بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۳۹

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۳۹

با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون در ۱۱ مولفه، صفر و در حد استاندارد است، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که استفاده از ICT در روش تدریس معلمان نقش دارد. ارزش آزمون (نمره خی دو) برای هر کدام از مولفههای ۳۲ تا ۴۲ به ترتیب عباتند از:
مولفه ۳۲، (۹۷/۶۲)- ۳۳، (۱۷/۱)- ۳۴، (۶۳/۶۹)- ۳۵، (۸۹/۹۶)- ۳۶،(۸۵/۳۰)- ۳۷،(۶۸/۶۸)- ۳۸،(۹۳/۱)- ۳۹،(۵۴/۱)- ۴۰، (۴۲/۳۲)- ۴۱، (۱۴/۱)- ۴۲، (۲۷/۹۹).
در جدول ۴-۱۴ فراوانی و درصد سوالات مربوط به مولفه نقش ICT در روش تدریس در قالب پنج گزینه ارائه شده است. این مولفه شامل ۱۱ خرده مولفه به شرح زیر می باشد: ۳۲- باعث درگیر شدن فراگیران با فرایند یادگیری می شود ۳۳- باعث پیاده شدن روش های مورد علاقه دانش آموزان می شود ۳۴- باعث ایجاد محیط مشارکتی برای تدریس می شود ۳۵- باعث استفاده از روش های مختلف تدریس می شود ۳۶- باعث اجرای آسان تر روش های تدریس می شود ۳۷- باعث اختلال در روش های تدریس سنتی می شود ۳۸- باعث اختلال در تمرکز دانش آموزان می شود ۳۹- باعث هدر رفتن زمان کلاس می شود ۴۰- باعث بکارگیری روش های تدریس دانش آموز محور می شود ۴۱- باعث بکارگیری روش های تدریس معلم محور می شود ۴۲- باعث استفاده از منابع و ابزارهای دیگری غیر از کتاب درسی می شود.
با توجه به اطلاعات مندرج در جدول ۴-۱۴ مشاهده می شود که گزینه زیاد در پاسخ به سوال ۳۲ از سوی ۸۷/۲۹ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۷۲) برخوردار می باشد. در سوال ۳۳، ۴۱/۳۹ درصد از معلمان گزینه زیاد را با بیشترین فراوانی (۹۵) انتخاب نموده اند. در سوال ۳۴، ۴۳/۳۴ درصد از معلمان گزینه زیاد را با بیشترین فراوانی (۸۳) انتخاب نموده اند. در پاسخ به سوال ۳۵ گزینه زیاد از سوی ۶۸/۳۵ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۸۶) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۳۶ گزینه زیاد از سوی ۸۷/۲۹ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۷۲) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۳۷ گزینه کم از سوی ۰۴/۲۹ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی(۷۰) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۳۸ گزینه هرگز از سوی ۸۳/۳۹ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۹۶) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۳۹ گزینه هرگز از سوی ۹/۴۱ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۱۰۱) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۴۰ گزینه متوسط از سوی ۹۷/۲۶ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۶۵) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۴۱ گزینه کم از سوی ۴۳/۳۴ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۸۳) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۴۲ گزینه زیاد از سوی ۳۹ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۹۴) برخوردار می باشد.
در جدول ۴-۱۴ بیشترین میانگین (۷۲/۳) نظر معلمان بر آنست که استفاده از ICT در روش تدریس موجب پیاده شدن روش های مورد علاقه دانش آموزان می شود و کمترین میانگین (۸۲/۱) نظر معلمان بر آنست که استفاده از ICT در روش تدریس موجب اختلال در تمرکز دانش آموزان می شود.
جدول۴-۱۴: فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در مورد نقش ICT در روش تدریس

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *