دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره …

۰٫۰۵

فرضیه دوم تائید می شود.

فرضیه سوم

آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران سازمان تأثیر دارد.

۰٫۰۰

۰٫۰۵

فرضیه سوم تائید می شود.

فرضیه چهارم

آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران سازمان تأثیر دارد.

۰٫۰۰

۰٫۰۵

فرضیه چهارم تائید می شود.

۵-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
برای آزمون فرضیه ها از آزمون دوجمله ای استفاده شد.
فرضیه اول : آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران سازمان تأثیر دارد.
از سؤا ل ها پرسشنامه (۱و۲و۳و۴و۶و۹و۲۴و۲۳و۲۵ ) به منظور آزمودن این فرضیه استفاده شده است. و نتیجه آزمون سطح معنی داری آزمون دو جمله ای (sig) کمتر از ۰٫۰۵ = می باشد. در نتیجه فرضیه H0 رد و فرضیه تحقیق H1تائید می گردد. تائید فرضیه H1بدین معناست که اختلاف بین دو گروه ۱ (۳=>) و گروه۲ (۳<) بیش از ۵۰% است. بنابراین مقدار احتمال مشاهده شده جهت پاسخهای بیش از ۳ در نمونه آماری مورد مطالعه۸۳% است که بیانگر تأثیر آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی می باشد.بنابراین فرضیه مذکور تائید می گردد.
فرضیه دوم : آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران سازمان تأثیر دارد
از سؤال ها پرسشنامه (۵و۸و۱۰و۱۵و۲۲و۲۶ ) به منظور آزمودن این فرضیه استفاده شده است. و نتیجه آزمون سطح معنی داری آزمون دو جمله ای (sig) کمتر از ۰٫۰۵ = می باشد. در نتیجه فرضیه H0 رد و فرضیه تحقیق H1 تائید می گردد. تائید فرضیه H1 بدین معناست که اختلاف بین دو گروه ۱ (۳=>) و گروه۲ (۳<) بیش از ۵۰% است. بنابراین مقدار احتمال مشاهده شده جهت پاسخهای بیش از ۳ در نمونه آماری مورد مطالعه۳۷% است که بیانگر تأثیر آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی می باشد.بنابراین فرضیه مذکور تائید می گردد.
فرضیه سوم: آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران سازمان تأثیر دارد.
از سؤال ها پرسشنامه (۱۶و۱۷و۱۹و۲۱و۲۷ ) به منظور آزمودن این فرضیه استفاده شده است. و نتیجه آزمون سطح معنی داری آزمون دو جمله ای (sig) کمتر از ۰٫۰۵ = می باشد. در نتیجه فرضیه H0رد و فرضیه تحقیق H1تائید می گردد. تائید فرضیه H1 بدین معناست که اختلاف بین دو گروه ۱ (۳=>) و گروه۲ (۳<) بیش از ۵۰% است. بنابراین مقدار احتمال مشاهده شده جهت پاسخهای بیش از ۳ در نمونه آماری مورد مطالعه۵۳% است که بیانگر تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی می باشد.بنابراین فرضیه مذکور تائید می گردد.
فرضیه چهارم: آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران سازمان تأثیر دارد.
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.