بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره  …

بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره …

جدول(۴-۱۶) نتایج ملاک آنتروپی
با توجه به جدول (۴-۱۶ ) تأثیر آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی در الویت اول قرار دارد.و رفتار سازمانی در الویت دوم و کارایی در الویت سوم ، مهارت شغلی نیز در الویت آخر قرار دارد.
که با توجه به رتبه بندی مؤلفه های عملکرد از دو روش فوق نتیجه می گیریم که هر دو روش نتیجه یکسانی را دارا می باشند.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه:
همانطوری که از نظر گذشت برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه با بکارگیری نرم افزار (spss) از آمار توصیفی و آمار استنباطی میزان معنی دار بودن تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه بررسی گردید. و سپس چهار فرضیه فرعی تحقیق با استفاده آزمون دو جمله ای مورد آزمون قرار گرفت. و نتایج آزمون ها برای هر یک از فرضیه ها ارائه گردید و از آزمون فرید من برای رتبه بندی مؤلفه های عملکرد بکار گرفته شد. با توجه به اینکه نیروی انسانی مهمترین عامل رشد و توسعه هر سازمانی است، افزایش کیفیت آموزش ضمن خدمت ضروری می باشد و در این راستا رشد کیفی نیروی انسانی مستلزم دادن آگاهی ها و آموزش های لازم همگام با رشد سریع علوم و فناوری می باشد. از طرفی در هر سازمانی ضروری است آموزش ها با توجه به تغییرات محیط و هماهنگ ساختن آموزش ها با نیاز سازمان باشد.
۵-۱ خلاصه و نتایج تحقیق :
در فصل اول، کلیاتی پیرامون موضوع تحقیق از جمله مسأله اصلی تحقیق و بیان مسأله (موضوع)، اهمیت، ضرورت و اهداف اساسی از انجام تحقیق به همراه تدوین فرضیه ها تحقیق بیان گردید و در پایان نیز تعریف مفاهیم و اصطلاحات اختصاصی طرح آورده شد.
در فصل دوم، ضمن بیان مفاهیم و تعاریف متعددی از آموزش ، مدلها و نظریه های مطرح شده در این زمینه و تعاریف و نظریه های مربوط به عملکرد تشریح گردید.
فصل سوم، شامل بیان روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه و همچنین تبیین پرسشنامه تحقیق و ویژگی های فنی آن از جمله روایی و پایایی می باشد. در این تحقیق جامعه آماری دبیران مقطع متوسطه دوره دوم مشغول به کار در دبیرستان های شهر تهران می باشد. طبق استعلام بعمل آمده از اداره کارگزینی منطقه هجده شهر تهران تعداد دبیران آموزش دیده ۳۲۰ نفر می باشد.که با استفاده از فرمول حجم جامعه محدودتعداد افراد نمونه ۱۷۵ نفر انتخاب شدند.روش پژوهش توصیفی –پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که شامل پرسشنامه برای متغیر عملکرد است . برای بررسی روایی (اعتبار) پرسشنامه از نقطه نظرات کارشناسان فن ، صاحبنظران ، اساتیدو برای بررسی پایایی( اعتماد پذیری ) از آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد و نتایج نشان داد مؤلفه دانش شغلی دارای پایایی ۷۶۷/۰ و مؤلفه مهارت شغلی دارای پایایی ۸۸۷/۰ و مؤلفه کارایی دارای پایایی ۹۴۳/۰ و مؤلفه رفتار سازمانی دارای پایایی ۸۳/۰ می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی گروه های مورد مطالعه از روش های آمار توصیفی فراوانی (فراوانی، درصد) و رسم نمودار (نمودار دایره ای) استفاده شد .
در فصل چهارم، پس از جمع آوری و داده ها که از طریق پرسشنامه بدست آمده اند، نتایج و داده های حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .
.
۵-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
.به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش در بخش آمار استنباطی از آزمون دوجمله ای و برای رتبه بندی مؤلفه های تحقیق از آزمون فرید من و ملاک آنتروپی استفاده شده است.
۵- ۱ – ۱ نتایج یافته های تحقیق :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

شماره فرضیه شرح فرضیه سطح معنی داری(Sig) سطح احتمال خطا
( α)
نتیجه آزمون
فرضیه اول آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران سازمان تأثیر دارد ۰٫۰۰ ۰٫۰۵ فرضیه اول تائید می شود.
فرضیه دوم آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران سازمان تأثیر دارد. ۰٫۰۰