بررسی عملکرد صنعت ارتباطات درشرکت ارتباطات سیار ایران با معیارهای تصمیم گیری چندگانه- قسمت ۲۰

بررسی عملکرد صنعت ارتباطات درشرکت ارتباطات سیار ایران با معیارهای تصمیم گیری چندگانه- قسمت ۲۰

عنوان متغیر

 

 

 

عدم رد فرض صفر

 

 

۰۰۰/۰

 

 

۱۷٫۱۷

 

 

۶۰٫۰۳

 

 

عرض از مبدا

 

 

 

رد فرض صفر

 

 

۰۰۰/۰

 

 

۴۵٫۴۷

 

 

۳٫۲۳

 

 

صنعت ارتباطات

 

 

همان طور که مشاهده می کنید مقدار ضریب ثابت معادله رگرسیون برابر ۶۰٫۰۳و مقدار سطح معنی داری آزمون برای ضریب ثابت رگرسیون برابر ۰٫۰۰۰ و همچنین مقدار برآورد ضریب متغیر مستقل برابر ۳٫۲۳ و مقدار سطح معنی داری آزمون برابر ۰٫۰۰۰ به دست آمده است که نشان می دهد هم ضریب ثابت و هم متغیر مستقل در معادله رگرسیونی حضور معنی داری دارند بنابراین رابطه بین صنعت ارتباطات و ارتقا و پشتیبانی از برنامه های استراتژیک در شرکت ارتباطات سیار ایران بر اساس آنالیز رگرسیون به صورت زیر خواهد بود:
Y=3.23+60.03*X
از رابطه فوق چنین می توان نتیجه گیری نمود که به ازای افزایش یک واحد در صنعت ارتباطات به میزان۳٫۲۳ به دستیابی به مزیت رقابتی درشرکت ارتباطات سیار ایران افزوده می شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

آزمون فرضیه چهارم

 

فرض چهارم: به کارگیری فناوری اطلاعات موجب انجام دقیق و صحیح فعالیتهای حال و آینده موثر می شود.
=H0 بین استفاده ازصنعت ارتباطات و انجام دقیق و صحیح فعالیت های حال و آینده درشرکت ارتباطات سیار ایران رابطه ای وجود ندارد.
=H1 بین استفاده ازصنعت ارتباطات و انجام دقیق و صحیح فعالیت های حال و آینده در شرکت ارتباطات سیار ایران رابطه ای وجود دارد.
جدول۱۷-۴: خلاصه مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آماره دوربین واتسون انحراف معیار برآورد ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل
۱٫۸۵ ۱۲٫۴۶ ۰٫۸۸۴ ۰٫۹۴ ۱

 

همانگونه که در جدول بالا مشاهده می شود همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال ۱% بین صنعت ارتباطات و انجام دقیق و صحیح فعالیتهای حال و آینده در شرکت ارتباطات سیار ایران وجود دارد. مثبت بودن ضریب همبستگی بین این دو متغیر نشان دهنده این است که با افزایش ارتباطات به میزان انجام دقیق و صحیح فعالیتهای حال و آینده در شرکت ارتباطات سیار ایران افزوده می شود. مقدار آماره دوربین واتسون برابر ۱٫۸۵ می باشد که مقدار خوبی است و نشان می دهد که بین خطاها همبستگی وجود ندارد.
همچنین برای آزمون تاثیر متغیر مستقل ( پیش بینی) بر روی متغیر مستقل از آزمون خطی رگرسیون استفاده شده است.
جدول ۱۸-۴: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیرصنعت ارتباطات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *