دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده …

صاحبنظران معتقدند که توافق کلی درباره اهداف ارزیابی عملکرد وجود ندارد،ولی بر روی اهداف زیر اتفاق نظر وجود دارد:
– تشخیص نیازهای آموزشی نیروی انسانی؛
– ایجاد سیستم منطقی و عقلایی تشویق و تنبیه ؛
– ایجاد سیستم منطقی و صحیح برنامه ریزی نیروی انسانی؛
– ایجاد سیستم منطقی پرداخت حقوق و دستمزد(پاداش دهی نیروی انسانی )؛
– ایجاد سیستم برنامه ریزی مسیر شغلی ؛
– ایجاد سیستم منطقی ارتباط بین نیروی انسانی؛
– ایجاد سیستم منطقی و عقلایی انگیزش و بهسازی نیروی انسانی؛
مرحله دوم: تجزیه وتحلیل شغل
در ارزیابی عملکرد در مرحله تجزیه وتحلیل شغل سه بحث عمده را مطرح می نماید .
– شرح وظایف شغلی را بررسی و به روز نمایید.
– عملکرد نیروی انسانی را مستند نمایید.
– بحث سازنده ای را در مورد عملکرد نیروی انسانی به اجرا در آورید.
فرآیند تجزیه وتحلیل شغل جهت بهبود بخشیدن به سیستم ارزیابی عملکرد و نوشتن شرح شغل دارای یک فرآیند پنج مرحله ای است :
۱- نوع اطلاعات مورد نیاز
۲- روش
۳- منبع
۴- قابلیت اجرایی از نظر زمان،هزینه و سعی و تلاش
۵- بهبود بخشیدن به سیستم ارزیابی عملکرد و نوشتن شرح شغل
مرحله سوم: سنجش کارانجام یافته
در این مرحله کار انجام یافته توسط نیروی انسانی در طول دوره معینی با توجه به وظایف و مسئولیت های مدون پیش بینی شده در شرح وظایف مجموعه رشته های مختلف طرح طبقه بندی مشاغل موردسنجش قرار می گیرد.
مرحله چهارم: اجرای ارزیابی عملکرد با توجه به استانداردهای پیش بینی شده در این مرحله مدیریت به دنبال به مرحله اجرا و عمل در آوردن اهداف مطروحه در شناسایی اهداف عملکرد نیروی انسانی با توجه به معیارهای ارزیابی است.
مرحله پنجم: مصاحبه پایان دوره ارزیابی با نیروی انسانی
در این مصاحبه از عملکرد گذشته نیروی انسانی بحث به میان می آید و کنکاش روی نقاط قوت و ضعف نیروی انسانی بعمل می آید.(حاج کریمی،رنگریز،۱۳۷۸، ۲۱۰-۲۰۵)
۲-۲- ۵ – سیستم ارزیابی عملکرد :
سیستم ارزیابی عملکرد دارای یک سیستم پنج مرحله ای بوده که دارای یک رابطه تعاملی دو طرفه است.مراحل این سیستم عبارتند از:
۱- مشخص نمودن ارزیابی کننده و ارزیابی شوند
۲- زمان بندی ارزیابی
۳- جمع آوری و گرد آوردی اطلاعات
۴- تعیین روش های مثبت
۵- تعیین روش های اندازه گیری.(حاج کریمی،رنگریز،۱۳۷۸، ۲۱۱-۲۱۰)
۲-۲-۶ – انواع ارزیابی:
ارزیابی توسط سرپرست یا مدیران بویژه سرپرستان میانی
ارزیابی از خود (خود ارزیابی)
ارزیابی توسط هم ردیفان
ارزیابی کمیته ای
ارزیابی توسط زیر دستان
ارزیابی توسط بازرسان .(سیدجوادین،۱۳۸۱، ۵۳۹-۵۳۷)