بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره  …

بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره …

۰٫۵ = q درصد افرادی که فاقد صفت مورد مطالعه می باشند.p) -1 (q=
ε =حداکثر خطای حدی تحقیق(مقدار اشتباه مجاز)=۰٫۰۵
۳-۴- ابزار گرد آوری داده ها
با توجه به هدف پژوهشگر در طرح های تحقیقاتی از روش ها و ابزارهای مختلفی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود که به تشریح آنها می پردازیم.
۳-۴-۱ مطالعات کتابخانه ای :در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از کتاب ها ، پایان نامه ها ، مقالات و پایگاه های اطلاعاتی استفاده شده است.
۳-۴-۲ بررسی اسناد و مدارک: جهت کسب اطلاعات لازم درباره جامعه آماری از دفاتر و مستندات موجود استفاده شد.
۳-۴-۳ روش میدانی:ابزارهای مورد استفاده در روش میدانی مصاحبه ، مشاهده و پرسش نامه می باشند که در این پژوهش،ابزار اصلی جهت گرد آوری داده ها پرسشنامه بوده است . به منظور جمع آوری داده ها ، پرسشنامه مذکور در بین کارکنان سازمان توزیع گردید . نظرات مذکور معمولاَ هنگام توزیع وجمع آوری پرسش نامه گرد آوری شده است .
سؤالات پرسش نامه دراین پژوهش ۲۷ سؤال وازنوع محقق ساخته است . که باکمک و راهنمایی اساتید مشاور وراهنما تکمیل شده است . که در جدول ۳-۱ ویژگی ساختار پرسش نامه آورده شده است . که به بررسی متغییر وابسته می پردازد . در بخش ضمائم نمونه ای از پرسش نامه پیوست گردیده است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

عملکرد (مؤلفه ها) سؤالات
دانش شغلی ۱ و۲و۳و۴و۶و۹و۲۴ و۲۳و۲۵
مهارت شغلی ۵و۸و۱۰و۱۵و۲۲و۲۶
کارایی ۷و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۸و۲۰
رفتار سازمانی ۱۶و۱۷و۱۹و۲۱و۲۷

جدول( ۳-۱ ) ویژگی ساختار پرسشنامه
۳-۵ – روایی(اعتبار)[۷۶] و پایایی(اعتماد پذیری)[۷۷] ابزار سنجش
۳-۵-۱ روایی
روایی (اعتبار ) : مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر ؟(خاکی ، ۱۳۸۷، ۲۴۴)
روایی محتوا[۷۸]: روایی محتوا معرف چگونگی توصیف ابعاد و اجزای مفهوم است (خاکی، ۱۳۸۷، ۲۸۹).
بمنظور بالا بردن روایی پرسشنامه‌ها ابتدا چشم‌انداز مورد نظر ابتدا به جمع آوری مبانی نظری گسترده پرداخته شد سپس براساس مبانی نظری سوال های پرسشنامه برای هر متغیر تهیه گردید در انتها پس از چندین مرحله بازنگری و اخذ نقطه نظرات کارشناسان فن پرسشنامه تکمیل شده و روایی آن از سوی صاحبنظران و اساتیدو متخصصین در جامعه مورد بررسی مورد تأیید قرار گرفت.