پژوهش – 
بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری  …

پژوهش – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری …

۳-۵-۲- پایایی
پایایی (اعتمادپذیری): عبارت از این است که اگر ابزار اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان و یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد نتایج مشابهی از آن حاصل شود (حافظ نیا،۱۳۸۷ ، ۱۵۵)
مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندن بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم و اندازه آن معمولاَ بین صفر تا یک تغییر می کند . ضریب پایایی صفر عدم پایایی و ضریب یک ، معرف پایایی کامل است.(خاکی ، ۱۳۸۷ ، ۲۴۵ )
از آنجا که ابزار گردآوری اطلاعات در طول زمان می‌باید ثبات و پایداری خود را حفظ کند و شرایط یکسان نتایج یکسانی را نشان دهد بررسی ضریب پایانی اهمیت می‌یابد. پایایی آزمون به دقت اندازه‌گیری و ثبات و پایایی آن مربوط می شود در واقع منظور از پایایی، رسیدن به نتایج یکسان در آزمونهای مکرر است. بنابراین اعتبار روش تحقیق به دقت و توافق مربوط می شود.
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون، از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش، برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند بهکار میرود. گفته میشود اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/۰ باشد، آزمون از پایایی قابل قبول برخوردار است.
رابطه آلفای کرونباخ عبارت است از:
 
: ضریب آلفای کرونباخ
: تعداد سوالهای پرسشنامه
: واریانس سوال i
: واریانس کل پرسشنامه (سرمد و دیگران، ۱۳۸۳، ۱۶۹).
بنابراین، بهمنظور اندازهگیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده نرمافزار spss انجام گردیده است.
به این منظور پس از تایید روایی پرسشنامه‌ها، تعداد ۶۰ پرسشنامه بر روی یگ گروه ۶۰ نفری از جامعه مورد نظر اجرا شد سپس به کمک نرم‌افزار spss ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و نتایج نشان داد آلفای بدست آمده به اندازه کافی به یک نزدیک است، بنابراین پرسشنامه و در نتیجه داده‌های حاصل از آن و تجزیه و تحلیل آنها معتبر خواهد بود.
در جدول زیر میزان آلفای کرونباخ برای هر مؤلفه پرسشنامه ذکر شده است:
جدول ۳-۲ مربوط به پایایی مؤلفه های پرسشنامه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مؤلفه میزان اعتبار
دانش شغلی ۰/۷۶۷
مهارت شغلی ۰/۸۸۷
کارایی ۰/۹۴۳
رفتار سازمانی ۰/۸۳