جدایه، bassiana، قطری، B.

دانلود پایان نامه

±16/34
%2 پپتون b61/4±33/50 b64/2±5/35 b3±62 b51/8±33/57
کربن:نیتروژن 10: 1 a63/7±66/26 c06/6±5/56 a45/13±31 ab11/10±33/38
کربن:نیتروژن 35: 1 b57/0±33/53 c0±50 b51/2±16/51 a23/7±83/32
کلرید پتاسیم b4±47 a5/6±66/20 b25/4±83/40 a48/5±83/22
*: نشان دهنده گروهبندی میان محیط¬ها در سطح احتمال آماری یک درصد است.
**: نشان دهنده میانگین±SE در سطح احتمال آماری یک درصد است.

حروف لاتین غیر مشابه در هر ستون نشان ¬دهنده اختلاف معنادار و حروف مشابه نشان دهنده اختلاف غیر معنادار بین میانگین¬ها در سطح احتمال آماری یک درصد می¬باشد.

4-4- تأثیرنوع محیط کشت روی شدّت بیمارگری [LT50] جدایه¬های مختلف قارچ بیمارگر B. bassiana علیه حشرات کامل سوسک چهار نقطه¬ای حبوبات در مدّت 11 روز

جدول 4-16- LT50 جدایه¬های مختلف قارچ B. bassiana حاصل از محیط¬های متفاوت کشت
جدایه
محیط کشت B. bassiana DEBI007 B. bassiana BEH B. bassiana LRC107 B. bassiana LRC137
%1 عصاره مخمر d09/0±05/5 e13/0±37/4 b22/0±53/6 d12/0±5/5
%2 پپتون a27/0±12/7 d11/0±712/4 c22/0±37/6 e08/0±93/3
کربن:نیتروژن 10: 1 b18/0±97/5 a26/0±3/6 e24/0±67/5 b2/0±18/6
کربن:نیتروژن 35: 1 e09/0±425/4 b09/0±87/4 d15/0±07/6 c23/0±162/6
کلرید پتاسیم c13/0±41/5 c17/0±81/4 a23/0±75/6 a21/0±27/6

مقادیر (LT50)به دست آمده با استفاده از آزمون LIFETEST نشان داد که کمترین و بیشترین LT50 در رابطه با جدایه DEBI007 به ترتیب روی محیط کشت با نسبت کربن: نیتروژن 35: 1 و %2 پپتون، در جدایه BEH به ترتیب روی محیط کشت حاوی %1 عصاره مخمر و محیط با نسبت کربن: نیتروژن 10: 1، در جدایه LRC107 به ترتیب در محیط کشت با نسبت کربن: نیتروژن 10: 1 و کلرید پتاسیم و درجدایه LRC137 به ترتیب روی محیط کشت حاوی %2 پپتون و کلرید پتاسیم به دست آمد (جدول4-16).

4-5- تلفات ناشی از سمیت قارچ B. bassiana در محیط¬های متفاوت کشت علیه حشرات کامل سوسک چهارنقطه¬ای حبوبات
نتایج حاصل از تجزیه آماری داده¬ها نشان داد که با اطمینان 99 درصد بین مرگ و میر ناشی از تأثیرغلظت 107 کنیدیوم در میلی¬لیتر جدایه¬هایDEBI007، BEH، LRC107 و LRC137در محیط¬های متفاوت کشت علیه حشرات کامل سوسک چهارنقطه¬ای حبوبات در مدت 11 روز اختلاف معناداری وجود دارد. در مورد تأثیر محیط¬های کشت مختلف، در سطح احتمال آماری یک درصد 001/0P می¬باشد.

جدول 4-17- نتایج تجزیه واریانس داده¬های مربوط به تأثیر سمیت جدایه DEBI007 B. bassiana در محیط¬های متفاوت کشت علیه حشرات کامل سوسک چهارنقطه¬ای حبوبات
منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F P
محیط کشت 5 17/13564 83/2712 44/133 001/0
اشتباه 12 95/243 20
کل 17 12/13808 %1/10CV=

جدول 4-18- نتایج تجزیه واریانس داده¬های مربوط به تأثیر سمیت جدایه BEH B. bassiana در محیط¬های متفاوت کشت علیه حشرات کامل سوسک چهارنقطه¬ای حبوبات
منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F P
محیط کشت 5 41/13512 48/2702 01/57 001/0
اشتباه 12 75/568 39/47
کل 17 17/14081 %5/15CV=

جدول 4-19- نتایج تجزیه واریانس داده¬های مربوط به تأثیر سمیت جدایه LRC107 B. bassiana در محیط¬های متفاوت کشت علیه حشرات کامل سوسک چهارنقطه¬ای حبوبات
منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F P
محیط کشت 5 91/13272 58/2654 09/62 001/0
اشتباه 12 97/512 74/42
کل 17 88/13785 %7/14CV=

جدول 4-20- نتایج تجزیه واریانس داده¬های مربوط به تأثیر سمیت جدایه LRC137 B. bassiana در محیط¬های متفاوت کشت علیه حشرات کامل سوسک چهارنقطه¬ای حبوبات
منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F P
محیط کشت 5 18/12176 22/2435 22/42 001/0
اشتباه 12 03/692 67/57
کل 17 15/12868 %2/17CV=

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله معماری ایرانی و زیبایی شناختی

گروه¬بندی میانگین غلظت¬ها
نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین¬ها با استفاده از آزمون توکی نشان داد که بین میانگین تلفات ناشی از سمیت جدایه B. bassiana DEBI007با غلظت 107 کنیدیوم در میلی¬لیتر در مدّت 11 روز علیه حشرات کامل سوسک چهارنقطه¬ای حبوبات در سطح احتمال آماری پنج درصد اختلاف معناداری مشاهده می¬شود.

جدول 4-21- مقایسه میانگین درصد تلفات حشرات کامل سوسک چهارنقطه¬ای حبوبات تحت تأثیر قارچB. Bassiana در محیط¬های متفاوت کشت
جدایه
محیط کشت B. bassiana DEBI007 B. bassiana BEH B. bassiana LRC107 B. bassiana LRC137
%1 عصاره مخمر c0±100 b0±100 b0±100 b05/0±95
%2 پپتون bc05/0±95 b0±100 b05/0±95 b05/0±95
کربن: نیتروژن 10: 1 b05/0±88 b08/0±95 b02/0±98 b02/0±98
کربن: نیتروژن 35: 1 c0±100 b02/0±96 b02/0±98 b02/0±98
کلرید پتاسیم c0±100 b02/0±98 b02/0±98 b02/0±96
شاهد a0±5 a0±5 a0±5 a0±5

حروف لاتین غیر مشابه در هر ستون نشان ¬دهنده اختلاف معنادار و حروف مشابه نشان دهنده اختلاف غیر معنادار بین میانگین¬ها در سطح احتمال آماری یک درصد می¬باشد.

5- بحث
تغییرات رشد قطری جدایه¬های قارچی علاوه بر اینکه به گونه¬های قارچی و جدایه¬ها بستگی دارد، با نسبت کربن: نیتروژن محیط¬های کشت استفاده شده برای تولید کنیدیوم¬ها نیز مرتبط است (شاه و همکاران، 2005؛ صفوی و همکاران، 2007).
بین رشد قطری کلونی چهار جدایه از قارچ B. bassiana روی محیط¬های متفاوت کشت اختلاف آماری معنی¬داری وجود داشت. در رشد قطری کلونی در جدایه BEH بیشترین (66/20-5/56 میلی¬متر) و در جدایه DEBI007 کمترین (66/26-33/53 میلی¬متر) در طی 15 روز بود. کلونی مربوط به جدایه¬های BEH و LRC137 در محیط کشت با فشار اسمزی بالا (OSM) کمترین رشد قطری را داشتند. این نتیجه مشابه نتایج شوکت و همکاران (2009) است که تأثیر محیط¬های غذایی متفاوت روی رشد قطری کلونی در دو جدایه از Isaria fumosorosea را گزارش کردند. در دو جدایه مطالعه شده، کلونی قارچ در محیط کشت OSM کمترین رشد قطری را داشت. نتایج به دست آمده در این تحقیق نیز با گزارش¬های صفوی و همکاران (2007) و شاه و همکاران (2005) مبنی بر کمترین مقدار رشد قطری کلونی در محیط OSM مطابقت دارد. ولی درگزارش¬های حسین و همکاران (2010) بیشترین رشد قطری قارچ M. anisopliae (2049) در محیط کشت با فشار اسمزی بالا مشاهده شد که این گزارش با نتایج ما، مبنی بر رشد قطری کم در محیط با فشار اسمزی بالا مطابقت ندارد.
کلونی مربوط به جدایه¬های DEBI007 و LRC107 در محیط با نسبت کربن: نیتروژن پایین (10: 1) کمترین رشد قطری را داشتند. بیشترین رشد قطری مربوط به کلونی جدایه BEH در محیط 35: 1 (نسبت کربن: نیتروژن بالا) مشاهده شد که مشابه گزارش¬های شوکت و همکاران (2009) و صفوی و همکاران (2007) مبنی بر بیشترین رشد قطری کلنی BEH در همین محیط می¬باشد. همچنین مطابق با یافته¬های حسین و همکاران (2010) که کلنی جدایه M. anisopliae (406) در محیط با نسبت کربن: نیتروژن بالا بیشترین رشد قطری را در پی داشته است، می¬باشد.
کمترین رشد قطری جدایه DEBI007 و LRC107 در محیط با نسبت کربن: نیتروژن پایین (10: 1) به دست آمد که مشابه نتایج صفوی و همکاران (2007) برای کلنی جدایه M. anisopliaeV275 در همین محیط می¬باشد. بیشترین رشد قطری جدایه LRC137 در محیط 2% پپتون بوده است که مشابه یافته¬های صفوی و همکاران (2007) برای جدایه BEH در این محیط می¬باشد.
کمترین رشد قطری جدایه BEH در محیط KCL (فشار اسمزی بالا) مشاهده شد که مشابه گزارش¬های حسین و همکاران (2010) مبنی بر رشد قطری کمتر کلنی جدایه¬های M. anisopliae (406)، B. bassiana و Isaria fumosorosea در این محیط می¬باشد.
درصد جوانه¬زنی شاخص تعیین کننده بسیار مهم بیماری¬زایی است که می¬تواند تحت تأثیر شرایط تغذیه¬ای باشد (فراگوس و همکاران، 2001). نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بین درصد جوانه¬زنی کنیدی جدایه¬ها در محیط کشت¬های مختلف، تفاوت آماری معنی¬دار در سطح احتمال آماری یک درصد (001/0P) وجود داشت. کمترین درصد جوانه¬زنی برای جدایه BEHدر محیط 2% پپتون بوده است که مشابه یافته¬های صفوی و همکاران (2007) برای کنیدی جدایه DEBI007 و DEBI008 در همین محیط می¬باشد. کنیدی جدایه BEH منشأ گرفته از محیط KCL و محیط با نسبت کربن: نیتروژن 35: 1 بیشترین درصد جوانه¬زنی را داشته است (از نظر آماری اختلاف معنی¬دار با سایر محیط¬ها ندارد) که مشابه نتایج صفوی و همکاران (2007) در مورد همین جدایه در محیط¬های مذکور می¬باشد. درصد جوانه¬زنی بالای کنیدی تولید شده در محیط کشت دارای فشار اسمزی بالا ممکن است به خاطر محتوای بالای پلی¬اُل در آنها باشد (هالسورت و ماگان ، b1994، 1995). اما جدایه مذکور بیماری¬زایی کمتری نشان داد مشابه یافته¬های صفوی و همکاران (2007) رابطه¬ی غیر مستقیم بین درصد جوانه¬زنی و شدت بیمارگری این جدایه مشاهده شد. این نتایج مؤید این مطلب است که عوامل دیگری نیز در بیماری¬زایی دخیل¬اند. به عبارت