بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال۱۳۹۲- قسمت ۱۶

بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال۱۳۹۲- قسمت ۱۶

۴ 

 

قوانین و مقررات 

 

رتبه ای 

 

رویکرد قانون «اصل بر عدم اعتبار گزارش های ضابطان دادگستری)
رویکرد قانون «اصل براعتبار گزارش های ضابطان دادگستری» 

 

۱۴
۱۵ 

 

لیکرت 

 

 

در هر چهار فرضیه 

 

مقبولیت و اعتبار گزارش قضایی مامورین انتظامی 

 

رتبه ای 

 

ارتقاء، میزان و کیفیت معلومات تئوری و کاربردی مامورین 

 

۱تا۱۳و۱۷ 

 

۴ گزینه ای لیکرت 

 

 

در هر چهار فرضیه 

 

مقبولیت و اعتبار گزارش قضایی مامورین انتظامی 

 

رتبه ای 

 

حمایت های قانونی، تفکیک گزارشات، تغییرات در ساختار تخصصی و توسعه امکانات پیشرفته سازمانی 

 

۱۴تا۱۶ و۱۸تا۱۹ 

 

۴ گزینه ای لیکرت 

 

۳-۲٫ روش تحقیق

 

 

۳-۲-۱٫ نوع و روش تحقیق

 

تحقیقات کاربردی برای رفع یک نیاز یا پاسخ دهی به یک مشکل یا معضل در زندگی کاربرد دارد و معمولاً برای حل مسائل و مشکلات سازمان های اداری از این نوع تحقیق استفاده می شود.
لذا این پژوهش نیز که هدف آن بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی به عنوان یک معضل و مشکل در سازمان ناجا و دستگاه قضایی می باشد یک تحقیق کاربردی محسوب می گردد.با توجه به گستره ی موضوع و همچنین مطالعات و بررسی های انجام شده در سطح شهرایلام، روش تحقیق به طریق ذیل صورت گرفته است:
۱-مطالعات کتابخانه ای و نظری با مراجعه به کتب، مجلات، متون علمی و همچنین مراجعه به آرشیو مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی (روش اسنادی یا کتابخانه ای)
۲-طرح پرسشنامه و تکمیل آن توسط دو گروه شامل مسئولین قضایی (قضات و روسای دفاتر آنها ) ومسئولین انتظامی (دوایر اجرایی پلیس های تخصصی و رؤسای ومسئولین دوایر کلانتری ها) توصیف و تجزیه و تحلیل آنها با روش های توصیفی( روش پیمایشی)
به همین منظور ابتدا با مطالعه مبانی نظری پژوهش ، مدل مفهومی ارائه و بر اساس آن به ترتیب فرضیه‌ها سپس ابعاد، شاخص‌ها، و در نهایت پرسش نامه ساخته شده و با بهره گرفتن از آن نظرات افراد در جامعه آماری اخذ و با آمار توصیفی واستنباطی و با بهره گرفتن از نرم افزار spss بررسی و تجزیه و تحلیل و در نهایت چگونگی تأثیر متغیر های وابسته تعیین می شود.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

۳-۲-۲٫ ابزار گرد آوری اطلاعات

 

۱-در ادبیات و مباحث نظری با مراجعه به کتابخانه ها از طریق فیش برداری از کتب،مقالات و پایان نامه‌ها اطلاعات جمع آوری شده است.
داده‌های مر بوط به تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با بهره گرفتن از پرسش نامه محقق ساخته‌،گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۳-۲-۳٫ شیوه اجرا و واحد تحلیل
پرسش نامه تهیه شده حاوی ۱۹ سئوال است، که بصورت حضوری در مراجع قضایی ( دادگاه ها ودادسراهای عمومی وانقلاب شهر ایلام)و مراجع انتظامی ( کلانتری ها و پلیس های تخصصی از جمله پلیس آگاهی ، اطلاعات و مواد مخدر شهر ایلام)بین افرادی که به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند پخش و پس از تکمیل جمع آوری گردیدند. از آنجا که نظریات قضات و مدیران دفتر آنها ، روسای کلانتری و مسئولین دوایر آنها و رؤسای پلیس تخصصی و مسئولین دوایر اجرایی آنها برای جمع آوری داده‌‌ها نیاز است لذا واحد تحلیل نیز فرد خواهد بود.

 

۳-۲-۴٫ زمان و مکان تحقیق

 

بررسی هایی که در آن داده های اطلاعاتی یکبار در طی دوره چند روزه یا چند ماهه ،به منظور پاسخ به پرسش یک پژوهش جمع آوری می شود را بررسی مقطعی می گویند.
با توجه به تعریف بالا، این تحقیق از نوع بررسی مقطعی است که به بررسی داده های اطلاعاتی در یکساله (۱۳۹۲) پرداخته است. قلمرو مکانی پژوهش ، شهر ایلام،( دادگاه ها و دادسرا ، پلیس های تخصصی و کلانتری های شهر ایلام) است.

 

۳-۲-۵٫روش ها و تکنیک آماری

 

با مشورت صورت گرفته با اساتید محترم راهنما و مشاور و نیز حسب پیشنهاد اساتید و اهل فن در علم آمار ، از بسته نرم افزاری spss و آزمون آماری(T) به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل آماری داده ها استفاده گردیده است.

 

۳-۳٫شناسایی متغیر ها( مستقل و وابسته)

 

یک متغیر هر نوع پدیده ای است که می تواند ارز شهای متفاوت و متغییری به خود بگیرد ،تمام مفاهیمی که بتواند دو یاچند ارزش یا حالت به خود بگیرد، متغیر می نامند.

 

۳-۳-۱٫ متغیر مستقل

 

متغیر مستقل، متغیری است که متغیر وابسته را به صورت مثبت و منفی تحت تأثیر قرار می دهد و به عبارتی تغییر پذیری یا نوسان در متغیر وابسته به حساب متغیر مستقل گذاشته می شود
با عنایت به این تعریف، متغیر اصلی مستقل این تحقیق عوامل مؤثر در مراجع انتظامی و قضایی است که می تواند برمقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی تأثیر گذار باشد . قابل ذکر است که عوامل موثر در مراجع انتظامی می تواند شامل مسائل مربوط به نیروی انسانی مانند آموزش ، گزینش و استخدام ، تجزیه و تحلیل شغل ، برنامه ریزی نیروی انسانی ، ارزیابی عملکرد ، سیستم پاداش و مدیریت حقوق و دستمزد و.. مسائل مربوط به مدیریت رفتار سازمانی مانند شخصیت و توانایی افراد ادراک و یادگیری ، رضایت شغلی ، انگیزش و.. یا سایر مسائل مدیریتی مانند ساختار رهبری و سبک مدیریت ، هدایت، نظارت ، کنترل و ارتباطات و مانند آن و عوامل برون سازمانی شامل قوانین و مقررات ، طرز نگرش قضات،و.. باشد. اما چون امکان بررسی تمامی این عوامل در چنین امکان پذیر نیست . لذا چند عامل مهم به عنوان متغیر های مستقل تحقیق از میان عوامل ذکر شده شناسایی ، که این پژوهش به بررسی تأثیر این عوامل بر موضوع مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی پرداخته است متغیر های مستقل عبارتند از:

۱-آگاهی و دانش حقوقی
۲-آموزش مامورین انتظامی
۳-ساختار سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها
۴-قوانین و مقررات

 

۳-۳-۲٫ متغیر وابسته

 

متغیر وابسته متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد
متغیر وابسته که در این پژوهش تأثیر عوامل یا متغیرهای مستقل ذکر شده در بالا بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است « مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی » است.

 

۳-۴٫ جامعه آماری و نمونه

 

جامعه آماری این پژوهش قضات و رؤسای دفاتر آنها ، رؤسای پلیس های تخصصی و دوایر اجرایی آنها ، رؤسای کلانتری ها و مسئولین دوایر آنها در شهر ایلام است که تعداد آنها ۱۲۰ نفر می باشد.

 

۳-۴-۱٫نمونه گیری و حجم نمونه و شیوه انتخاب

 

نمونه زیر مجموعه ای از جامعه است و در برگیرنده برخی اعضاء منتخب آن است و به عبارتی گروهی فرعی یا زیر مجموعه ای از جامعه است که محقق قصد دارد با بررسی و مطالعه آن، نتایج استخراجی تحقیق خود را به کل جامعه تعمیم دهد. نمونه‌گیری نیز به فرایند گزینش و انتخاب تعدادی از اعضا جامعه گفته می شود . روش نمونه گیری در این تحقیق روش تصادفی ساده طبقه ای است . نمونه گیری تصادفی فرایندی است که از آن طریق به زیر گروه های واقعی یا طبقه های انتخاب شده به عنوان آزمودنی‌های نمونه منتخب ، از شانس و احتمال یکسانی برای انتخاب شدن برخوردارند.
طبقات این تحقیق شامل رؤسای دفاتر آنها دادگاه ها و دادسراها ، رؤسای پلیس های تخصصی و دوایر اجرایی آنها ، رؤسای کلانتری ها و مسئولین دوایر آنها است از هرکدام از این طبقات متناسب با تعداد آنها به عنوان نمونه و به شکل تصادفی انتخاب گردیده اند.
در خصوص حجم نمونه و روش تعیین آن در این پژوهش ، با بهره گرفتن از (فرمول کوکران) حجم نمونه تعیین گردید ، که تعداد نمونه لازم۱۲۰ نفر بدست آمده است که همین تعداد با مشورت صورت گرفته با متخصصین آمار ۱۲۰ عدد پرسش نامه توزیع گردید که کلیه مخاطبین (۱۲۰ نفر) پرسشنامه‌ها را پاسخ دادند(۴۰ نفر مسئولین قضایی و ۸۰ نفر مسئولین انتظامی)

 

۳-۵٫ گزارش روایی و پایایی تحقیق

 

برای تعیین روایی پرسش نامه ، در مرحله اول با کارشناسان و متخصصین و اساتید راهنما و مشاور ، مشورت لازم به عمل آمد و براساس نظریات پیشنهادی ، اصلاحات لازم انجام شد.
در بررسی پایایی پرسش نامه ، تحلیل آلفای کرونباخ انجام که در نتیجه میزان آلفای مذکور ، برای پرسش نامه(۸۳/.) برآورد گردید که بیانگر پایایی قابل قبولی برای این پرسش نامه می باشد.

 

فصل چهارم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *