جایگزین های قرار بازداشت موقت مبانی و قلمرو- قسمت 17

جایگزین های قرار بازداشت موقت مبانی و قلمرو- قسمت 17

16- زراعت، عباس، 1384، قانون آیین دادرسی کیفری ایران در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوم، انتشارات خط سوم، تهران.

پایان نامه

17- زراعت، عباس، مهاجری، علی، 1378، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، چاپ اول، نشر فیض، قم.
18- سرمست بناب، باقر، 1387، اصل برائت در حقوق کیفری، چاپ اول، نشر دادگستر، تهران.
19- شهری، غلامرضا، ستوده جهرمی، سروش، 1373، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسایل کیفری، چاپ اول، انتشارات روزنامه رسمی، تهران.
20- شهیدی، جواد، 1382، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
21- صانعی، پرویز، 1374، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ ششم، کتابخانه گنج دانش، تهران.
22- ……….،……….، 1382، حقوق و اجتماع، رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی، چاپ اول، انتشارات طرح نوین، تهران.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
23- طباطبائی موتمنی، منوچهر، 1390، حقوق اداری، چاپ شانزدهم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد.
24- عمید،حسن، 1381ف فرهنگ فارسی عمید، چاپ بیست و دوم، انتشارات امیر کبیر، تهران.
25- غلامی، حسین، 1382، تکرار جرم (بررسی حقوقی- جرم شناختی)، چاپ اول، انتشارات میزان، تهران.
26- فرانک، پس، 1383، نظریه جرم شناسی، چاپ اول، نشر میزان، تهران.
27- کاتوزیان، ناصر، 1376، حقوق مدنی عقود معین، چاپ دوم، انتشارات مدرس، تهران.
28- کی نیا، مهدی، 1385، جرم شناسی، جلد دوم، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران.
29- گلدوست جویباری، رجب، 1386، کلیات آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، انتشارات جنگل، تهران
30- لطفی، اسدالله، 1384، اصول فقه، چاپ دوم، انتشارات مجد، تهران.
31- محمدی، داوود، 1384، مجازاتهای جایگزین، نقد بر کیفر زندان، چالشها و راهکارها، چاپ اول، انتشارات عود، قم.
32- محمودی، عباسعلی، 1381، زیان زندان، چاپ اول، نشر حقوقی، تهران.
33- مدنی، جلال الدین، 1385، آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم، انتشارات، پایدار، تهران.
34- ……..،………………..، 1369، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، انشتارات سروش، تهران.
35- غلامحسین، مسعود، 1374 آیین دادرسی کیفری، چاپ او.ل، انتشارات امیر کبیر، تهران.
36- معین، محمد، 1383، فرهنگ فارسی معین، جلد اول، چاپ بیست و یکم، انتشارات، امیر کبیر، تهران.
37- منتسکیو، چارل، 1362، روح القوانین، ترجمه مهتدی، علی اکبر، چاپ هشتم، انتشارات امیر کبیر، تهران.
38- مهاجری، علی، 1382، آیین رسیدگی در دادسرا، چاپ دوم، انتشارات فکرسازان، تهران.
39- ناصر زاده، هوشنگ، 1372، اعلامیه حقوق بشر، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
40- ……………،…………..، 1373، سلب آزادی تن و بازداشت و حبس در حقوق ایران، چاپ اول، نشر دیدار، تهران.
41- نیاز پور، امیرحسن، 1387، بزه کاری به عادت: از علت شناسی تا پیشگیری، چاپ اول، انتشارات فکر سازان، تهران.
42- ………..،……………..، 1390، توافقی شدن آیین دارسی کیفری، ، چاپ اول، نشر میزان، تهران.
43- وائلی، شیخ احمد، 1362، احکام زندان در اسلام، ترجمه بکائی، محمد حسن، چاپ پنجم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.
44- وکیل، امیرساعد، عسکری، پوریا، 1387، قانون اساسی در نظم حقوق کنونی، چاپ دوم، انتشارت مجد، تهران.
ب: مقاله ها:
1- آشوری، محمد، 1376، اصل برائت و آثار آن در امور کیفری مجموعه مقالات، گنج دانش،تهران، شماره دوازده.
2- خزانی، منوچهر، 1377، بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت و آثار آن فرایند کیفری، مجموعه مقالات، گنج دانش، تهران.
3- عبدی، عباس، 1387 آسیب شناسی اجتماعی و تاثیر زندان بر زندانی ماهنامه اصلاح و تربیت.
4- غلامی، حسین، 1381، پذیرش فرهنگ زندان، مجله پژوهش و سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی، سال چهارم، تهران، شماره 7.
ج: پایان نامه ها:
1- اله بداشتی سیاهکلرودی، عبداله، 1387، بررسی قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی در لایحه آیین دادرسی کیفری، پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران.
2- رضایی، احمد، 1382، بررسی قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مجتمع عالی قم.
3- رازانی، بهمن، 1358، تامین از متهم و سابقه تاریخی آن در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
د: تقریرات:
1- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، 71-1370، تقریرات درس تاریخ تحولات کیفری، به کوشش ناصر قاسمی دانشگاه شهید بهشتی.
2- ………………………،……………….، 79-1378، تقریرات درس حقوق عمومی، به کوشش دکتر مهرداد رایجان اصل، دانشگاه شهید بهشتی.
3- ………………………،……………….، 84-1383، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، به کوشش مهدی صبوری، دانشگاه شهید بهشتی.
4- نیازپور، امیرحسن، 90-1389، تقریرات درس جرم شناسی، کارشناسی ارشد، به کوشش حامد شهابی نیا، دانشگاه ازاد واحد رفسنجان.
Temporary Detention Alternatives: Fundamentals and Domain
Abstract:
Observing the defendant’s rights and freedom is one of the factors of retributive justice. Freedom being the essential right of every human being must not be violated and disrespected. Since temporary detention is a sensitive topic violating citizens’ rights and freedoms, it is necessary to take actions to legally take care of both the defendant and the plaintiff in a way that none of them gets pessimistic about retributive justice. In addition, this issue seems important since a defendant is someone who is suspected of doing crime and is different from a convict.
Despite there are varieties of alternatives to detention, but it seems that there is no chance to achieve the transcendental goals considered for justice. However, fortunately, the policy maker has removed this ambiguity with develop
ing the detentions that are mostly modern in the Criminal Procedure Act. Each alternative is determined with considering special rules. Drawing on such considerations, the policy maker intention of confinement is fulfilled and as such this paves the way the process of criminal justice and respect to individual rights.

Anyway, it is worthwhile to mention that some alternatives are with some problems and this issue needs to be investigated in a logical way.Temporary detention is suppressing and other methods should be selected so that the defendant is kept away from unsafe environments of the society. It is better to avoid imprisonment because such a trend contributes to retributive justice and respects all citizens’ rights.
Keywords: retributive justice, suppressing, temporary detention alternatives, reform and remedy, unsafe environment
BY: Meisam Bahrami

 1. 1- اصل 37 قانون اساسی ↑
 2. 2 – آشوری، محمد، عدالت کیفری، مجموعه مقالات، گنج دانش، ص 60 ↑
 3. – Ulpien ↑
 4. – Custodia Libera ↑
 5. 5- ناصر زاده، هوشنگ، سلب آزادی تن و حبس در حقوق ایران، چاپ اول، انتشارات دیدار، 1373، ص 99 . ↑
 6. 1- مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، انتشارات سروش، تهران، 1369، ص194 ↑
 7. 2- الهی منش، محمدرضا، قراربازداشت موقت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه، انتشارات مجد چاپ اول، 1389، ص 18 ↑
 8. 1- خزانی، منوچهر، فرایند کیفری، انتشارات گنج دانش، تهران، 1377،ص59و44. ↑
 9. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، به کوشش مهدی صبوری، نیمسال دوم، سال تحصیلی84-83، ص1996 -2 ↑
 10. 1- نیازپور، امیر حسن، تقریرات درس جرم شناسی، کارشناسی ارشد گردآورنده: حامد شهابی نیا، دانشگاه آزاد رفسنجان، نیمسال دوم، سال تحصیلی90-89،ص12. ↑
 11. 2- همان. ↑
 12. 1- الهی منش، محمدرضا، پیشین، ص 239. ↑
 13. 2- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، علوم جنایی، تقریرات درس تاریخ تحولات کیفری، دانشگاه شهید بهشتی: به کوشش ناصر قاسمی نیمسال 71-70، ص 83 و 82. ↑
 14. 3- نیازپور، امیر حسن، پیشین، ص15 ↑
 15. – Labelling theory ↑
 16. 5- نجفی ابرندآبادی،علی حسین، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، تهیه و تنظیم مهدی صبوری پور نیم سال تحصیلی دوم- سال تحصیلی 84-83، ص 2086. ↑
 17. 6 – الهی منش، محمدرضا، پیشین، ص 256. ↑
 18. 1- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، تهیه و تنظیم مهدی صبوری، نیم سال دوم، سال تحصیلی 84-83، ص 2089. ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *