بررسی عملکرد حافظه¬ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی۹۲- قسمت ۱۲

بررسی عملکرد حافظه¬ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی۹۲- قسمت ۱۲

روستایی

 

 

مردان

 

 

۸۰/۲۷

 

 

۱۷/۲

 

 

۲۲

 

 

۳۰

 

 

۲۵

 

 

 

زنان

 

 

۶۰/۲۶

 

 

۵۷/۲

 

 

۲۲

 

 

۳۰

 

 

۲۵

 

 

جدول ۴-۶٫ نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان MMSE در دو گروه شهری و روستایی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر گروه میانگین انحراف­استاندارد بررسی برابری واریانس­ها بررسی برابری میانگین­ها
برآورد f معناداری f t درجه آزادی سطح معناداری
MMSE شهری ۷۰/۲۸ ۵۳/۱ ۰۲/۱۱ ۰۰۱/۰ ۳۶/۲ ۹۴۳/۸۳ ۰۲/۰
روستایی ۶۰/۲۷ ۳۶/۲

 

در محاسبه تفاوت MMSE، میزان برآورد F لوین که به منظور بررسی برابری واریانس­های دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است، برابر با ۰۲/۱۱ می­باشد که با توجه به سطح معناداری (۰۰۱/۰)، در سطح (۰۰۱/۰≥P) معنادار می­باشد. بنابراین فرض برابری واریانس­ها رد می­ شود و باید از آزمون t مستقل در حالت واریانس­های نابرابر استفاده کنیم.
میزان t در محاسبه­ی تفاوت میانگین­های MMSE در دو گروه افراد شهری و روستایی درحالت واریانس­های نامساوی، برابر با (۳۶/۲) می­باشد که با توجه به درجه­ آزادی (۹۴۳/۸۳)، در سطح (۰۵/۰≥P)، معنادار می­باشد. با مقایسه­ میانگین MMSE در دو گروه (گروه شهری برابر با ۷۰/۲۸، گروه روستایی برابر با ۶۰/۲۷)، ملاحظه می­گردد که بین آزمون MMSE گروه شهری نسبت به گروه روستایی به طور معنادار تفاوت وجود دارد.
۴-۱-۳ توصیف متغیر سلامت عمومی:
اطلاعات حاصل از پرسشنامه سلامت عمومی در دو بخش سلامت عمومی کلی و زیرمقیاس­های آن (علائم بدنی، اضطرابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی، و افسردگی) توصیف می­گردد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
جدول ۴-۷ یافته­ های توصیفی متغیر سلامت عمومی کلی را در بین دو گروه افراد شهری و روستایی نشان می­دهد. همانگونه که داده ­های مربوط به توزیع میزان سلامت عمومی در جدول ۴-۷، نشان می­دهد، با توجه به جدول مشخص است که میانگین نمره­ی گروه مردان شهری نسبت به گروه مردان روستایی، و میانگین گروه زنان شهری نسبت به زنان روستایی بالاتر است. بررسی معناداری تفاوت­های میانگین­های متغیر سلامت عمومی در دو گروه شهری و روستایی با بهره گرفتن از آزمونt مستقل در جدول ۴-۸ قابل مشاهده می­باشد. قابل ذکر است که نمره­ی بالا در این مقیاس نشان­دهنده سلامت عمومی پایین­تر است.
جدول۴-۷٫ فراوانی (میانگین، انحراف­معیار، حداقل، و حداکثر) سلامت عمومی در دو گروه شهری و روستایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *