بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM- قسمت ۱۳- قسمت 2

بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM- قسمت ۱۳- قسمت 2

د-وفاداری به سازمان:

 

 

  • تصمیم به استفاده مجدد: یعنی این که دانشجویان به چه میزان تمایل به ادامه تحصیل و بهرمندی از خدمات آموزشی دانشگاهی خود را دارند.

 

  • میزان ملزم بودن به رعایت قوانین: یعنی این که به چه میزان، دانشجویان خود را ملزم و مقید به رعایت قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه خود می دانند.

 

 • تمایل به معرفی و توصیه سازمان به دیگران: یعنی چگونگی معرفی (مثبت یا منفی) گروه آموزشی دانشگاه محل تحصیل به دیگران.

 

۲-۳) پیشینه تحقیق:
پیشینه تحقیق مورد نظر،به دو دسته منابع داخلی و خارجی تقسیم شده ،که عبارت است از:
۲-۳-۱) منابع داخلی:

 

 

 •  
  • ایزدی ، صالحی و قره باغی (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان “بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان با توجه به معیار نتایج مشتری مدل EFQM (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)

 

دانشگاه به منظور به انجام رساندن وظایف و ارتقای کیفیت خود، نیازمند الگو و ابزار مناسب برای ارزیابی و اطمینان کیفی از روند برنامه ها و فرایند های مربوط به کارایی و اثربخشی دانش آموختگان خود و مهم تر از همه، میزان رضایتمندی آنان است.در همین رابطه، یکی از معیارهای عمده در زمینه کیفیت و بهبود و حفظ مشتری است که در سازمان های آموزشی به عنوان مخاطبان اصلی فرایند آموزشی تلقی می شوند.
هدف این تحقیق سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان به عنوان مشتریان دانشگاه از خدمات آموزشی و فعالیت های پیگیرانه پس از آموزش بود. در این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه مازندران به عنوان جامعه آماری تحقیق بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد ۳۴۸ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.روش مورد استفاده این پژوهش ، توصیفی و از نوع پیمایشی است و ابزار گرداوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که بر اساس مولفه مشتری محوری مدل EFQM (تصورات کلی از گروه آموزشی ،ارائه آموزش و پیگیری پس از ارائه خدمات آموزش و وفاداری به دانشگاه) ساخته شده است.در این پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS ، آماره های توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند.
نتایج به دست آمده، نشانگر آن است که حدود ۴۰ درصد از افراد نمونه رضایت خود را از خدمات آموزشی ارائه شده، اعلام نمودند و در بین دانشکده ها، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و در بین گروه های آموزشی گروه آموزشی علوم سیاسی از سایر گروه های آموزشی مشتری محورتر است.

 

 

 •  
  • نوه ابراهیم و حمصی (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان”ارزیابی مراکز علمی-کاربردی استان مرکزی با بهره گرفتن از الگوی تعالی سازمانی”

 

این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد مراکز علمی و کاربردی استان مرکزی با بهره گرفتن از مدل تعالی سازمانی انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی است. محیط پژوهش شامل تمامی مراکز علمی و کاربردی استان مرکزی است. ابزار گرداوری داده های پژوهش پرسشنامه استاندارد شده الگوی تعالی سازمان EFQM بر اساس ۵ معیار حوزه توانمندسازها که شامل رهبری، خط مشی و راهبرد ها، کارکنان، مشارکت ها و منابع، فرایندها است که شامل ۸۶ گویه با مقیاس ۱۰ درجه ای تنظیم شده بود. این پرسشنامه بین تعداد ۱۷۵ نفر از کارکنان به عنوان نمونه توزیع شد. نمونه ها به صورت تصادفی ساده از تمامی ۱۵ مرکز علمی کاربردی استان مرکزی انتخاب شدند. داده های پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار spss و با توجه به شاخص های آماری توصیفی تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که در زمینه ی رهبری میانگین ۶۲/۸ و انحراف معیار ۴۴/۱، در زمینه خط مشی و راهبردهای میانگین ۳۴/۸ و انحراف معیار ۳۹/۱، در مورد مدیریت کارکنان میانگین ۰۳/۸ و انحرف معیار ۸۴/۱، در مورد معیار منابع و مشارکت میانگین ۱۲/۸ و انحراف معیار ۵۲/۱، و در مورد معیار فرایند ها میانگین ۱۳/۸ و انحراف معیار ۶۸/۱ به دست آمده است. از اینرو با توجه به حداکثر نمره ای که در مقیاس صفر تا ده برای هر یک از پرسش های ابزار تحقیق در ۵حوزه توانمندسازها در نظر گرفته شده بود. نتایج به دست آمده در مورد مراکز علمی کاربردی استان مرکزی نشان داد که عملکرد مراکز علمی کاربردی استان مرکزی مطلوب می باشد

 

 

 •  
  • (خواجه و سلامی ، ۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان “ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، با بهره گرفتن از مدل تعالی سازمانی EFQM

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *