایع معتبر جهانی باشد. در این فرایند با شناخت خواسته‌ها و انتظارات مشتریان محصولاتی را ایجاد می‌کند که خلاقانه و هنرمندانه و قابل رقابت در بازارهای جدید باشد فرایندی که بتواند قدرت رقابت را افزایش‌دهد.
5-1- سوالات تحقیق:
از آنجاییکه این تحقیق جنبه اکتشافی دارد ناچار به طرح سوالات تحقیق می‌باشیم و پاسخگویی به این سوالات از طریق طراحی سه پرسشنامه امکان پذیر شد .این سوالات به شرح زیر می‌باشد:
1-ابعاد کیفیت از نظر مشتریان شرکت گلچکان زمانی کدام موارد هستند؟
2-کدامیک از ابعاد کیفیت برای مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
3- این شرکت در کدامیک ازابعاد کیفیت، عملکرد مطلوبی دارد؟
4- شرکت درکدامیک ازابعاد کیفیت، عملکرد ضعیفی داشته است؟
5- با توجه به محدودیت‌های شرکت چگونه می‌توان بین انتظارات مشتریان و ارتقا کیفیت محصولات ارتباط برقرارکرد؟
6-1- اهداف اساسی تحقیق
“اهداف ملموس ناشی از بکارگیری QFDدر شرکتها را می‌توان در طراحی با هزینه کمتر، حذف تغییرات مکرر فنی، شناسایی تغییرات مکررفنی، شناسایی مقدماتی مکانهایی از تولید که بحرانیاند، کاهش قابل توجه از زمان برای توسعه محصول و اختصاص بهینه منابع خلاصه نمود در کنار تمام کاربردهای ملموسی که این مدل برای شرکت‌های خدماتی و تولیدی دارد، کاربردهای غیر ملموسی نیز می‌توان برای آن برشمرد از جمله افزایش رضایت مشتریان، تسهیل در کارگروهی با چندین نظام مختلف، ایجاد یک بنیان برایبرنامه ریزی بهبود محصول، ایجاد و نگهداری مستندات، ایجاد منبعی قابل تبدیل برای دانش فنی، تشویق اعضایQFD به انتقال دانسته‌هایشان به دیگر پروژه‌ها و اجرای دقیق و همزمان تمامی عناصر موجود در QFD باهماهنگی و انسجام کامل تمامی اجزا با یکدیگر.
(سایت Semnan Telecommunication company.ir 2008ص3)
اما اهدافی که تحقیق حاضر دنبال خواهد نمود عبارت است از:
تعیین اهمیت نسبی ابعاد کیفیت محصولات از دید مشتریان شرکت گلچکان زمانی
تعیین میزان عملکرد شرکت در هریک از ابعاد کیفیت محصولات از دید مشتریان شرکت
تعیین مهمترین بعد کیفیت محصول از دید مشتریان
بررسی روابط بین نیازهای مشتریان (صدای مشتری) و الزامات و محدودیت‌های شرکت (صدای سازمان)
شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت
ترویج تصمیم‌گیری گروهی در تحقیقات بازاریابی
ارائه پیشنهادات لازم مدیریتی جهت بهبود کیفیت محصولات
7-1- روش انجام پژوهش:
1-7-1- روش تحقیق:
این تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر روش پیمایشی – اکتشافی می باشدوبا استفاده از تکنیک QFD اقدام به بررسی ابعاد کیفیتی محصولات شرکت گلچکان زمانی از دید مشتریان این شرکت می‌کند. به منظور دستیابی به اطلاعات جامع و ساختار یافته مراحلی به ترتیب زیر انجام خواهد پذیرفت که عبارتند از:
شناسایی وضع موجود و مشتریان شرکت گلچکان زمانی
شناسایی نیازها، خواسته‌ها و انتظارات مشتریان شرکت گلچکان زمانی
طبقه‌بندی خواسته‌های مشتریان و تعیین عملکرد فعلی شرکت و درجه اهمیت نیازهای مشتریان
تشکیل تیم تصمیم
تعیین هدف عملکرد و شاخص برتری
تعیین الزامات فنی محصول توسط اعضای تیم تصمیم
تعیین میزان ارتباط بین الزامات فنی وخواسته‌های مشتریان توسط ماتریس ارتباطات
تعیین میزان ارتباط بین الزامات فنی با یکدیگر توسط ماتریس همبستگی
2-7-1- روش گردآوری داده‌ها:
“طرح تحقیق روشی سازمان یافته منسجم است که پژوهشگر را در تنظیم و اجرای پروژه راهنمایی خواهد کرد. طرح تحقیق به سه نوع تقسیم می‌شود اکتشافی توصیفی و علی. از تحقیقات اکتشافی برای تعریف مشکلات و مسائل و توسعه فرضیه‌هایی استفاده می‌شود که بعدها باید مورد ارزیابی قرار گیرند. تحقیقات توصیفی ویژگی‌های برخی از متغیرها را شناسایی می‌کند در حالی که تحقیقات علی شامل یک موقعیت کنترل شده است که در آن تمامی متغیرها به جز یک متغیر ثابت نگاه داشته می‌شود” (ونوس، ابراهیمی وروستا 1385-ص61و62)
پژوهش حاضر نیز از نوع تحقیقات اکتشافی- پیمایشی
می‌باشد که با استفاده از ابزار پرسشنامه اقدام به شناسایی نیازها و خواستههای مشتریان شرکت گلچکان زمانی نموده است. در حقیقت پرسشنامه فهرستی مدون از سوالات برای جمعآوری اطلاعات از پاسخ دهندگان می‌باشد. در این تحقیق از سه نوع پرسشنامه استفاده خواهیم کرد:
1- پرسشنامه شناسایی نیازها، خواستهها و انتظارات مشتریان شرکت گلچکان زمانی
2- پرسشنامه تعیین عملکرد فعلی شرکت و درجه اهمیت نیازهای مشتریان
3- پرسشنامه ویژه تیم تصمیم
3-7-1- قلمرو تحقیق:
از آنجایی که در انجام هر پژوهشی محقق با یک سری از محدودیت‌هایی روبرو است ما در این تحقیق نیز اقدام به مشخص نمودن قلمرو کاری خود نموده‌ایم. قلمرو این تحقیق شامل قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی می‌شود.
از لحاظ قلمرو موضوعی این تحقیق مدل QFD را در مورد کیفیت محصولات شرکت گلچکان زمانی مورد بررسی قرار می‌دهد و از لحاظ قلمرو مکانی این تحقیق فقط در شرکت گلچکان زمانی در استان خراسان رضوی صورت می‌گیرد و از لحاظ قلمرو زمانی این پژوهش مدل QFD را در شرکت گلچکان زمانی از شهریور 87 تا خرداد 88 به مرحله اجرا گذاشته است.
4-7-1-جامعه و نمونه آماری تحقیق:
در این پژوهش جامعه آماری ما شامل کلیه مشتریانی خواهد شد که محصولات شرکت گلچکان زمانی در خراسان رضوی از 50 عطاری که به نوعی شعبه فروش این شرکت هستند تهیه می‌کنند همچنین 15 نفر از مدیران ارشد و میانی سازمان نیز شامل جامعه آماری ما می‌شوند و نمونه آماری آن نیز مجموعه فرعی انتخاب شده از داخل مشتریان عطاری‌ها و مدیران شرکت می‌باشد. که 15 عطاری به صورت تصادفی انتخاب شدند و150 پرسشنامه در میان مشتریان این عطاری‌ها توزیع گردید (انتخاب مشتریان با استفاده از فرمولN می‌باشد) همچنین 8 نفر از مدیران ارشد و میانی که در امر بازاریابی، تولید، طراحی و کیفیت محصول دخیل هستند به طور تصادفی به عنوان اعضای تیم تصمیم انتخاب شدند.
در صورت کاربردی بودن طرح چه بخش‌هایی از جامعه میتوانند از آن استفاده کنند:
“گسترش عملکرد کیفیت به عنوان یکیاز ابزار مدیریت کیفیت جامع میباشد که امکان تحقق بسیاری از خواسته‌ها ذیل را برای اکثر صنایع تولیدی و خدماتی فراهم می‌کند:
مشتری‌گرایی
ایجاد تمرکز روی خواسته‌های مشتریان
بکارگیری موثر اطلاعات رقبا
اولویت‌بندی منابع
تعیین آیتم‌هایی که بتوان روی آن کارکرد
ساختارمند کردن تجربه یا اطلاعات موجود
2-کاهش زمان اجرایی
2-1- کاهش تغییرات میانی طرح
2-2- محدود کردن مشکلات ابتدایی
2-3- اجتناب از گسترش بیش از اندازه در آینده
2-4- تعیین فرمت‌های آینده
3- ترقی گروهی
3-1- بر اساس اجماع
3-2- ایجاد ارتباطات داخلی

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درموردارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-3- تعیین عملیات داخلی
3-4- ایجاد دیدی کلی خارج از جزییات.
(سایت .ir Semnan Telecommunication company 2008ص2)
باید توجه کرد که QFD جایگزینی برای فرایند طراحی فعلی نیست، بلکه ازQFD باید به عنوان ابزاری کارآمد و توانا برای حمایت و پشتیبانی از تمامی فعالیتهایی استفاده کرد که در حوزه فرآیند طراحی انجام می‌شوند.
8-1- واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی
1-کیفیت: “کیفیت عبارت است از مجموعه ویژگیهای یک کالا یا خدمت که عامل تعیین کننده‌ای برای پاسخگویی به نیازهای تصریحی و تلویحی از پیش تعیین شده مشتریان به شمار می‌رود.”(مصدق راد 1385-ص4)
2- مدیریت کیفیت فراگیر: “مدیریت کیفیت فراگیر اقدامی هوشمندانه، آرام و مستمر که تاثیر سینرژیک در جهت تامین اهداف سازمان دارد و در نهایت به رضایت مشتری‌، افزایش کارایی و ارتقا رقابت در بازار ختم می‌شود.” (حاجی شریف 1374-ص47)
3- مشتری: “همان کسی است که نیازش را خود تعریف می کند کالاها و خدمات تولیدی ما را مصرف می‌کند و حاضر است بابت آن هزینه‌هایی را بپردازد.” (محمدی 1382- ص44)
4-عملکرد: توانایی محصول در برخورداری از اساسیترین ویژگیهای عملیاتی و تامین الزامات عملکردی.
ویژگی‌ها یا خصوصیات: معمولا چیزی است که بعد از هویت و عملکرد اصلی کالا مطرح می‌شود به عبارت دیگر ویژگی‌های ثانویه محصول که تکمیل کننده کارکردهای اصلی آن میباشد.
قابلیتاعتماد یا اطمینان: احتمال اینکه محصول در یک دوره زمانی مشخص از کار بیفتد یا عملکرد نادرست داشته باشد.
قابلیت انطباق:درجه تطابق طراحی محصول بامشخصه‌ های عملیاتی با استانداردهای تثبیت شده، هرچند این قابلیت انطباق گاهی به صورت تطابق با نیازمندی‌ها بیان شده است.
قابلیت دوام: میزان طول عمرمفید یک محصول پیش از آنکه به لحاظ فیزیکی از میان رفته باشد
قابلیتسرویسدهی: این آیتم جز عوامل غیرقابل لمس بوده و با پارامترهای کمی نمیتوان اندازگیری کرد. میزان سرعت، سهولت، ادب و نزاکت، مهارت و تبحر برای تعمیر محصول.
10- ویژگیظاهری: طریقه نمایش یک محصول، احساس، صداها، مزه، بو بیشتر موضوع قضاوت‌های فردی می‌باشد به عبارت دیگر ویژگی‌های محصول که قضاوت شخصی مشتری در ارتباط با وضعیت ظاهری محصول تحت تاثیر قرار می‌دهد.
11- کیفیت درک شده: اصولا اکثر خریداران تمایل دارند مبلغ بیشتری بپردازند در عوض از یک سازمان مشهور کالاهای مورد نیاز خود را خریداری مینمایند” (جعفری، اصولی و شهریاری 1379 ص18، 57تا59) (Garvin 1987-ص102و103)
12-گسترش عملکرد کیفیت:”عبارت است از ترجمه صدای مشتری و نیازمندی‌های او به محصول یا خدمت نهایی. QFD به شرکت‌ها کمک می‌کند که بین آنچه مشتری میخواهد و آنچه شرکتها توانایی برآورده کردن آن دارد ارتباط برقرار می‌کند QFDیک ابزار موثر در راستای افزایش سود و سهم بازار می‌باشد” (Chein،Su 2003-ص346)

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد :کارت امتیازی متوازن

فصل دوم :
ادبیات وپیشینه تحقیق
1-2- مقدمه
تغییر و تحول در زندگی انسانها راه پرفرازی را پیموده است و یکی از ویژگی‌های دنیای امروز شدت و سرعت در تحول می‌باشد. وجود رقابت‌های سخت در عرصه‌های گوناگون بقای جوامع و سازمان‌ها را متلاطم و نیازمند توانمندی‌های خاص آن کرده است ارائه دائمی و فزاینده کالاها وخدمات نو نتیجه این رقابت‌ها و نشان دهنده تلاش مستمر برای بقا است سازمان‌ها با سرعت و شدت در تحول درونی‌شان با نیازهای بازار سازمان پیدا می‌کنند و با هوشمندی تمام توانایی درک این نیازها را داشته‌اند و آن را به موقع تامین می‌نمایند.
در بازار رقابتی امروز هدف بسیاری از سازمانها سعی در پیدا کردن مشتری و حفظ این مشتریان است زیرا اهمیت ایجاد یک مشتری وفادار کمتر از هزینه پیدا کردن یک مشتری جدید است و یکی ازراه های حفظ این مشتریان این است که از رضایت آنان مطمئن شویم زیرا که تحقیقات نشان داده است که رضایت مشتری نه تنها بر روی حفظ مشتریان بلکه بر روی سودآوری و موفقیت شرکت در عرصه رقابت تاثیر می‌گذارد رضایت مشتری کلیدی برای حفظ مشتری و عملکرد مالی برتر شرکت است ولی باید این نکته را بدانیم ایجاد رضایت مشتریان و حتی به شعف آوردن ایشان از کیفیت محصولات در وحله اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته‌های آنها و سپس انتقال این خواسته‌ها به جایی است که محصولات و خدمات تولید می‌شود. البته لازم به ذکر است که سازمان باید نسبت به نیازها و خواسته‌های مشتری آگاه و مسئول باشد و اگر سازمان متعهد به این تغییر نیاز نباشد گذشت زمان امتیازات اولیه‌اش را از بین خواهد برد اکثر سازمان‌ها نیاز به ارتباط مستمر با مشتری را درک کرده و سیستم‌هایی را برای ثبت و پاسخگویی به شکایات آنان ایجاد می‌کنند. این امر با توجه به پیچیده شدن روز افزون سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چیزی نیست که به طورخودبخود اتفاق بیفتد و به روش‌ها و رویههایی نظامند نیاز دارد که این انتقال اطلاعات و دانش را به فرایندی سازمانی مبدل می‌کند.
QFD (Quality Functional Deployment) پاسخیاست به این الزامات که طی سالهای اخیر در زمینه‌های مختلف کاری در سراسر جهان سودمندی را به خوبی نشان داده و در تمامی جهان مورد استقبال عمومی قرارگرفته است QFD فهم نیازهای مشتری و تبدیل آنها به مجموعه‌ای از نیازمندی‌های طراحی و تولید و روشیاست که نظرات ذینفعان کلیدی را برای تولید محصولی که به بهترین نحو پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد، مورد ارزیابی قرارداده در این روش نیازمندی‌های مشتریان استخراج می‌گردد سپس این نیازمندی‌های مهم مشتریان برجسته میگردد در این روش خواستههای مشتریان به ‌مشخصههای محصول، مشخصههای قطعات، مشخصه‌های فرایند ومشخصه‌ های عملیات تفسیر میشود این عمل توسط افرادی از بخشهای مختلف شرکت با استفاده از ماتریس‌هایی انجام می‌گردد که خانه کیفیت خوانده می‌شود. QFDفرمتی فراهم می‌آورد که قبل از شروع طراحی و ساخت محصول از خوب بودن محصول اطمینان حاصل گردد. QFD نه وسیله‌ای برای حل مسائل، بلکه ابزاری برای برنامه‌ریزی و پیشگیری از مسائل است. QFD یک رویکرد سیستماتیک می باشد که بوسیله آن می‌توان مشخص نمود چه نیازمندی‌هایی برای چه کسانی اولویت دارند و چه موقع و چرا باید اعمال شوندQFD فرایند گروهی منظم برایبرنامه ریزی و طراحی محصولات جدید با بهبود محصولات از طریق زیر است تمرکز بر نیازمندی‌های مشتریان، به کاربردن محیطهای قابل رقابت و نیازمندی‌های بازار برای بالا بردن اهداف طراحی، ایجاد کار گروهی و تبدیل نیازمندیهای کیفیمشتری به اهداف قابل اندازگیری به گونهای که محصولات و سرویس‌های مناسب به صورت صحیح در اولین فرصت به بازار معرفی می‌شود.
در نهایت باید گفت اگر چه تکنیکها وروش های متفاوتی برایQFD وجود دارد اما یکی از بهترین و قدیمی‌ترین روشها خانه کیفیت HOQ(House Of Quality )است تنها کاری که HOQ انجام میدهد نظم دهی به ذهن افراد درگیر با پروژه تصمیم‌گیری است که با نوعی انسجام گروهی همراه است.
1-2-2- تاریخچه کیفیت
“پیدایش کنترل کیفیت تقریبا هم زمان با پیدایش صنعت می‌باشد در دوران قرونوسطی کیفیت مورد نیاز صنعت مستلزم کنترل بسیار وسیع به همراه آموزش‌های بلند مدت بود این آموزش‌ها باعث می‌شد که کارگر در مورد کیفیت محصو

پاسخی بگذارید