دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد برنامه ریزی درسی

دانلود پایان نامه

مدرسه میگذارد میشود. چون خانه، مدرسه و جامعه، محیطهای اصلی و مشترکی از تأثیر بر تحصیل و پیشرفت بچهها را ارائه می کنند، پژوهشگران و کاروران، از آنها به عنوان همکارانی که “با هم کار میکنند تا برنامهها و فرصتهای بهتری برای دانشآموزان ایجاد کنند”، درخواست همکاری می نمایند.(Goos, Lowrie & Jolly.2007)
نقش «جامعه» در روابط مدرسه-جامعه
پژوهشگران اجتماعی-فرهنگی، «جامعه» را به شکل جامعهای از عمل و ممارست (جامعه ی کاربستی) معنی میکنند؛ یعنی گروهی از مردم مشغول انجام فعالیتی با اهداف و علائق مشترک؛ به دنبال این اهداف و علائق، آنها اقدامات مشترکی را به کار میبرند، با ابزار یا منابع مشابهی کار میکنند و از گفتار خاصی استفاده میکنند. جوامع، زمینه ها و مفاهیم اجتماعی را درست هنگامی که افراد در کارهای اجتماعی شرکت میکنند، ایجاد میکنند. دانش، در انجام روابط اجتماعی و کارایی این جوامع، بصورت یکپارچه است. بعلاوه، فرایندهای یادگیری و عضویت در یک جامعهی کاربستی، تفکیک ناپذیراند. چون یادگیری، با عضویت در جامعه اجین است، این موضوع به افراد اجازه میدهد تا به گروهی تعلق داشته و وضعیتشان را تطبیق دهند. چنانکه شرکت کنندگان عوض شوند، هویت و یادگیری آنها – رابطه با و در میان گروه – نیز تغییر میکند. بنابراین جوامع، قدرتمندترین محیطهای یادگیری را برای بچهها ایجاد کرده و با مشغولیت آنها در فعالیتهای اجتماعی با دیگران، امکانی برای پیشرفتشان بوجود میآورند.(همان، 2007)
در این میان آموزش عمومی، یک سرمایهی ارزشمند برای دولت مرکزی ، با منافع اجتماعی و اقتصادی کلان است. پژوهشها نشان میدهد که افرادی که فارغالتحصیل میشوند و به تحصیل خوب در طی دوران دبستان و دبیرستان دسترسی دارند، بیشتر احتمال میرود که شغل سودمندی پیدا کنند، خانواده های مستحکمی داشته باشند، و شهروندان فعال و مولدی باشند. همچنین کمتر انتظار میرود که آنها جرائمی جدی مرتکب شوند، بر سیستم بهداشت همگانی هزینه زیادی تحمیل کنند، و در برنامههای مساعدت رفاهی شرکت کنند. یک تحصیل خوب، منافع مهمی به افراد میرساند و، همانطور که منافع افراد در سراسر یک جامعه متمرکز میشود، منافع وسیع اجتماعی و اقتصادی ایجاد میکند. بنابراین، سرمایه گذاری در آموزش عمومی، نسبت به پرداخت هزینه برای پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مدارس بی کیفیت و بدون بودجه، برای دولت خیلی سودمندتر است. پیشرفتهای تحصیلی، منافع اقتصادی عظیمی برای افراد دارد. پایان مقطع متوسطه، از نظر تاریخی، شاخص مهمی شده که کارکنان را متوجه میسازد که یک شخص آمادهی پذیرش یک شغل است. حتی امروزه، کسانی که در دوره ی دبیرستان ترک تحصیل میکنند، بیش از دو برابر نسبت به کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارند، احتمال بیکاری شان می رود. دریافت رتبه ی تحصیلی K-12، همچنین به مقدار زیادی جهت آمادگی برای دانشگاه اهمیت داشته است. در سال های اخیر، دانش آکادمیک علاوه بر مقطع متوسطه، به دلیل سطوح بالاتر دانش و مهارت در مشاغل قرن بیست و یکم در اقتصاد بین المللی ، ضرورت پیدا کرده است. ارزش اقتصادی نسبی مدرک مقطع متوسطه به تنهایی – بدون تحصیلات بالاتر– در حقیقت با گذشت زمان و بدلیل اینکه افراد بیشتری به دانشگاه و تکمیل آن دسترسی دارند، کاهش یافته است آموزش عمومی، یکی از بهترین فرصتها را جهت کاهش جرائم و هزینه های آن در جامعه، بوسیله ی کمک به بچه ها برای کسب دانش، مهارت وشخصیتی که به آنها در جهت خودداری از فعالیتهای جنایتکارانه کمک میکند، فراهم میآورد یک برنامه درسی خوب منافع زیادی برای اقتصاد جامعه دارد در واقع اگر در برنامههای درسی واقعیت زندگی دانشآموزان محور قرار بگیرد از خیلی مسائلی که جامعه کنونی ما با آن درگیر است مثل اعتیاد، بزهکاری و… پیشگیری میشود.(mitra. 2011)
گروهی از سازمان های مهم تجاری و آموزشی، بر این باور هستند که ایجاد ارتباط میان آموزش و دنیای واقعی، برای موفقیت دانش آموز ضروری است. بر طبق این شراکت، «سیستم آموزشی، درصورتیکه شکاف میان اینکه چگونه دانش آموزان زندگی می کنند و چگونه یاد می گیرند را پر نکنیم، جلوه ای نامربوط خواهد داشت». این شراکت، سواد را فقط خواندن، نوشتن و مهارتهای محاسباتی نمیداند، بلکه آن را “آگاهی اینکه چگونه باید از دانش و مهارتها در متن زندگی مدرن استفاده کرد”، می داند.(melaville.2005.p.1)
یادگیری جامعه محور
مدارس جامعه، رویکردی معمول را جهت ارتباط زندگی و یادگیری پیشنهاد میکنند. تعداد زیادی از اعضای مدارس و جامعه، در حال تطابق دادن دوره های درسی هستند – هم در طی روز مقرر مدرسه و هم بعد از آن – که به دانشآموزان اجازه میدهد تا در جوامع خودشان یاد بگیرند. این ارتباط میان اعضای مدارس و جامعه، یک عنصر اساسی در مدارس جامعه است، که به دانش آموزان راه های توسعهی مهارتها و دانش لازم برای موفقیت در بزرگسالی را ارائه می کند. هدف این دوره ها این است که افراد جوان را بوسیلهی کنترل علاقهی طبیعیشان به جاییکه زندگی و کار میکنند و بوسیلهی استفاده از جامعه خودشان به عنوان منبع یادگیری و عمل، کاملا” مشغول کند.
یک سری شواهد در حال افزایش، اشاره میکنند که راهبردهای یادگیری جامعه محور، خیلی قابل قبولتر از فهرست کلی “ایده های خوب” می باشد. درحالیکه تحقیق بر روی یادگیری جامعه محور هنوز زیاد نیست، یافتهها نشان میدهد که این راهبردها به دانش آموزان و مدارس کمک میکند تا به اهداف آکادمیک، مدنی، اخلاقی، اجتماعی، شخصی، و اهداف مبتنی بر کار، برسند.
هنگامی که دانش آموزان مشغول یادگیری میشوند، بیشتر انتظار میرود که عمیقا” علاقمند باشند، سختتر کار کنند، و به اهدافشان برسند. رسیدن به داراییهای یک جامعه – تاریخ، فرهنگ، منابع، و چالشهای آن – میتواند به مدارس کمک کند تا در ضمن دوره های تحصیلی،شهروندانی آشنا با مفاهیم و ارتباطات جامعه تربیت کنند. به جای کم رنگ کردن برنامه ریزی درسی مدرسه، راهبردهای یادگیری جامعه محور، شدت یادگیری و احتمالی که افراد جوان دانش و مهارت را به موقعیت های جدید انتقال میدهند، افزایش میدهد. با پرورش علاقهی دانش آموز به جوامع خودشان، این راهبردها بذرهای یادگیری مادام العمر را میکارند. هنگامی که دانش آموزان خودشان را به عنوان شهروندانی میبینند، آنها مسئولیت آنچه را که در محله هایشان، جوامع و کشورشان اتفاق میافتد، به عهده میگیرند. و آخرین نتیجه «یادگیری ای که دوام می آورد» ورای آخرین سنجش ها تعهد به خدمت است که به مدت یک عمر دوام میآورد. (همان،2005)
نتایج برنامه ریزی درسی مبتنی بر جامعه
دانشآموزان، مهارتها و درکشان را افزایش میدهند تا مسائل مهم اجتماعی را جستجو و کشف کنند، تصمیم بگیرند، همکاری کنند، و دانش تاریخیشان، سرزمینشان، و جامعهشان را بسازند. دانش و درک جامعه و محیط انسانی، هنگامی که دانش آموزان دربارهی موارد زیر مطالعه میکنند، افزایش مییابد:
ساماندهی افراد در گروه ها؛ و حقوق، نقشها و مسئولیتهای افراد هنگامی که در گروه ها تعامل میکنند
اختصاص فرهنگ و میراث به هویت و پیامدها و ذات تعاملات اجتماعی
تعامل افراد با محیطشان و راه هایی که بوسیله آن افراد مکان و محیط را نمایش داده و تفسیر میکنند
ارتباطات میان افراد و وقایع، از طریق زمان و ادراک این روابط
تخصیص و مدیریت منابع و شرکت در فعالیتهای اقتصادی
آموزان، مهارتها و گرایشهای اساسی خود را پرورش داده و خود را آماده میکنند تا در جامعه عضوی مؤثر و مسئول باشند.(IEA Curriculum – Human Society and Environment.2006.p2)
چرا ارتباطات جامعه محور مهم است
هر مدرسهی محلیای، نه تنها باید به عنوان یک سازمان آموزشی، بلکه همچنین باید به عنوان یک مجموعهی غنی از منابع خاص که میتواند جهت تقویت اساس اقتصادی و اجتماعی کل جامعه استفاده گردد، نگریسته شود. ضمنا”، معلمان باید جامعهی محلیشان را به شکلی فعال، قوی و مجهز ببینند. جوامع موفق در همهی اشکال و اندازه های مختلف، در همهی سطوح اقتصادی، شهری و روستایی، وجود دارند و مالک دارایی های فراوانی هستند و هنگامی که تجهیز و مرتبط شوند، زندگی اجتماعی را غنی و بانشاط می سازند. محیط جامعهای که یک مدرسه در آن واقع شده، مجموعههایی از پیچیدگیهای از پیش موجود دارد که متصدیان مدرسه باید آنها را هدایت کنند. اما هنگامی که روابط برقرار شده و مکرراً پرورش می یابند، این روابط احیای مدارس را بعد از برنامه ریزی درسی، امنیت دانش آموز، تعهد والدین، و پیشرفت دانشآموز، تقویت میکند. بین سالهای 2006 و 2009، ری تامپسون روابط بسیاری را در جامعهی Auburn Gresham آغاز کرد و ترویج داد که تأثیر مستقیمی بر موفقیت تحصیلی و گسترش سلامتی دانش آموزان داشته است. از طرف دیگر، او برای اعضای جامعه و سازمان ها پلی ایجاد کرد تا به شبکهای که شامل کارکنان، معلمان، والدین و دانش آموزان می شود، مرتبط شوند. (chrzanowski. Rans& Thompson. 2005.p.6)
ارتباطاتی که از طریق جامعه به مدرسه سود می رساند
مدارسی که نقشهای رابط میان فرهنگ مدرسهی شانو جامعه ایجاد میکنند، در چندین سطح، از ارتباطات برقرار شده سود می برند:
1. مدارس، علیرغم ساختار روابط پایدار، درحالیکه سطوح بالایی از دید محلی برقرار می کنند، از اعضای جامعه می شوند.
2. رابط، در نواحی از نظر سیاسی پیچیده ی جامعه، یک مشروعیت رسمی را برقرار می سازد.
3. ادراک دانش آموزان بهتر میشود. حال، دانش آموزان به عنوان بچههایی که در جامعهی ما زندگی میکنند و نه به عنوان بیگانگانی ترسناک، دیده میشوند. همسایگان، داراییهای دانش آموزان و ارزش شرکت آنها در فعالیت های اجتماعی را تصدیق میکنند.
4. ارتباطات اجتماعی، فعالیتهای احیای پیشرفت را تقویت میکند.
ارتباطاتی که از طریق مدرسه به جامعه سود می رساند
سازمان های اجتماعی، ساکنین، و مشاغل، از روابط مستحکم با مدارسی که نهایتاً کل جامعه را پشتیبانی میکند، سود میبرند:
1. مدارس، یک موقعیت مرکزی جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات با ساکنین جامعه، ارائه میکنند.
2. مدارس، تسهیلاتی دارند که می تواند به عنوان فضاهای ملاقات، مراکز کنفرانس جامعه، و مکانهایی برای رویدادهای اجتماعی استفاده شود.
3. دانش آموزان به عنوان داوطلب و کارورز در سازمان ها و مشاغل جامعه محور خدمت میکرده و عوامل حفاظتی مدارس را تقویت میکنند.(همان، 2005)
همانطور که ذکر شد تعاملات گسترده بین مدرسه و جامعه در نهایت به پیشرفت و فرد و جامعه میانجامد اما در غیر این صورت وضع به گونهای دیگر پیش می رود. مثلا امروزه فرصت های ناکافی و نامناسب پیشنهاد شده به عدهی کمی از جوانان فقیر، مهمترین چالشی است که مدارس و سازمانهای اجتماعی آمریکا با آن روبرو هستند و تهدید بزرگی بر کشور تحمیل میکند. آنها تهدیدهای اخلاقی هستند: در زمانی که بهترین شغلها سطوح بالاتری از مهارتها و دانش را نسبت به زمان قبل تر، احتیاج دارند، برخی از بچهها بسادگی بخاطر رنگ پوست یا درآمد والدینشان، تحصیلاتی ندارند که بخاطر آن رقابت کنند. همچنین می توانند تهدیدهای اجتماعی باشند، چون کودکانی که به اندازه کافی تحصیل نکرده اند، احتمال بازداشت شدن، باردار شدن، مصرف مواد، تجربه ی خشونت در آنها زیاد است و به مساعدت همگانی احتیاج دارند. آنها میتوانند تهدیدی اقتصادی باشند، زیرا رقابت نیروی کار حال و آینده ی آمریکا را کاهش میدهند. و آنها تهدیدی مدنی هستند، زیرا معافیت کلی بچه های ما – سهم شخصی آنها در جامعه- به شکل واضحی سطح تحصیلی آنها را نشان می دهد.(Professor Henry m. Levin.2005.p18
هزینه های اقتصادی تحصیل ناکافی
هنگامی که افراد جوان مقطع متوسطه را به پایان نمیرسانند، دقیقا” هزینه مالی تحمیل شده به جامعه چیست؟ پژوهشگرانی که بر این سوال متمرکز شدند، اطلاعاتی در مورد درآمدها و مالیات های هدر رفته ارائه کرده و هزینه های بخش سلامت را افزایش دادند، همچنین اطلاعاتی درباره ی هزینه های افزایش یافته در حوزه های مساعدت عمومی و فعالیت های دادگستری ارائه دادند که می تواند بطور مستقیم در دستیابی به مدرک مقطع متوسطه، با شکست پیوند بخورد.

هزینه های مدنی تحصیل ناکافی
به وضوح، اثر مالی تحصیل ناکافی قابل توجه است، و پتانسیلی که از سرمایه گذاری در فرصتهای تحصیلی برای همهی بچهها به دست می آید، انگیزهای است که از همه ی خطوط سیاسی عبور میکند. اما پیامد دیگری در مورد ناکافی بودن تحصیل وجود دارد که حتی ممکن است تهدید بزرگتری در طی زمان باشد: خسارتی که توسط محروم کردن تعداد زیادی از افراد جوان از شرکت در زندگی سیاسی و مدنی آمریکایی تحمیل میکند. (همان، 2005)
آنچه که اهمیت دارد این است که دانشآموزانی که با ویژگیهای فردی متفاوت و فرهنگ خاص وارد مدرسه میشوند مورد توجه قرارگیرند. در واقع مدرسه باید سرمایه فرهنگی این افراد را به موفقیت تبدیل کند تا سرمایه اجتماعی شکل گرفته و در پی آن سرمایه اقتصادی نیز به وجود آید. درحالیکه جامعهی ما هنوز بر رشد اقتصادی متمرکز است، این موضوع نه در سطح اجتماعی و نه در سطح خصوصی، به موفقیت نمیانجامد.(varbelow, 2012)
بررسیها همچنین نشان میدهد کهجوامع ، میتوانند اثر مثبتی بر کارایی مدرسه داشته باشند. اگرچه کمتر، اما پژوهش در مورد مشغولیت جامعه نشان داده است که وقتی جوامع حول تلاشهای مدارس برای پیشرفت، بسیج می شوند، نتایج مثبت فراوانی شامل موفقیت بیشتر دانش آموز، بدست میآید.
یافته های نهایی – مشارکت های جامعه
پژوهشهای کمتری در مورد تأثیرات فعالیت جامعه وجود دارد، اما یافتهها همچنین منافعی را مانند بهبود در تحصیل و رفتار برای مدارس، خانواده ها و دانش آموزان فراهم میکنند.
هنگامی که گروه های جامعه و مدارس مشارکت های تحصیلی جامعه را گسترش میدهند، نتایج مثبت شامل موارد زیر است:
– بهبود امکانات مدرسه
– پیشرفت مدرسه از نظر مدیریت و پرسنل
– برنامههای یادگیری برای دانش آموزان با کیفیت بالاتر
– منابع و برنامه های جدید جهت بهبود آموزش و برنامه ریزی درسی
– منابعی برای برنامه های پس از مدرسه و حمایت های خانواده
– سرمایه اجتماعی و سیاسی افزایش یافته ی شرکت کنندگان(Information Briefing. 2007.p2)
نکات کلیدی در ساخت مشارکتهای مؤثرمدرسه و جامعه

 

مطلب مرتبط :   نمونه پایان نامه :از خود بیگانگی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– ایجاد برنامهها و ابتکارات متمرکزی بر ترویج روابط مطمئن، بامعنی و محترمانه در میان کارکنان مدرسه، خانواده ها و اعضای جامعه
– جذب خانواده های گوناگون با تصدیق، احترام و اشاره به تمایزات فرهنگی و طبقاتی
– ترویج فرهنگ مدرسه، که تشویق به مشارکت میکند و به نیازهای خاص والدین و جامعه اشاره دارد.

دیدگاهتان را بنویسید