بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان- قسمت ۴

بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان- قسمت ۴

سازمان تامین اجتماعی نهاد قانونی و منحصربه فردی است که براساس مسئولیت گسترش انواع بیمه های اجتماعی و تعمیم آن به کلیه اقشار جامعه شامل مزدبگیران،کشاورزان،و روستائیان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که عمدتا از طبقه کم درآمد جامعه محسوب می شوند را در سطح کشورعهده ار
می باشد.هدف از تاسیس این سازمان اجراء و تعمیم گسترش انواع بیمه های اجتماعی ،استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی می باشد. در این راستا تامین مالی بخش عظیمی از هزینه های این هدف مهم به عهده مردم و بیمه شدگان که با پرداخت مبالغی به طورماهیانه تحت عنوان حق بیمه در تامین مالی طرح های تامین اجتماعی مشارکت دارند.حق بیمه های دریافتی از افراد که عمدتا کارفرمایان عهدار پرداخت آن می باشد از یک طرف به عنوان مهمترین منبع درآمدی و تامین مالی سازمان تامین اجتماعی و از طرف دیگر به عنوان مبنای ارائه خدمات و حمایتها (پرداخت مستمری بازنشستگی،ازکارافتادگی ،بازماندگا ن و غیره) برای هریک از بیمه شدگان محسوب می شود.(داودآبادی فراهانی؛۱۳۷۶، ۵)
طبق مفاد قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان اعم از بخش خصوصی وغیر خصوصی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند،موظفند ماهیانه معادل ۳۰درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه کارگران و کارکنان خود را به عنوان حق بیمه در وجه سازمان پرداخت نمایند.مشمولین قانون تامین اجتماعی عمدتا در بخش خصوصی فعالیت داشته (قریب به ۷۵ درصد ازمشمولین تحت پوشش این سازمان در بخش خصوصی فعالیت دارند) و با توجه به اینکه کارفرمایان موظفند حق بیمه کارگران خود را حداقل حقوق مصوب قانون کارهمان سال به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.(ماده ۲۸قانون تامین اجتماعی) در بررسیهای تجربی به عمل آمده ازشرکت ها و کارگاههای مشمول بیمه (شهرستان زنجان) و نیزمدارک مربوطه موجود در سازمان تامین اجتماعی مشاهده شده که تعداد کثیری از کارفرمایان مذکور برای پرداخت ۳۰ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه کارگران خود تحت عنوان حق بیمه (حق بیمه عادی وبیکاری ) به سازمان تامین اجتماعی،حقوق و مزایای کارگران را عمدتا معادل حداقل حقوق و مزایای مصوب قانون کار و یا مبلغی کمتر از حقوق و مزایای واقعی کارگران (حقوق ومزایایی که هر کارگر عملا دریافت می دارد) درلیست حقوق و مزایای ارسالی به سازمان اعلام نموده و حق بیمه را نیز بر مبنای لیست مزبور که از حقوق و مزایای واقعی کارگران پایین تراست در وجه سازمان واریز می نمایند.
این عدم پرداخت حق بیمه کارگران از طرف کارفرمایانشان می تواند علل و دلایل مختلفی داشته باشد و باید توجه داشت تعداد کثیری از افراد تحت پوشش این سازمان در بخش خصوصی اشتغال داشته و مهمترین منبع درآمدی سازمان مربوط به حق بیمه های دریافتی از بیمه شدگان (خصوصابیمه شدگان بخش خصوصی که قریب ۷۵ درصد افراد تحت پوشش را در بر می گیرد)می باشد.از طرفی مبنای محاسبه و پرداخت مزایا (مستمری بازنشستگی ،ازکارافتادگی ،بازماندگان ،غرامت دستمزد و…..) به بیمه شدگان،عمدتا بر مبنای حقوق و مزایای اعلام شده آنها به سازمان است ،لذا عدم پرداخت حق بیمه کارگران از طرف کارفرمایان(که با فرایند خصوصی سازی صنایع با رشد فزاینده ای رو به گسترش می باشند) می تواند اثراتی مالی شدیدی هم برای سازمان تامین اجتماعی به عنوان پرداخت کننده حقوق و مستمری بازنشستگی، بازماندگان،ازکارافتادگی کلی و جزئی و سایرمزایا به کارگران که عمدتا مبنای محاسبه آن برحسب حقوق و مزایای مشمول بیمه در حداکثر دو سال آخرین سنوات خدمت کارگرمی باشد و هم برای خودکارگران به عنوان استفاده کنندگان از این مزایا داشته باشد و شاید تنها ذینفع آن کارفرمایان باشد.بدین جهت موضوع اصلی در این تحقیق بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با مشخص شدن این عوامل،بتوان راه کارهای مناسبی جهت کاهش اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی استان زنجان ارائه نمود.
۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
طی چند سال اخیرشاهد تغییرات زیربنائی عمده ای در ساختار اقتصادی کشور بوده ایم که تمامانشات گرفته ازبرنامه سوم وچهارم پنج ساله دولت درجهت رشد و توسعه اقتصادی است.قسمتی از این برنامه تاکید به تغییر مالکیت صنایع و شرکت های دولتی دارد.دولت نیزبرنامه جامع ای را در ارتباط با انتقال مالکیت ،از بخش دولتی به خصوص تدوین نموده که براساس این برنامه ها به تدریج و با ایجاد زمینه های لازم مالکیت و سهام اکثریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار می گردد.بالتبع نکته ای حائز اهمیت است تعمق بیشتری در این رابطه می طلبد آثار جانبی این حرکت و پیامدهای ناشی از تغییرات مالکیت و نیروی انسانی شاغل در این بخش ها خواهد بود زیرا عملا دولت خود بطور مستقیم عهده دار امور رفاهی پرسنل مذبور نخواهد بود ،بلکه قشرعظیم کارکنانی که تا دیروز کارفرمای آنها دولت بود با این اقدام تحت پوشش کارفرمایان بخش خصوصی قرار خواهند بود.و به خیل مشمولان قانون سازمان تامین اجتماعی افزوده خواهد بود . (داودآبادی فراهانی؛۱۳۷۶، ۱۵)
نکته مهم قابل ذکر حجم و گستردگی این اقدام می باشد و این در حالی است که به علل مختلف از جمله اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه که شاغل در بخش خصوصی قریب به ۷۵ درصد افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را در برداشته و درآمد حاصل ازحق بیمه سهم عظیمی در تامین مالی سازمان دارد(۹۵ درصد)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

باعث شده که فاصله هزینه های سازمان با درآمدهایشان روز به روز نزدیکتر شود و با افزایش فزاینده دریافت کنندگان از مزایای سازمان تامین اجتماعی ،اگر روند کنونی ادامه یابد با وضعیت ضعیفی که سازمان در سرمایه گذاری ذخائر خود داشته ،شاید سازمان چند سال بعد قادر به ایفای تمام تعهدات خود در سطح مطلوب و حتی کنونی نبوده و باتوجه به اینکه استفاده کنندگان ازمزایای سازمان تامین اجتماعی را عمدتا قشر کارگر تشکیل می دهد که ازجمله اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه به حساب می آید می توان چنین استنباط کرد که عدم پرداخت حق بیمه کارگران ازطرف کارفرمایان از یک طرف نوعی اجحاف به این قشرآسیب پذیر جامعه می باشد لذا سازمان تامین اجتماعی ازنظر رویکرد به پرداخت مستمری بر مبنای طرح پرداخت مستمری با مزایای تعریف شده پایه گذاری شده و باتوجه به نرخ حق بیمه متوسط یک صندوق مبتنی بر اندوخته گذاری محسوب می شود(یزدانی،نیکوپور،فلاح زیارانی؛۱۳۸۵، ۲۴)
این مطالعه برای اولین بار در سطح سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان انجام می گیرد و رویکرد آن شناخت عوامل موثر در عدم پرداخت حق بیمه از جانب کافرمایان می باشد تا با مشخص شدن این عوامل راه کارهای مناسب برای برطرف کردن این مساله در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان فراهم گردد.
۴-۱- هدف اصلی تحقیق
این تحقیق درپی روشن کردن این سوال اساسی است که به چه دلایل کارفرمایان حاضر به پرداخت حق بیمه کارگران در وجه سازمان تامین اجتماعی نیستند و هدف اصلی از طرح این مسئله شناخت علل و دلایل عدم پرداخت حق بیمه کارگران که در واقع نوعی اجحاف به حقوق آنها می باشد تا بررسی و شناخت این علل راهکارهای کاربردی در این خصوص پیشنهاد گردد.
۱-۴-۱-اهداف فرعی تحقیق
۱-بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران با نرخ حق بیمه بالا .
۲- بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه ۳۰ درصد درمقایسه با حق بیمه با نرخ پایین۱۰ درصد (یارانه ای).
۳-بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه ناشی از عدم آگاهی کارفرمایان از مزایای بیمه نسبت به کارگران .
۴-بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و تحت فشارقراردادن کارفرمایان از طریق بازرسی از کارگاهها.
۵- بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و بالا بودن هزینه های پرسنلی شاغل در کارگاهها.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *