بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان- قسمت ۱۷

بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان- قسمت ۱۷

۱۳۸۹

 

 

 

۲۳۱۲۱۰۰۰

 

 

۳۳۰۳۰۰۰

 

 

۱۳۹۰

 

 

درآمدحاصل ازحق بیمه های وصولی مهمترین منبع درآمدی سازمان به شمارمی رود طوری که حدود۹۵ درصد درآمدسالانه سازمان مربوط به حق بیمه های وصولی بوده وسهم درآمدهای دیگر ازجمله درآمدهای حاصله ازسرمایه گذاریها وذخایر وسایر درآمدهاوحداکثرتا۵ درصد درآمد سازمان بوده که سهم بسیارناچیزی ازدرآمدسازمان راتشکیل می دهد.باتوجه به اینکه بیش از۷۵ درصد افرادی که حق بیمه به سازمان پرداخت می کنندکارگران بخش خصوصی می باشند وازطرفی مشمولین تحت پوشش دربخش خصوصی اغلب حق بیمه خودرابرمبنای حداقل حقوق مصوب قانون کار ویا حقوقی کمتر ازحقوق واقعی خودبه سازمان پرداخت می کنند،توجه به این نکته حائزاهمیت بسیارمی باشدچرا که درصورت وصول حق بیمه واقعی (برمبنای حقوق واقعی کارگر)درآمد حاصل ازحق بیمه وصولی سازمان حداقل حدود ۵۰ درصد نسبت به مبالغ وصولی کنونی افزایش خواهدداشت.
۲-۱-۲۳-۳-۲-درآمدهای حاصل ازوجوه وذخایرواموال سازمان (سرمایه گذاری)
سازمان تامین اجتماعی به منظوربهره وری ازذخائرنقدی خودوتامین تعهدات قانونی در مقابل بیمه شدگان وبه منظور جلوگیری ازکاهش ارزش ذخائرنقدی ونیزحفظ استقلال مالی براساس قانون تامین اجتماعی واساسنامه سازمان موظف است که این ذخائر رادرسرمای سازمان تامین اجتماعی تاسال ۱۳۵۵ذخائرنقدی خودرابه صورت سپرده ثابت در بانک رفاه کارگران نگاه می داشت ازسال۱۳۵۵ پس ازتصویب اساسنامه صندوق تامین اجتماعی واجازه سرمایه گذاری ذخائرنقدی بیمه شدگان اقداماتی به شرح ذیل انجام شد .
-خریداوراق قرضه گسترش واحدهای تولیدی
-تشکیل سپرده ثابت یکساله نزد بانک رفاه کارگران
-خریدسهام شرکتهای پس انداز وام مسکن گرگان –مشهد-تبریز-شیراز ویاسوج
-خریدسهام بانکهای توسعه صنعت ومعدن،صادرات وتوسعه وسرمایه گذاری
-خریدسهام ازشرکت اتکا
-خریدواحداث واحدهای مسکونی واداری در تهران وشهرستانها
ازسال ۱۳۵۵تااوایل ۱۳۶۳سرمایه گذاریهای سهم سازمان صرف خرید اوراق قرضه وسپرده نزدبانک رفاه کارگران شده است.درسال۱۳۶۳باتصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا وپرداخت حداقل سود به سپرده های سازمان به جهت دولتی بودت آن وروندصعودی نرخ تورم وکاهش ارزش پول ضرورت به کارگیری ذخائربیمه شدگان دربخشهای مختلف اقتصادی وکسب سود برای تامین تعهدات آتی احساس شد وضمن بازنگری در تشکیلات سازمان وایجاد دفتر سرمایه گذاری و سپس معاونت ذخائر و سرمایه گذاری، فعالیت دربخش سرمایه گذاری افزایش یافت و ذخائر نقدی بیمه شدگان تا حدی بکار گرفته شد.ازسال۱۳۶۵به بعد سرمایه گذاری ها ازطریق مشارکت درطرح صنعتی وباعمدتااعطای تسهیلات مالی به بخش صنایع کشوربرای خرید مواداولیه یا ماشین آلات ،طرح وتوسعه فعالیتهای بازرگانی صورت گرفت.دربخش مشارکت درطرحهای صنعتی تعدادی ازطرحها به بهره برداری رسیده است ودربخش تسهیلات مالی که غالبا کوتاه مدت بوده به تسهیلات مالی دربخش مسکن نیز توجه شده است.تاسیس شرکت سرمایه گذاری درابتدای سال ۱۳۶۵ازطرف سازمان تامین اجتماعی گامی درجهت حفظ منابع اقتصادی وافزایش ذخائر بود.مهمترین فعالیت شرکت عبارت است از سرمایه گذاری ومشارکت دربخش صنعتی ،بازرگانی ،کشاورزی ومعادن وسرمایه گذاریهای کوتاه مدت ومیان مدت درسهام شرکتهای تولیدی ازجمله شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار. (سازمان تامین اجتماعی ،۱۳۷۳،۲۶)
۲۴-۳–۲تاثیررشداقتصادی برسازمان تامین اجتماعی(نیکو پور،ریاضی ؛۱۳۸۸،۳)
بطورکلی رشداقتصادی کشور ناشی ازعملکرد متغیرهای اقتصادی واجتماعی درآن کشور می باشد که برآیندعملکرداین متغیرهامنجربه رشداقتصادی دریک کشورمی شود.لذابمنظوربررسی تاثیر رشد اقتصادی برسازمان تامین اجتماعی ،ازتاثیرمتغیرهای کلان اقتصادی واجتماعی برعملکرد سازمان تامین اجتماعی استفاده می شود.برخی ازمتغیرهای اقتصادی واجتماعی که برعملکرد سازمان تامین اجتماعی تاثیرگذارمی باشندبه شرح ذیل قابل بررسی است:
۱-۲۴-۳–۲بیکاری:تهدیدی که مقوله بیکاری برای سازمان تامین اجتماعی به ارمغان آورده است رامی توان برررسی کرد:
۲۵-۳–۲تاثیرمستقیم بیکاری برسازمان:(همان ماخذ؛۳)
-بیکاری ازیک طرف منابع صندوق بیمه راکاهش می دهدوازطرف دیگرباعث افزایش مصارف صندوق مزبورمی گردد.بطوریکه هم اکنون منابع ومصارف صندوق درنقطه بحرانی قرارگرفته است.
اثردیگربیکاری برصندوق سازمان تامین اجتماعی،کاهش بیمه شده اصلی وکاهش نسبت وابستگی (تعدادبیمه شده اصلی/تعدادمستمری بگیران)می باشد.
-ازپیامدهای دیگربیکاری پیدایش وگسترش شغلهای ناپایداروناقص می باشد.نقطه قابل تامل دراین پدیده،بیکاری مکررافراداین مشاغل است.بطوریکه تقریباتمامی افرادشاغل دراین دسته ازسقف مدت پیش بینی شده برای دریافت بیمه بیکاری استفاده کرده یاخواهندکرد،درحالی که درمشاغل پایدارواساسی تعداد کمی ازافرادبنابه اضطرارازبیمه بیکاری استفاده می کنندواکثریت این افرادبدون استفاده ازمستمری بیمه بیکاری به سن بازنشستگی می رسند.
-بالارفتن سن ورودبه صندوق سازمان تامین اجتماعی،ازتهدیدهای دیگربالابودن نرخ بیکاری برای صندوق سازمان تامین اجتماعی است.
۲۶-۳–۲اقدامات دولت برای مقابله بابیکاری واثرات آن بر سازمان تامین اجتماعی(نیکو پور،ریاضی ؛۱۳۸۸،۴)
بعلت ماهیت خدمات و کار صندوق سازمان تامین اجتماعی و ارتباط مستقیم و تنگاتنگ بابحث کار و اشتغال ،هرتصمیمی که درزمینه اشتغال ازطرف دو

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

لت اتخاذ شود،مستقیما با سازمان تامین اجتماعی و خدمات آن ارتباط خواهد داشت.طرح ضربتی اشتغال ،طرح نوسازی صنایع و…نمونه های بارزی از این امرمی باشند.
۱-۲۶-۳–۲اشتغال
افزایش اشتغال بامنابع باسازمان تامین اجتماعی رابطه مستقیم دارد.افزایش اشتغال ضمن کاهش نرخ بیکاری وکاهش آثارسوئی که بیکاری می تواند برسازمان دلشته باشد،باعث افزایش بیمه پردازان می شودکه خودمنابع سازمان راافزایش می دهد.
۲-۲۶-۳–۲ تورم
تورم برسه محوراصلی فعالیتهای سازمان تامین اجتماعی یعنی سرمایه گذاری ،بیمه ودرمان تاثیرگذار است.ازبعد سرمایه گذاری نرخ بازدهی سرمایه راکاهش می دهدوارزش واقعی منابع نقدی سازمان رابشدت کاهش می دهد.ازبعدبیمه ای ،چون به اندازه افزایش تورم ،میزان حداقل دستمزدهاافزایش نمی یابد،وصولی های سازمان نیزبه اندازه تورم افزایش نمی یابد.ضمن آنکه سازمان مکلف است میزان مستمریهارابه اندازه تورم افزایش دهدواین امرتعهدات بیمه ای سازمان راافزایش می دهد.افزایش تورم همچنین منجربه افزایش هزینه های درمانی می شود بویژه آنکه درمان وبهداشت بطورنسبی بالاترین رشدقیمت رادربین سایرگروههای اصلی خدمات اصلی مصرفی داراست.
سطح دستمزدهاتحت تاثیرتورم ،معمولابایکسال تاخیرافزایش می یابدوبه تبع آن افزایش وصولی های سازمان نیزبه تاخیرمواجه می شودواین درحالی است که اثرات ناشی ازافزایش قیمتهابرمصارف سازمان به مراتب ازشدت بیشتری برخورداراست.
۳-۲۶-۳–۲سرمایه گذاریهای دولت
ازحیث تاثیرسرمایه گذاریها ومخارج عمرانی دولت برمنابع ومصارف سازمان ،این نکته قابل توجه است که روند وصولیهای سازمان ومخارج عمرانی دولت ازسالهای گذشته ،حاکی ازآن است هر دو آنها از روندمشابهی برخورداربوده وارتباط معنی دارومستقیمی میان آنهاوجوددارد.بطوریکه باافزایش بودجه های عمرانی وصولیهای سازمان نیزافزایش می یابد.
۲۷-۳–۲مصوبات ولوایح مجلس شورای اسلامی وهیات دولت
این مصوبات می تواندهزینه های سرسام آوری رابرای سازمان ایجادکرده وبحران پیشی گرفتن مصارف برمنابع راتشدیدکند.طرحهائی همچون بازنشستگی درمشاغل سخت وزیان آور،لایحه نوسازی صنایع،معافیت کارگاه های کمتراز۵نفرازشمول نیروی کار،تبیین برخی ازمصوبات دولت وشورای اقتصاد درباره افزایش قیمتها،تعرفه ها،داروهاو…می تواند مشکل اساسی پیشی گرفتن مصارف برمنابع سازمان را عمیق ترو گسترده تر نماید.
۲۸-۳–۲تاثیرسازمان تامین اجتماعی بررشداقتصادی(نیکو پور،ریاضی ؛۱۳۸۸،۵)
همانگونه که متغیرهای اقتصادی واجتماعی می تواندبرعملکرد سازمان تامین اجتماعی تاثیرگذارباشد،عملکرد سازمان تامین اجتماعی ازطریق آثاری که برمتغیرهای محتلف اقتصادی واجتماعی دارد،می تواندرشداقتصادی را تحت تاثیرقراردهدکه مهمترین مصادیق آن به شرح ذیل می باشد:
۲۸-۱-۳–۲تامین اجتماعی بعنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی
سازمان تامین اجتماعی جهت حفظ کیان صندوق خودوحفظ سرمیه های بیمه شدگان ناگزیربه سرمایه گذاری دربخشهای مختلف اقتصادی است تابه حفظ ارزش وجوه صندوق سازمان وافزوده کردن آن دست یابد.ازاین روسازمان تامین اجتماعی باورودبه عرصه سرمایه گذاری ،درزمره بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشوردرآمده است که دربیش از۱۰۰شرکت سهام داردودرحدود۱۵درصدازسهام شرکت های موجوددربورس متعلق به سازمان تامین اجتماعی است.ازاین روسازمان تامین اجتماعی بی شک نقش بسیارتاثیرگذاری رادرعرصه های مختلف اقتصادی کشورداراست که ازطریق سرمایه گذاری خود،که صرفابرای حفظ ارزش ذخائرخودانجام می دهد-می توانددرایجاد اشتغال و درنتیجه رشد اقتصادی تاثیرگذارباشد.
۲۸-۲-۳–۲ تاثیرتامین اجتماعی برتوزیع درآمد(نیکو پور،ریاضی ؛۱۳۸۸،۶)
یکی ازمهمترین اهدافی که برای سیستمهای تامین اجتماعی برشمرده می شود،توزیع مجدددرآمدبین افرادجامعه است واینگونه استدلال می شودکه تامین اجتماعی ازطریق توزیع مجدددرآمدجامعه،برقراری عدالت اجتماعی رادرنظردارد.ازلحاظ تاثیراین عامل بررشداقتصادی نظرات متفاوتی وجود دارد.
گروهی توزیع مجدددرآمدهارامنافی رشداقتصادی وگروهی آن راعامل رشداقتصادی می دانند.گروهی استدلال می کنندانتقال ثروت ازثروتمندان به فقرا،میزان کلی پس اندازهاولذامیزان رشداقتصادی راکاهش خواهدداد.درمقابل نظربالا ،این استدلال نیزمطرح می شودکه سیاست های مبتنی برتوزیع درآمدازقشرثرتمندبه سمت قشرفقیر،باعث کاهش محدودیت های اعتباری دردهکهای پایین توزیع درآمدی بیش ازافزایش این محدودیتهادرمیان دهکهای بالامی شودواین نیزدرمجموع به تشکیل سرمایه بیشترولذابه افزایش رشداقتصادی منجرمی گردد.
۲۸-۳-۳–۲ تاثیرتامین اجتماعی برهزینه های تولیدواشتغال
اینگونه استدلال می شودکه بالابودن هزینه های حق بیمه سهم کارگران وکارفرمایان موجبات افزایش سطح قیمت تمام شده کالا وخدمات درسیستم عرضه وتقاضاونهایتاتشدیداثرات تورمی رادراقتصادفراهم می آورد،زیرا ازیک سوکارفرما سعی خواهدنمودهزینه های رفاهی وتامین اجتماعی متعلقعه رابه هرطریق ممکن درقیمت کلاوخدمات خود متصورنماید وازسوی دیگرافزایش سهم حق بیمه کارگران باعث خواهدگردید که آنان هم باتوجه به ازدست دادن درآمدمزبوروبادرنظرگرفتن افزایش حاصله ازجانب کارفرمایان که باعث افزایش قیمت کالا وخدمات موردنیازآنان می گردد،دستمزدبیشتری راطلب نموده تابدی
ن ترتیب درآمد وقدرت خرید خود راحفظ نمایند.
این رویه نهایتا باعث می گرددکه درروران رونق اقتصادی اثرات تورمی دراقتصادایجادگردد.دردوران رکوداقتصادی،درصورتیکه کارفرمایان نتوانندافزایش سهم حق بیمه متعلق به خودرادرقیمت کالا وخدمات ارائه شده منظورنمایند،باعث کاهش سودآوری آنان می شودکه این امرمنجربه کاهش سرمایه گذاری ونیزتعدیل نیروازجانب کارفرمامی شود.
ازاین نظرایجادهماهنگی های لازم براساس شاخص های اقتصادی درامرافزایش هزینه های تامین اجتماعی وجلوگیری ازاثرات تبعی آن برسطح قیمت تمام شده کالاوخدمات مصرفی ازوظایف کلان اقتصادی محسوب می گردد.
۲۸-۴-۳–۲ تاثیرتامین اجتماعی برتقاضا(نیکو پور،ریاضی ؛۱۳۸۸،۷)
افزایش تقاضایکی ازتاثیرات اجتماعی گسترش پوشش های تامین اجتماعی است چراکه کمک های نقدی تامین اجتماعی به هزینه مصرفی افرادتخصیص داده می شود.ازسوی دیگربافرض اینکه درجامعه ای تامین اجتماعی وجودنداشته باشد،افرادقسمتی ازدرآمدخودرابرای مقابله باخطرات احتمالی پس اندازخواهند کرد،اماباوجودتامین اجتماعی وآسودگی بیشترخیال افراد،ازمیزان پس اندازکاسته وبرمیزان تقاضاافزوده می شود.ازاین رومی توان اذعان داشت که تامین اجتماعی ازطریق ایجادتقاضابرای کالا وخدمات به رشداقتصادی کمک خواهد کرد.
۲۸-۵-۳–۲ تاثیرتامین اجتماعی درعرصه اجتماعی(نیکو پور،ریاضی ؛۱۳۸۸،۸)
تامین اجتماعی بابرقراری حمایت های مختلف ازجمله درمان ،حمایت های کوتاه مدت وبلندمدت نقش پراهمیتی درتوسعه انسانی ،به عنوان یکی ازمسائل مهم وزیرساختی مباحث توسعه کشوردارد.مفهوم توسعه انسانی درواقع گویای آن است که هدف اصلی توسعه ،اعتلای شان وارزش های انسانی وبهبودشرایط انسان است.
برای نیل به این مهم رسیدندبه تامین اجتماعی ،اساسی ترین وزیربنائی ترین گام است.تامین اجتماعی به معنای حراست وپشتیبانی ازافرادجامعه دربرابرمصائب ومشکلات وپریشانی های اجتماعی واقتصادی است وبه نوعی سرمایه گذاری بین النسلی به حساب می آید.
بدین ترتیب برای رسیدن به توسعه پایدارراهی جزبرقراری تامین اجتماعی نیست .به ویژه که هدف نهایی توسعه هم برقراری تامین اجتماعی وعدالت اجتماعی است سازمان تامین اجتماعی با حمایت های اجتماعی خودبه بیش از۴۰درصدافرادکشوروازهمه مهمترجمعیت مولدونیروی کارجامعه رادربرمی گیرد،نقش اساسی دربسترسازی وزمینه سازی توسعه اقتصادی واجتماعی کشوردارد.

 

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *