بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 9

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 9

در اين تحقيق، از معيار هاي ارزيابي رویکردبانكهاكه توسط وزارت اموراقتصادي ودارايي در سال ١٣90 انجام شده است، استفاده مي شود كه شامل موارد زير است:
رویکردمالي :
مهمترين شاخصهاي مالي كه دراكثر بررسي هاي مالي درتمام دنيا از بانكها صورت مي گيردوتوسط بانك توسعه بين المللي و موسسات رتبه بندي معتبر مورد استفاده قرارگرفته است، به شرح زير مي باشد:
الف-ساختارسرمايه :
ساختارسرمايه ازجمله موضوعاتي است كه درعرصه بانكداري داراي اهميت فراواني است.مرتبط بودن ساختار سرمايه بانك ها باريسك اعتباري وهزينه سرمايه باعث ايجادتمايلات متضاددر بانك براي كاهش نسبت سرمايه براي رسيدن به سود بيش تر و يا افزايش سرمايه براي مقابله با خطر شده است. از همين رو و براي اطمينان ازسلامت نظام پولي ومالي داخلي و بين المللي يك سري مقررات توسط نهادهاي مسئول داخلي و بين المللي در اين زمينه وضع و به مورد اجراگذاشته شده است وسرمايه بانك تكيه گاهي است كه به بانك اجازه مي دهد عليرغم وجود مشكلات داخلي يا معضلات اقتصادي، توانايي بازپرداخت بدهي را داشته باشدوبه عمليات خودادامه دهد.(وزارت امورواقتصادودارایی،1390)
ب-سودآوري:
درآمدوسودآوري زيادبراي يك بانك، نشانگرتوانايي آن درحمايت از عمليات حال وآينده مي باشد.به طور مشخصتردرآمد وسودآوري، تعيين كننده ظرفيت جذب سرمايه به وسيله ساختن زيربناي مناسب سرمايه گذاري براي توسعه وپرداخت سود كافي به سهامداران مي باشد(وزارت امورواقتصادودارایی،1390).
ج-رشد:
اين شاخص نشان دهنده رشد رویکردبانک درمولفه هاي مختلفي نظيررشدسپرده ها، رشد تسهيلات اعطايي، رشد درآمد و… مي باشد(وزارت امورواقتصادودارایی،1390).
‐ رضايت دولت(سهامداران):
اگر چه در بنگاه هاي اقتصادي، سهامداران نيز همواره خواهان حداكثرنمودن بازده سرمايه گذاري خود هستند ولي دربانک هاي دولتي، اين موضوع کمي فرق مي کند.در اين بانکها، در کنار انتظارکارايي و سوددهي از طرف دولت به عنوان صاحب سهم، ارائه خدمات اجتماعي و در بيشتر اوقات، حمايتي نيز مد نظر است.
‐ رضايت مشتري:
از ديدگاه بازاريابي، بانكها ارائه دهنده خدماتي هستند كه منعكس كننده تعهد بانك نسبت به درك نيازهاي مشتري وارائه محصولات وخدماتي باكيفيت بالا است.بدون شک دردنياي رقابتي امروز، واحداقتصادي موفق خواهدبودکه بادرک نيازهاي مشتري، نوآوري وارائه خدمات متنوع، بتواند مشتريان بيشتري را به سوي خود جلب نمايد.لازم به يادآوري است که در اين پژوهش، تنها به رویکرد مالي به عنوان يکي از شاخصهاي ارزيابي رویکرد بانکها پرداخته مي شود.
به طور خلاصه مي توان الگوي ارزيابي رویکردبانكها را مطابق شكل طراحي كرد:
خدمات
رویکرد مالی
ساختار سرمایه ،سود آوری،رشد
رضایت دولت
رضایت مشتری
بهره وری
الگوي ارزيابي رویكرد بانكها(وزارت امور اقتصادي و دارايي ،1390)
مديران بانك در يك بازار رقابتي بامجموعه اي ازعوامل جبران كننده مواجه مي شوندكه تصميمات آن ها مي تواند تاثير قابل ملاحظه اي روي ويژگي و رویكرد بانك داشته باشد.جهت رقابت در اقتصاد مبتني بر بازار و حفظ كيفيت خدمات در بلندمدت، یك بانك بايدارائه دهنده خدمات باهزينه پائين بوده و قادر باشدبه حدكافي درتعدادكاركنان وماشين آلات و تجهيزات سرماي گذاری كند، و مساله مستلزم اين است كه سهم معيني ازدرآمدبراي حمايت از خدمات صرف شود.
نقش اصلي بانك، دريافت وجوه، اساسًا از طريق سپرده وسهام، وسرمايه گذاري آن ها دردارايي هاي بابهره وري بالا است كه منجربه درآمد حاصل ازما به التفاوت نرخ سود ميگردد.
علاوه براين بانك ها، بر اساس دريافت دستمزد، خدمات مالي ارائه مي دهندكه منجربه درآمد كارمزدي مي گردد.
ارزيابي رویکرد مالي :
سازمان هاي مختلف به منظور رسيدن به هدفشان مشغول تدوين اهدافي مي شوند كه در صورت انجام صحيح و بهينه وظايف خود مي توانند سازمان را موفق کنند. در همين راستا نياز به يك نظام ارزشيابي رویكرد براي تعيين دستيابي چگونگي رسيدن به اهداف محسوس است، تا به وسيله آن بتوان رویكرد هر يك از قسمت هاي مختلف را با اهداف از پيش تعيين شده سنجيد و در جهت رفع موانع و نقاط ضعف و تقويت عوامل قوت برآمد. مفيد ترين اطلاعات براي بررسي، مقايسه رویكرد بانك با بانكهاي مشابه در بازار و مقايسه روند ارقام خود بانك مي باشد، بهترين راه براي انجام مقايسه رویكرد، تبديل ارقام به نسبت هايي است كه مقايسه مستقيم بين، موسسات مشابه دربازار را امكان پذير مي سازد.
گاهي نيز نسبت ها را باگذشته همان واحد با مؤسسات مشابه و يا با استاندارد هاي مطلوب مقايسه ميكنند.بنابراين در بررسي مالي، مي توان وضعيت بانكها را از سه بعد ساختار سرمايه، سود آوري ورشد ارزيابي نمود. البته همانند شكل زير ، نقدينگي همواره متن سه بعد مورد بررسي مي باشد.
رشد
سود سرمایه
شاخصهاي ارزيابي رویکرد مالي(وزارت امور اقتصادي و دارايي،1390 )
از سال ١٩٧٥ فارل توانست با تعريف چند ورودي و يك خروجي براي هر واحد تابعي را تحت عنوان تابع توليد روي داده هاي پوشش دهد و به كمك اين تابع كارايي نسبي تمام واحدها را محاسبه نمايد.
در سال ١٩٧٨ كوپر وهمكارانش باتوسعه كارفارل به حالت چند ورودي و چند خروجي
توانستند تكنيك جديدي را پايه ريزي نمايند كه بتواند با چندين عامل ورودي و خروجي، معياري براي رویکرد به دست آورند. اين تكنيك تحليل پوششي داده ها(DEA) [23]نام گرفت اين روش بر پايه برنامه ريزي رياضي براي محاسبه رویكرد مجموعهاي از واحدهاي تصميم گيرنده بوجود( DMU)[24]آمد و در عمركوتاه خود ، بيشتر سازمان ها از جمله بانكها، بيمه ها، كارخانه ها، مراكز آموزشي،بيمارستان ها، اتوبان ها و ٠٠٠ براي ارزيابي رویكرد خود از اين تكنيك استفاده مي نمايند. رویكرد يك مجموعه هم مي تواند مطلق اندازه گيري شود هم نسبي، رویكرد مطلق هر واحد حاصل مقايسه آن با استانداردهاي بين المللي است و رویکرد نسبي حاصل مقايسه واحدها با هم و بااستانداردي است كه از وضعيت فعلي از اين جامعه به دست آمده است. رویكرد مطلق به دلايل زيرمعمولاً مد نظر قرار نمي گيرد.
١: استانداردهاي بين المللي يا موجود نيستند و يا استانداردها را نمي توان در اين جامعه بكار برد.
2:فاصله زياد واحدهاي تحت بررسي با استانداردهاي بين المللي باعث نااميدي و يأس در بين مديران مي گردد. بزرگترين مزيت آن در تعيين فاصله واحدهاي تحت بررسي با واقعيت هاي جهاني است كه مكان واقعي سيستم و رویكرد حقيقي آن را نشان مي دهد.
براي محاسبه كارايي نسبي به كمك تكنيك تحليل پوششي داده ها بايد توجه داشت كه مجموعه انتخاب شده از واحدهاي تصميم گيرنده بايد متجانس باشند يعني همگي داراي شاخصهاي هم جنس براي ارزيابي باشند.بدين دليل کارايي بانکهاي تجاري و تخصصي به صورت مجزا محاسبه مي گردد.
تحليل پوششي داده ها، واحدهاي تحت بررسي را به دو گروه “واحدهاي كارا” و “غيركارا” تقسيم مي كند.واحدهاي كارا واحدهايي هستند كه امتياز كارايي آن ها برابر با “يك” است(مهرگان، 1383).
ارزیابی رویکرد مالی در تحقیق: