تحقیق رایگان با موضوع موسسات آموزش عالی و خلاقیت و نوآوری

دانلود پایان نامه

4-5-پاسخ به پرسش چهارم:
علامه سه روش کلی تربیت معنوی را چنین میداند الف) روش های ناظر به هدف شناختی ج) روش های ناظر برهدف فرایندی عمل ب) روش های ناظر برهدف میلی و در نگاهی دیگر روشهای تربیت معنوی را شامل :عزم قاطع و اراده جدی ، راههای ایجاد عـزم و اراده، تفکر و تلقین مثبت ،تمرین و ممارست ،دعاو نیایش و…می داند .
دیوید کار روش های تربیت معنوی را در دو سطح از فعالیت های عبادی و تاملی تقسیم می کند وی یادگیری این فعالیت ها را لزوما برمبنای پیش فرض های مذهبی دانش آموزان قلمداد نمی کند ، بلکه حتی کسانی که دارای باور های مذهبی نیستند ، در این شکل از تربیت معنوی ،انواع مختلف دعا و نیایش را آموزش می بینند ، بدین ترتیب آنها به فهمی همدلانه از حس های مذهبی نایل می شوند و می توانند با انجام این فعالیت هادر سکوت راز آلودی که در میان اصوات این دنیا وجود دارد ،صدای خداوند یا وجود متعالی را بشنوند و او را تجربه کنند.او عشق ،امید و شجاعت را از فضایل معنوی برمی شمارد ،متربی پس از شناخت مطلوبیت این عناصر باید به دنبال ایجاد آن در درون خویش باشد.
فصل پنجم
پیشنهادات کاربردی
5-1- پیشنهادات کاربردی
1-باتوجه به نتایج بدستآمده ازاین پژوهش ، پیشنهاد میشود که همانطور که علامه تربیت معنوی را در دوران آغازین تحصیل ضروری می داند و دیوید کار هم اشاره دارد که تربیت معنوی قبل از اینکه متربی به متعلقات مادی رو آورد باید نهادینه شود ،مباحثی پیرامون تربیت معنوی و تربیت اخلاقی و دینی درمباحثدرسیمدارس ودانشگاهها ومخصوصاً درکتابهایدینی گنجانده شود.
2- پیشنهادات دیگری را که می توان از نتایج استخراج نمود ای است که مدیران ومربیان پرورشی در کلاس درس روش های عملی تربیت معنوی،مانند : تفکر و تلقین مثبت ، ،دعاو نیایش و … را بصورت متوالی یا متناوب حداقل هفتهای دو الی سه روز با دانشآموزان کار کنند.
3- همچنین پیشنهاد میشود مؤلفان کتبدرسی بخش یابخشهایی ازکتب دین وزندگی دورههایمختلف تحصیلیرا بهبیان روش های عملی تربیت معنوی اختصاصدهند تادانشآموزان با تمرین و ممارست، مهارتهایی را کسب نمایند.
4- پیشنهاد دیگر این است که، ازآنجا که اساس شخصیت آدمی درسنین اولیه وکودکی پیریزی میشود اولیاء ومربیان خانه و مدرسه با نصبالعین قراردادن اصول تربیت معنوی بزرگانی مانند علامه طباطبایی به پالایش روح وجسم خود و دیگران بپردازند.
5-معلمانمحترم تلاشنمایند تاروشهای تربیت معنوی را سر لوحه امور تربیتی و پرورشیخود قرار داده و با خلاقیت و نوآوری آن را با سبکهاییادگیری دانش آموزان هماهنگ نمایند و در روشهایتربیتیخود تنوع داشته باشند و از کاربرد روشهایخشک و غیرقابل انعطاف و خسته کننده پرهیز نمایند.
5-2-توصیههایی به محققان بعدی
با توجه به نتایج سئوالات نیاز است که مطالعات کیفی و کمی و پژوهش های در زمینه چرایی و چگونگی تربیت معنوی در مدارس و همچنین ضرورت تربیت معنوی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد .
5-3-محدودیتهای پژوهش
دراین پژوهش محدودیتهایی وجود داشت که به صورت اجمال بهآنها اشاره میشود:
1- همانطور که در بحث اشاره شد مفهوم تربیت معنوی بطور صریح از سوی دانشمندان و فیلسوفان ما بیان نشده و این امر سبب پیچیدگی و گاها کج روی ها و اشتباهاتی برای پژوهشگر می شود .
2- برایانجام این پژوهش، با توجه به مجال اندک آن،دسترسی به تمامی منابع علامه و مخصوصا دیوید کار وجود نداشت و این امر زمان بیشتری را می طلبید .
3 _عدم وجود واژه های دقیق و بجا در ترجمه آثار غیر فارسی از دیگر محدودیت های این پایان نامه به شمار می رود.
فهرست منابع و ماخذ
قرآن کریم(1380) ترجمه مهدی الهی قمشه ای ، قم ، انتشارات فاطمه الزهرا
نهج البلاغه(1385) ترجمه محمد دشتی ، بوشهر ، موسسه انتشاراتی موعود اسلام .