بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده  …

بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده …

یافتن
عوامل
دخیل در
برانگیختن
پاسخ
+
+
واکنش های
جدید
(بیان شده)
درچندکلمه
فرضیه های
جدید درباره سازمان ومحیط
داده های متضاد
مانده
داده های ضروری مورد نیاز
تجربه ی شهودی
آگاهی استقرایی
آزمون قیاسی واقعیت
استنتاجها و نتیجه گیریها درباره واقعیت
فرضیه های پالایش شده و فراخوای داده های ضروری مورد نیاز
( نمودار ۲-۲ فراگرد معرفت پذیری و شکل گیری فرضیه هایی درباره محیط (کافی و دیگران[۱۶]،۱۹۸۵ ، ۱-۱۰) هرفرآیند فرعی به طور پیچیده ای آنقدر به نقطه آغاز خود بازگشت می کند تا ابهام ها، تناقض ها و فاصله ی میان انتظارات و واقعیت ها به حد قابل قبول برسد.
مشاهده[۱۷] : قدرت تحلیل آدمی بر داده های پردازش شده ای مبتنی است که توسط “مشاهده”از جهان پیرامونش گرفته است.
بینش[۱۸] یا فراست : منظور از بینش یا نگرش ، دید یا قضاوتی است که مشاهده گر پس از تحلیل و پردازش “داده ها” در ذهن خود آگاه خویش از آنچه در پیرامونش دیده است پیدا می کند.
دانش[۱۹]: دانش عبارت از معانی (ارتباط ) اطلاعات و واقعیت هاست که آدمی برای نتیجه گیری در دسترس دارد.
استقرا[۲۰] :استقرا، آن فراگرد ذهنی استدلال از جزء به کل است.
قیاس[۲۱] : قیاس، فراگردی ذهنی است که به وسیله ی آن آدمی از مفاهیم کلی به مفاهیم جزئی سیر می کند.و ویژگی های یک نتیجه گیری کلی را به موارد جزئی گسترش می دهد.(کافی و دیگران ، ۱۹۸۵ ، ۹ )
۲-۱-۵-۱ روش رفتار گرایی:
رفتار گرایان بر تقویت رفتارها در هنگام بروز تأکید می ورزند.
رفتار در شرطی کردن سنتی پس از تلفیق مکّرر محرک خنثی و غیر شرطی ، تنها با ارائه محرک خنثی ، واکنش شرطی دریافت می دارد. (پاولف۶ ، ۱۹۲۷ ،۳۲-۳۴ ) روش شرطی کردن مؤثر ،این روش شیوه ی شرطی کردن سنتی را با تمرکز بر نتایج حاصل از رفتار گسترش می دهد.(اسکینر،۱۹۷۴ ، ۴۵ ). در شرطی کردن مؤثر هنوز کنش موجب واکنش می شود. ولی آنچه پس از واکنش رخ می دهد –
نتیجه ی مطلوب یا نا مطلوب- تعییین کننده ی تکرار واکنش مزبور خواهد بود. ( اسکینر ، ۱۹۳۸ ،۳۸ و جابونسکاری و دوریس۷ ، ۱۹۲۷ ،۳۲-۳۴
کنش
فرد
انگیزه عادت
رفتار
نتیجه
کاهش شدت نیاز یادگیری
( نمودار ۲-۳ مدل اساسی شرطی کردن مؤثریا ابزاری )اسزیلاجی و والیس[۲۲]، ۱۹۸۵،ص۸۳)(

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.