منابع مقالات علمی : 
بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده  …

منابع مقالات علمی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده …

نتایج جدول فوق نشان می دهد متغیر رفتار سازمانی دارای اعتباری برابر با۰/۸۳می باشد که این میزان نشان دهنده مناسب و مطلوب بودن سؤال های مربوط به این متغیر است همچنین مولفه دانش شغلی دارای اعتبار ۰/۷۶۷ ، مولفه مهارت شغلی دارای اعتبار ۸۸۷/۰ و مولفه کارایی دارای اعتبار ۹۴۳/۰ می باشد در واقع همه مولفه ها دارای اعتبار کافی و مطلوب می باشند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه :
تحلیل به معنی طبقه بندی ، تنظیم ، پردازش ، دستکاری و خلاصه کردن داده ها برای یافتن پاسخ برای پرسش ها ی پژوهش است. هدف از تحلیل ، تقلیل داده ها به شکل قابل فهم و قابل تفسیر است به نحوی که بتوان روابط متغیرهای گوناگون مرتبط با مسأله پژوهش رامورد مطالعه قرار داد.( خاکی ، ۱۳۸۷، ۳۲۵) پژوهشگر نتایج و استنباط های حاصل از داده ها را با نظریه و نتایج سایر پژوهش ها مقایسه می کند و معنی و کاربردهای نتایج پژوهش را در داخل نتایج حاصل از مطالعه و همانندی و یا عدم همانندی آن ها را با نتایج سایر پژوهشگران بررسی می کند مهمتر آنکه شخص این نتایج را با نیازها و انتظارات نظریه مقایسه می کند. ( کرلینجر ، ۱۳۷۴ ، ۲۱۲-۲۱۳)
تجزیهوتحلیل درست و علمی دادههای پژوهش، جزء لاینفک انجام پژوهشهای علمی قلمداد میشود. چه بسا پژوهشهای بسیاری که علیرغم در اختیار داشتن دادههای درست، به خاطر تشخیص و اجرای نادرست آزمونهای آماری، یافتههایشان از خطای بالا و قابلیت اتکای پائینی برخوردار است. ضرورت این مسأله موجب گردید تا فصل حاضر درباره نحوه پردازش دادههای حاصل از پژوهش تدوین گردد. این فصل شامل ۲ بخش است؛ در بخش اول، متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق به کمک آمار توصیفی تجزیهوتحلیل میشود. و در بخش دوم، فرضیات پژوهش به کمک آمار استنباطی تجزیهوتحلیل میشود .
برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از نرمافزارهای آماری spss استفادهگردیده است. نرمافزار spss به معنای ”بسته آماری برای علوم اجتماعی“ میباشد که اولین بار در سال ۱۹۸۴ به عنوان یک سیستم تحلیل آماری تحت داس[۷۹] توسط شرکتی با همین نام تولید گردیده است.
۴-۱) بخش اول : توصیف داده ها
الف ) ویژگی های بیوگرافی افراد نمونه
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

درصد تجمعی درصد فراوان فراوانی جنسیت
۴۱٫۱۵
۱۰۰
۴۱٫۱۵
۵۸٫۸۵
۱۰۰
۷۲
۱۰۳
۱۷۵
مرد
زن
مجموع

نتایج جدول فوق نشان می دهد.۴۱٫۱۵ درصدمردان و ۵۸٫۸۵ درصد رازنان تشکیل می دهند.‌
نمودار (۴-۱) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت
جدول(۴-۲) توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تحصیلی