تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی ورسانه ای  ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392

تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی ورسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران شرق
دانشکده علوم انسانی ،گروه آموزشی علوم اجتماعی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”
گرایش :علوم ارتباطات اجتماعی
عنوان:
تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی ورسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392
استاد راهنما:
دكترسارا محمد پور
نگارش:
احمدرضا انصاری پور
تابستان1393

كليه حقوق مادي و معنوي بر آمده از نتايج اين
مطالعات، ابتكارات و نو آوري هاي حاصل از تحقيق
موضوع اين پايان نامه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران شرق است.
“فهرست مطالب”
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………...2
1-2-بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………5
1-4-اهداف تحقیق……….. …………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-5- سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-6- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 8
فصل دوم : ادبیات تحقیق
2-1 -پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 15
2-2 -تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………… 17
2-3 -تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………. 21
2-4 – مفهوم دیپلماسی ……………………………………………………………………………………………. 25
2-4 -1- تعریف دیپلماسی ………………………………………………………………………………………….. 25
2-4 -2- تعریف دیپلماسی عمومی…………………………………………………………………………………. 27
2-4-3-تاریخچه دیپلماسی عمومی……………………………………………………………………………….. 29
2-4 -4- دیپلماسی عمومی نوین…………………………………………………………………………………….. 26
2-4 -5-عوامل موثر بر دیپلماسی عمومی………………………………………………………………………… 33
2-4 -6- مولفه های دیپلماسی عمومی………………………………………………………………………………… 35
2-4 -7- تعریف دیپلماسی فرهنگی……………………………………………………………………………………………………… 39
2-4 -8-تعریف دیپلماسی رسانه ای …………………………………………………………………………………………………….. 39
-5-2 تفاوت دیپلماسی عمومی و رسانه ای…………………………………………………………………………………………… 41
2-6- چارچوب نظری و روش شناسی ………………………………………………………………………………………………….. 31