حکومت، حکمرانی، ، می‌فرمایند:

دانلود پایان نامه
آن امت، زیردست نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوی دست بستاند. پس تحمل نمای، درشت گویی یا عجز آن ها را در سخن گفتن. و تنگ حوصلگی و خودپسندی را از خود دور ساز تا خداوند درهای رحمتش را به روی تو بگشاید و ثواب طاعتش را به تو عنایت فرماید. اگر چیزی می بخشی، چنان بخش که گویی تو را گوارا افتاده است و اگر منع می کنی، باید که منع تو با مهربانی و پوزش خواهی همراه بود.»(همان،415).
5. مبارزه و اقدام قاطعانه و مستمر علیه فساد
عدم سوء استفاده از قدرت عمومی و مبارزه قاطع با تمامی ظواهر فساد از مؤلفه های حکمرانی خوب شهری شمرده می شود. فساد یعنی سوء استفاده از قدرت عمومی یا حکومت در جهت منافع فردی، گروهی یا طبقاتی است و می تواند مصادیق مختلفی از جمله فساد اداری، استخدامی، اقتصادی، سیاسی و مانند این ها در برگیرد. فساد ستیزی و اهتمام بسیار جدی به حفظ بیت المال و اموال عمومی چه در ساحت نظر و بیان و چه در ساحت عمل، یکی دیگر از ویژگی های بسیار شاخص علی (ع) است که او را شهره همه آفاق و اعصار کرده است. فساد باعث تخریب حکومت، بی اعتمادی سیاسی و بحران مشروعیت، شکاف و جدایی مردم و جامعه از دولت و ضعف و بی انسجامی یا واگرایی شدید در جامعه می شود.
امیرالمؤمنین(ع) معتقدند که وقتی منابع جامعه در اختیار کارگزاران قرار می گیرد، این خطر وجود دارد که آنان برای استفاده های شخصی، گروهی و غیر مشروع از منابع عمومی وسوسه شوند(کردبچه و دیگران،1391: 753). ایشان در بسیاری از خطبه ها و نامه هایشان خطاب به حاکمان بر مسئله مقابله با فساد و عدم سوء استفاده از اموال عمومی و برخورد قاطع با افراد فاسد بسیار تاکید می نمایند.: « نبایستی در آنچه متعلق به مردم است برای خود حقی قائل شوی.»(دشتی،پیشین: 421). از دید ایشان، « زمامداران، امین خدا در زمین، برپا دارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیری از فساد در میان مردم هستند.»(تمیمی آمدی،1407.ه.ق: 236). در جای دیگر خطاب به یکی از کارگزاران خود می فرمایند: « همانا من، به راستی به خدا سوگند می خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده و در هزینه عیال، درمانده و خوار و سرگردان شوی.»(دشتی،پیشین: 357).
6. شایسته سالاری
شایسته سالاری یکی از شاخص های حکمرانی خوب شهری است، استمرار حکمرانی مستلزم کارآمدی و خدمات رسانی به هنگام و مطلوب است و این امر حاصل نمی شود مگر به شایسته سالاری. یکی از مؤلفه های حکمرانی خوب شهری از منظر امیرالمؤمنین(ع) انتخاب فرد شایسته برای هر پست است در نامه ای(53) خطاب به مالک اشتر می فرمایند: « برای مشاغل بسیار مهم از سپاهیان و لشکریان خود کسی را انتخاب کن که در برابر سختی ها و پیش آمده ای تلخ و ناگوار، استوار باشد و مصیبت های بزرگ وی را از پا ننشاند، ایشان شخصی باشد که زمان ناتوانی و ضعف دیگران، بر او ضعف و ناتوانی غالب نشود و بر اثر بی تفاوتی دیگران، بی تفاوت نگردد.»(همان، 409).
حضرت امیر(ع) در نامه خود به مالک اشتر می فرمایند: کارگزاران خود پس از آزمایش و امتحان به کار بگمار و از بین آن ها افرادی که با تجربه تر و پاک تر و پیشگام تر در اسلامند، گزینش کن.»(همان، 411). یا در کلام دیگر به مالک می فرمایند:«در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمار و نه به سبب دوستی با آن ها، بی مشورت دیگران به کارشان مگمار، زیرا به رأی خود کار کردن و از دیگران مشورت نخواستن گونه ای از ستم و خیانت است. کارگزاران شایسته را در میان گروهی بجوی که اهل تجربت و حیا هستند و از خاندان های صالح، آن ها که در اسلام سابقه ای دیرین دارند. اینان به اخلاق شایسته ترند و آبرویشان محفوظ تر است و از طمع کاری بیشتر رویگردان اند و در عواقب کارها بیشتر می نگرند.»(همان، 411) یا در جای دیگر علی(ع) می فرمایند: در انتخاب کارکنان و کارگزارانت، شفاعت و وساطت کسی را مپذیر، مگر شفاعت در مورد شایستگی و امانتداری آن ها(شمس الدین،1411.ه.ق: 301).
7. مشارکت و مشارکت جویی
حکمرانی خوب شهری مستلزم مشارکت فراگیر و حضور نماینده همه گروه ها در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری ها و نیز مستلزم پاسخگویی، سلامت و شفافیت در تصمیمات، کنش ها و دنبال کردن اهداف مشترک بود. امیرالمؤمنین(ع) به هیچ عنوان درصدد تحمیل حکومت خود بر مردم بر نیامد حتی زمانی که از سوی مردم برای حکومت مورد استقبال قرار گرفت ایشان فرمودند: « مرا واگذارید و دیگری را به دست آرید… بدانید اگر من درخواست شما را پذیرا باشم با شما آن گونه که خود می دانم رفتار خواهم کرد و به حرف ملامت گرها و این و آن گوش نمی دهم و اگر دست از من بردارید من همانند یکی از شما خواهم بود. در میان کسانی که ولایت امور را بدو می سپارید من شنواتر و فرمانبردارتر می باشم. من اگر وزیر شما باشم بهتر است از آنکه امیر شما باشم.»(دشتی،پیشین: 123).
در نگرش امیرالمؤمنین(ع)، مشارکت شهروندان دارای مفهوم عمیقی است که بیانگر مبنای نظری اعتقاد امام به لزوم برخورداری حکومت از پشتوانه مردمی می باشد. ایشان یکی از عوامل اساسی پذیرش حکومت را حضور و مشارکت مردم می داند(کردبچه و دیگران،پیشین: 748). امیرالمؤمنین(ع) خطاب به مالک می فرمایند: « آداب پسندیده ای را که بزرگان این امت به آن عمل کردند، و ملت اسلام با آن پیوند خورده و رعیت با آن اصلاح شدند، بر هم مزن و آدابی که به سنت های خوب گذشته زیان وارد می کند پدید نیاور، که پاداش برای آورنده سنت، و کیفر آن برای تو باشد که آن ها را درهم شکستی. با دانشمندان، فراوان گفتگو کن، و با حکیمان فراوان بحث کن، که مایه آبادانی و اصلاح شهرها، و برقراری نظم و قانونی است که در گذشته نیز وجود داشت(دشتی،پیشین: 407).
8. کارآمدی و اثربخشی
حکمرانی خوب شهری مشروط به خروجی خوب و مستمر برای مردم یا کارآمدی است، در حکمرانی خوب شهری، هدف مدیران شهری، به حداکثر رساندن رفاه عمومی، جلب رضایت مادی و معنوی شهروندان و حمایت از حقوق بنیادین شهروندان است در صورتی که حکومتی موفق به تحقق این اهداف شود آن حکومت کارا و اثربخش تلقی خواهد شد. کارایی و اثربخشی به توانایی حکومت در قانونگذاری، قضاوت و تصمیمات مدیریتی در باب عدالت و قانونمندی است. علاوه بر این چگونگی ارائه خدمات عمومی به همگان، نشان دهنده صلاحیت و شایستگی کارگزاران را بیان می کنند(Acemoglu & et.al,2003: p.64).امیرالمؤمنین(ع) در نامه ای به مالک، چهار مورد مهم برای کارایی و اثربخشی حکومت بیان می کند: الف) جمع آوری مالیات آن دیار ب) مبارزه با دشمنان اعم از داخلی و خارجی ج) کوشش مستمر در اصلاح امور شهروندان د) آباد کردن شهر(دشتی،پیشین: 403). امیرالمؤمنین(ع) از جمله مؤلفه های لازم و ضروری دیگر برای اثربخشی و کارایی حکومت در نهج البلاغه عبارتنداز: تأمین امنیت فراگیر، نگرش ویژه به رشد و بالندگی شهروندان به لحاظ مادی و معنوی و همچنین تأمین رفاه عمومی. ایشان اخذ مالیات را مشروط به رعایت عدالت و میانه روی و مصروف کردن آن برای آبادانی و عمران جامعه می داند؛ در این زمینه می فرمایند: « ای مالک باید بیش از آن که به جمع آوری مالیات بیندیشی در فکر آبادی زمین باش زیرا مالیات جز از طریق آبادی زمین بدست نیاید و هر کس بدون آباد کردن زمین مالیات طلب کند شهرها را ویران و بندگان را هلاک سازد و حکومتش جز اندک زمانی پایدار نخواهد ماند(همان، 413).
9. شفافیت
حکمرانی خوب شهری در صورتی تحقق می یابد که کلیه تصمیمات و اقدامات مدیران رده بالا و رده میانی و پایین از شفافیت بالایی برخوردار باشند و از هرگونه ابهام و پنهان کاری به دور باشند.
یکی از وجوه و عناصر حکمرانی در نهج البلاغه و چه در ساحت عمل و سیره علی (ع) موضوع شفافیت و حق مداری در بیان و عملکرد کارگزاران حکومتی است و پیش تر، نظارت پذیری توضیح داده شد که پشتوانه مهم برای شفافیت و عدم پنهان کاری است. علی (ع) می فرمایند: « هرگاه مردم تصور کردند که تو از راه حق منحرف شده و ظلمی به آنان روا کرده ای آشکارا با آنان سخن بگو، عذر خویش را درباره ی آنچه که باعث بدبینی شده با آنان در میان گذار و با آشکار شدن در میان مردم، آنان را از بدگمانی برهان.»(همان، 417). ایشان در جای دیگر می فرمایند: «آگاه باشید حق شما بر من این است که جز اسرار جنگی، هیچ سری را از شما پنهان نسازم و در اموری که پیش می آید، جز حکم الهی کاری بدون مشورت شما انجام ندهم.»(همان، 401).

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درمورد مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی

گفتار چهارم: بررسی اجمالی وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر
الف. شرح اجمالی وظایف شهرداری ها
در متون قانونی ایران از شخصیتی به نام شهردار مرتباً نام برده می شود و وظایف و اختیاراتی به او منتسب می شود، بدون توجه به این که سمت شهردار27 جایگاهی انتخابی است، به عبارت دیگر آن دسته از افراد که از بیرون از شورا و بدون اخذ آرای مردم در سمت مسئولیت شهرداری قرار می گیرند عنوان مدیر شهر28 را کسب می کنند. در حالی که اعطای مسئولیت