مقاله – 
بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه  …

مقاله – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه …

۴- آموزش ضمن خدمت در میزان رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد.
۵- اثر بخشی آموزش ضمن خدمت در کارکنان زن و مرد متفاوت است.
۶- اثر بخشی آموزش ضمن خدمت در کارکنان با مدرک تحصیلی مختلف متفاوت است.
۷- اثر بخشی آموزش ضمن خدمت در کارکنان با سوابق خدمتی مختلف متفاوت است.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در آزمون فرضیه های اول تا چهارم تحقیق تائید می شود.و تائید فرضیه های تحقیق بیانگر تأثیر مثبت آموزش ضمن خدمت در توسعه ی منابع انسانی است.
اما در ارتباط با آزمون فرضیه های مربوط به تأثیر متغیر های تعدیل کننده؛ جنسیت ، سوابق خدمتی ،سطوح تحصیلی، در میزان اثر بخشی آموزش ضمن خدمت ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داده است که میزان اثر بخشی و عملکرد گروه جنسی مردان نسبت به گروه زنان بالاتر بوده است و همچنین یافته ها حاکی از آن است که بین میانگین های بدست آمده در سه گروه خدمتی ، میزان اثر بخشی در کارکنان با سوابق خدمتی بین ۵ تا ۱۰ سال بیشتر از گروههای دیگر بوده است.
۲-۴-۲ پیشینه تحقیق در خارج از کشور:
۲-۴-۲-۱- “دیوید پاتن “[۷۰] (۲۰۰۲) در تحقیقی تحت عنوان«تعییین نیازهای آموزشی مدیران با توانایی بالقوه بالا» به وضعیت مدیریت در ایالت اوهایدو آمریکا اشاره می نماید که در آن مانند بسیاری از ایالت های دیگر ، ایفاء کنندگان نقش مدیریت دارای تجارب و دانش مدیریتی محدودی برای موقعیت های سرپرستی و مدیریتی هستند و پیشرفت های خود را نه تنها بر اساس توجه به عملکردهای قبلی ، بلکه بر مبنای یک تشخیص غیر رسمی از انچه که در قالب توانایی بالقوه کارمند ، و عملکرد او به عنوان یک مدیر نیز انجام می شودمی دانند. سازمان های دولتی در این ایالت ، میزان و مدت مورد نظر را که برای آموزش سر پرستان و مدیران خود صرف می کنند ،بطور گسترده ای تغییر داده اندو این اقدامات در دست کشیدن بسیاری از سر پرستان و مدیران از توسعه دادن مهارت های مدیریتی خود، با استفاده از روش سعی و خطا مؤثر بوده است.رویکردهای مختلفی برای استفاده در امر آموزش مدیریت مطرح شدند، اما ماهیت جامع برنامه «مدیرخبره دولتی» که در چندین ایالت آمریکا عرضه شده بود ، به عنوان یک محک جدی برای توسعه برنامه جامع آموزش مدیریت در این ایالت مورد استفاده قرار گرفت . این تحقیق ارائه کننده ی رویکردی است که به وسیله ی یک گروه از متخصصان حرفه ای در امر توسعه منابع انسانی ، برای تعیین نیازهای آموزشی جهت استفاده در برنامه توسعه سرپرستی و مدیریت ارائه شده وپیامدهای موردانتظار از این تعیین نیاز را نیز تأمین می کند.
اولین مرحله در برنامه توسعه آموزش مدیریت ، تعین نیازهای آموزشی سازمانی و فردی است. اهداف تلاش و کوشش به عمل در این تحقیق در زمینه تعیین نیازهای آموزشی ، معرفی توانایی های فن«گروه متمرکز » است . توسعه دهندگان برنامه هایی در این زمینه ، نیاز دارند که فاصله ی موجود بین دانش و مهارت های بالقوه و رایج در مدیران و سر پرستان ورزیده را تعیین نمایند. یک پیام شفاف در این تحقیق آن بود که مدیران این ایالت به آموزش هایی که برای نیازهای بالقوه و فوری در کار ایشان کاربردی باشد علاقمند بودند و تمایل داشتند که این آموز ش ها به نحوی ارائه گردد که منجر به یادگیری در بزرگسالان – با توجه به ویژگی های خاص ایشان ،به خصوص در رده مدیران – می شود.دریافت شد که مدیران وابستگی زیادی به رفع نیازهای فنی خود در راه انجام وظایف دارند و لازم است به مسائل انسانی نیز در عملکرد مدیریتی خود توجه داشته باشند. در ضمن ثابت شد که استفاده از فن گروه های متمرکز در مدیران ایالتی جهت انجام وظایف گوناگون ایشان بسیار مؤثر بوده است.
۲-۴-۲-۲ – تحقیق دیگری به سفارش مؤسسه توسعه اقتصاد ملی و به کوشش چارلز هندی ۱۹۸۷ جهت استفاده در کشور انگلستان صورت گرفته و یک بررسی تحلیلی – تطبیقی از آموزش و توسعه مدیریت در کشورهای آمریکا ، انگلستان و ژاپن است و عمدتاَ به منظور بررسی وضعیت این کشورها می باشد. در این تحقیق ضمن اشاره به تعداد مدیران دوره دیده و تعداد فارغ التحصیلان سالانه در این کشورهابرای انگلستان ۲۴و ۱۲۰۰، برای آمریکا ۸۵و۷۰۰۰ ، برای ژاپن ۸۵و۶۰ و در ادامه روش آموزش مدیریت در هر کشور ذکر شده است.
انگلستان- مدیریت در این کشور یک هنر علمی است تا یک علم کاربردی بعضی از دانشگاه ها و پلی تکنیک ها به سبک سنتی آمریکایی ، آموزش رسمی را در انگلستان رواج داده اند ولی پس از بیست سال هنوز تعداد فارغ التحصیلان بسیار اندک است.
آمریکا – آموزش ارزش بالای در این کشور داردو کالج های زیادی در این قرن جهت آموزش مدیریت به عنوان یک حرفه تأسیس شده است ، ۲۵ % فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در زمینه های مدیریت و اداری و ۲۵ % فارغ التحصیلان مذکور مشغول آموزش در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت هستند.
ژاپن – به استعداد اهمیت زیادی داده می شود اعتقاد دارند که شغل مدیریت تنها با مشاهده گوش دادن و تمرین کارهای یک فرد با تجربه یاد گرفته می شودو در نتیجه به هنگام شغل (کار کردن ) مهمترین رویه است ( ضمن خدمت ) و به همین علت ، تنها یک مؤسسه آموزشی کوچک به سبک آمریکا برای آموزش مدیریت دارد.
محقق به دنبال این موارد ، نتایجی را به عنوان استراتژی ملی برای توسعه کیفیت مدیریت ارائه داده است که از آن جمله لزوم تبیین دقیق یک مسیر برای پرورش یک مدیر که با فرهنگ آن کشور همخوانی داشته باشد ، تفکیک دقیق بین آموزش و توسعه مدیریت ، تبیین فلسفه توسعه در آموزش مدیریت ، برای مؤثر بودن آن و لزوم توجه به اینکه روش های مختلفی برای یادگیری وجود دارد و هر کشور باید بهترین را برای خود انتخاب نماید. در این تحقیق همچنین مواردی برای هر کشور بصورت تحلیلی آورده شده است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
ازآغاز تاریخ بشر ، انسان در صدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در رویدادها و پدیده های جهان اطراف خود بوده است بدین جهت به کشف قوانین ، اصول و نظریه های حاکم بر پدیده ها و رویدادها نائل آمده است . اما باید توجه داشت که این قوانین و اصول تحت شرایط خاصی اعتبار دارد.ثبات و استمرار وقوع پدیده ها امری منطقی است که علم بر پایه آن بنا شده است. به عبارت دیگر در استفاده از روش علمی برای پیش بینی وقوع پدیده ها در جهان پیش فرض آن است که این پدیده ها اتفاقی و بی نظم نبوده و قابل پیش بینی است. زیرا در غیر این صورت انجام پژوهش علمی غیر ممکن می بود تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی است که تحت آنها پدیده خاصی رخ می دهدو مشخص کردن شرایط دیگری است که تحت آن شرایط این پدیده رخ نمی دهد. ( بازرگان و دیگران ، ۱۳۸۲ ، ۲۰-۲۱)
بر این اساس، در این پژوهش تلاش شده تا ضمن تهیه طرح تحقیق[۷۱] و تنظیم مراحل تحقیق، ابزار مناسبی برای گردآوری دادهها طراحی شود. همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و نرمافزار spss استفاده می شود . بهطور خلاصه در این فصل به موضوعات زیر پرداخته میشود:
روش تحقیق
جامعه آماری
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی پرسشنامه
روش تجزیه و تحلیل دادهها
۳-۱- روش تحقیق
روش تحقیق، عبارت از یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق، برای شناسایی مشکلات، گردآوری دادهها، تجزیه و تحلیل دادهها و استنباط معتبر از آنها است. از این رو، تحقیق علمی صرفاً مبتنی بر تجربه یا برداشتهای شخصی و درک مستقیم نیست؛ بلکه هدفمند و دقیق است (سکاران، ۱۳۸۱، ۶). پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و پیمایشی است.
تحقیقات توصیفی[۷۲]: شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است.اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاَ برای شناخت بیشترشرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد (صفرزاده ، ۱۳۸۷، ۲۷۴ ) .
تحقیق پیمایشی [۷۳]:عبارت است از مشاهده پدیده ها به منظور معنا دادن به جلوه های مختلف اطلاعات جمع آوری شده ،این تحقیق از دو مرحله تشکیل شده است . ۱) مشاهده دقیق و نزدیک پارامترهای مورد پژوهش در جامعه ۲ ) جمع آوری اطلاعات و معنا دادن به آنچه که مورد مشاهده قرار گرفته است (صفرزاده و فرهنگی ، ۱۳۸۷ ، ۲۷۷ ).
تحقیقات کاربردی[۷۴] :هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد در این نوع تحقیقات هدف کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فر آورده یا فر آیندی در واقعیت را دنبال می کند (خاکی ، ۱۳۷۹ ، ۹۴ ).
۳-۲- جامعه آماری
مجموعهای از افراد؛ اشیاء یا نمودهایی که در یک یا چند صفت اشتراک دارند را میتوان عنوان جامعه آماری داد (حق شناس،۱۳۹۰ ، ۲۳)
دراین تحقیق جامعه آماری شامل کل دبیران مقطع متوسطه دوره دوم سازمان آموزش و پرورش منطقه هجده شهر تهران صورت گرفته است. که در کلاسهای آموزشی شرکت کرده اند و تعداد آنها ۳۲۰ نفر می باشد. و به این دلیل که منطقه هجده تهران از مناطقی است که تعداد مدارس آن نسبت به سایر مناطق شهر تهران از پراکندگی جمعیتی و جغرافیایی مناسبی بر خوردار است. دبیران این منطقه به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده اند.
۳-۳- نمونه آماری
نمونه گیری تصادفی ساده[۷۵]: روشی برای انتخاب بخشی از جامعه است به گونه ای که همه نمونه های ممکن برای انتخاب شدن احتمال یکسان داشته باشند.(کرلینجر ، ۱۳۷۴ ،۱۸۸)
۳-۳-۱- تعیین حجم نمونه
با توجه به فرمول N جوامع محدودکه از طریق ذیل به دست می آید میزان تعداد افراد نمونه در این پژوهش ۱۷۵ نفر تعییین شد.
حجم جامعه = ۳۲۰
۰٫۵ =p درصد افرادی که دارای صفت مورد مطالعه می باشند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.