بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 7

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 7

تمايل به موفقيت
چشم انداز وسيع داشتن
خلاق بودن
مبتكر ايده هاي بشردوستانه-هنرمندانه
آينده نگر

لذت از حل مساله
خواستار بهترين جواب
خواستار كنترل
استفاده نسبتًا زياد از داده ها
لذت از تنوع
نوآور بودن
استفاده از تجزيه وتحليل هاي با دقت حمایت گرا بودن
عقیده گرا بودن
تجربه گرا بودن
ارتباطات آسان
استفاده از داده هاي محدود

نتیجه گرا بودن
تهاجمی بودن
سرعت عمل
استفاده از قوانين
استفاده از شهود
شفاهي بودن

نیاز به ساختار
اجتماعی/افراد ارزشگرا بودن تکنیکی/شغل
مدل تكميلي سبك تصميم گيري( رو و بولگاريدز،1992)

بررسي هاي صورت گرفته بر روي تحقيقاتي كه اكثر قريب به اتفاق آن ها در خارج از كشور انجام گرفته، نشان مي دهد كه محققان براي شناسايي سبك تصميم گيري افراد بيشتر از2مدل استفاده كرده اند.يكي مدلي كه توسط رو ( ١٩٨١ ) بيان شده وديگري سبك اسكات وبروس(1995) همان گونه كه اسكات وبروس نيزذكركرده اند، بيشتر تحقيقات صورت گرفته درگذشته، به نيازهاي وظيفه تصميم گيري ونيز شرايط محيط پرداخته اند واز توجه به تفاوت هاي افراد در رفتار تصميم گيري غافل مانده اند .در صورتي كه امروزه تصميم گيري به عنوان يكي از رفتارهاي ويژه وخاص وجوهره مديريت به شمار مي رود وطبيعي است كه بايد بيش از پيش تفاوت هاي افراد در رفتار تصميم گيري مدنظر قرار گيرد .به بيان ديگر، با توجه به رفتاري كه هر فرد در زمان مواجه شدن با شرايط تصميم گيري ازخود نشان مي دهد، مي توان سبك تصميم گيري وي را تشخيص داد .البته دراينجا ذكردو نكته بسيار حائز اهميت است.افراد غالباًيك نوع سبك تصميم گيري منحصر بفرد دارند ليكن اين امر در تمامي موارد عموميت ندارد.دوم اينكه علاوه بررفتارهاي فردي كه در نوع سبك تصميم گيري، تاثير بسزايي دارد، به طور كلي شرايط موجود در زمان ومكان تصميم گيري نيز بر نوع سبك اثر گذار است.از طرفي با توجه به نگاه جديد دانشمندان علم مديريت به تاثير احساس وادراك در نحوه رفتارافراد ودر طرف مقابل نگاه اقتصادي به انسان درخصوص عقلايي بودن تمامي رفتارها، بررسي تاثير هركدام از اين رفتارها بر ابعاد گوناگون عملكرد و متغير هاي شغلي داراي اهميت است.
با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده مدل تحقیق بشرح ذیل پیشنهاد شده است.