بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده  …

بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده …

۵- طراحی و تولید مواد آموزشی برای یادگیرنده
ج – ارائه فرصت های یادگیری , منابع و پشتیبانی
۱- اکتساب و تخصیص منابع برای اجرای طرح های آموزش و بهسازی
۲- ارائه فرصت های یادگیری و پشتیبانی لازم برای توانمند کردن افراد و گروه ها در
رسیدن به اهدافشان
د – ارزشیابی اثربخشی آموزش
۱- ارزشیابی اثربخشی آموزش و بهسازی
۲-ارزشیابی موفقیت فرد و گروه بر اساس اهداف تعیین شده
۳- ارزشیابی موفقیت با توجه به گواهی عمومی
ه – پشتیبانی آموزش و بهسازی
۱- تلاش ومشارکت برای پیشرفت آموزش و بهسازی
۲- ارائه خدمات لازم برای پشتیبانی عملیات آموزش و بهسازی
۲-۱-۱۲-۳ – مدل پارکر:
مراحل برنامه ریزی برای آموزش در مدل پارکر :
۱- تشخیص نیازهای آموزشی
۲- تعیین اهداف آموزشی
۷- هدایت و رهبری
۳- طراحی برنامه های آموزشی
۶- اندازه گیری نتایج انتخاب
۵- روند طراحی روشهای ارزشیابی
۴- طراحی و روشهای آموزش
Human Resource Devlopment : ULshak.I.j. 1983
(نمودار ۲-۸ مدل پارکر )
مدل پارکر فراهم کننده یک نقشه برای تعقیب مسیر طراحی و ارزشیابی آموزشی است . همان طوری که ملاحظه می شود تحلیل نیازها هدایت کننده به سوی توسعه و تعیین اهداف آموزشی،اساس طراحی برنامه های آموزشی و انتخاب روش های آموزشی مناسب است . مدل پارکر یک فرایند مرحله به مرحله و ماهیت آن چرخه ای است . ( ولشاک , ۱۹۸۳ , ۵-۸)
۲-۱-۱۲-۴ – مدل رویکرد سیستمی به آموزش:
این رویکرد برتعیین اهداف آموزشی، تجارب یادگیری کنترل شده برای رسیدن به این اهداف تأکید دارد ، معیارهای عملکرد و ارزشیابی اطلاعات این رویکرد عبارتند از :
برای اصلاح مداوم فراگرد آموزش باز خورد را به کار می گیرد . از این دیدگاه برنامه های آموزشی هیچ گاه محصولات تمام شده نیستند . آنها با اطلاعاتی که نشان دهنده برآورده شدن اهداف آرمانی است انطباق داده می شود .
این رویکرد پیچیدگی های تعامل بین اجزا را شناسایی می کند .
این رویکرد یک چارچوب اجرایی برای برنامه ریزی وباقی ماندن و ادامه دادن به اهداف آرمانی را فراهم می آورد و در این چارچوب یک پژوهش و تعیین اینکه کدام برنامه در رسیدن به اهدافشان موفق بوده اند ضروری است .
دیدگاه کل گرایانه دارد و یک مجموعه کلی از تعامل بین خرده سیستم ها است .
در این رویکرد علاوه بر سه مرحله نیازسنجی , آموزش وارزشیابی یک مرحله دیگر که شامل مقاصد آموزش است که شامل اعتباریابی آموزش :
اعتبار آموزش ( یادگیرندگان در طول دوره آموزشی چه چیز را فرا می گیرند . )
اعتبار انتقال ( آیا آنچه در طول آموزش آموخته شده است می تواند عملکرد سازمان را بهبود بخشد. )
اعتبار درون سازمانی (آیا عملکرد یک گروه جدید از یادگیرندگان با عملکرد گروه اصلی یادگیرنده همان برنامه آموزشی سازگار است .)
اعتبار بین سازمانی ( آیا یک برنامه آموزشی اعتبار یابی شده در یک سازمان می تواند به گونه ای موفقیت آمیز در سازمان دیگر اجرا شود .) ( گلدستین , ۱۹۹۲ , ۲۱ )
۲-۱-۱۲-۵- مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان:
مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان بر سه اصل استوار است :
سازمان ها باید پویا و متحول باشند و آموزش مسئول حفظ و تقویت این پویایی است .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.