بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 68

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 68

0.000

0.01

رابطه معنادار

پذیرش H1

اين موضوع با آن چه که در ادبيات تحقيق وجود دارد، سازگار است. همان گونه که در ادبيات تحقيق نيز بيان شد، شايد بتوان سبک تصميم گيري وابسته را با سبک مشارکتي يکي دانست. در اين سبک، مدير موضوع يا مساله اي که نياز به اخذ تصميم دارد را با ديگران که مي تواند افراد مافوق، زيردستان، هم رديفان ، مشاوران بيروني و… باشد، در ميان گذاشته و پس از مشورت با آن ها ودريافت نظرات آن ها، اتخاذ تصميم مي کند.در بيشتر موارد ممکن است مدير اخذ تصميم نهايي را در افراد به عهده راي اکثريت بگذارد .اين موضوع بيشتر در محيط هايي که از عدم ثبات زيادي برخوردار است، اهميت پيدامي کند .يعني افراد نمي توانند تنها با اطلاعات فردي وتکيه بر تجزيه وتحليل فردي ، به يک تصميم مناسب برسند.به همين دليل با مشارکت ديگران ، هم از اطلاعات وديدگاه هاي آن ها بهره مند شده وموضوع را از زواياي مختلف بررسي مي کند و هم با درميان گذاشتن مساله با گروه هاي ديگر، مشارکت آن ها را درتصميم گيري جلب کرده وخود را از پيامدهاي احتمالي آينده تا حدودي مبرا ميکند. به ويژه با توجه به شرايط متغير اقتصادي ، سياسي که احتمال وجود تبعات گسترده تصميمات ، هم در داخل سازمان وهم بيرون بانک(مراجع نظارتي،افراد جامعه و…) باعث مي شود افراد با تاني بيشتري اتخاذ تصميم نمايند.
٤‐ فرضيه فرعي چهارم تحقيق به بررسي رابطه بين رویکرد مالي وسبك تصميم گيري اجتنابي بانكها مي پردازد.
با توجه به جدول15-4چون عدد معني داری 0.045 از 0.01 بیشتر است لذا فرض پايين تر بودن رویکرد مالي بانکهايي که سبک تصميم گيري مديران آن ها اجتنابي است، پذيرفته مي شود و H1رد می شود و H0 پذیرفته می شود .(بين بانک ملت با بانکهاي تجارت، صادرات و رفاه اختلاف معنادار است.هم چنين بين بانک سپه بابانکهاي تجارت و رفاه نيز اختلاف معنادار است .با توجه به جدول 15-4چون عدد معني داري0.045 از 0.01 بیشتر است. قدرمطلق ضريب همبستگی r=0.206 به دست آمده، رابطه بين دومتغير معنادار نیست. این موضوع با تحقیقات ابراهیم امیری در سال 1389 وفردریک ای راس و جیمز ام کومر در سال 1996 مطابقت دارد.

آمار آزمون سطح خطا رابطه معنادار پذیرش H0 یا H1
0.045 0.01 رابطه معنادارنیست پذیرش H0

در چنين شرايطي وبه طور کلي در شرايط رقابتي بازار، بدترين کار ممکن که مطمئناً آثار سوء وجبران ناپذيري را به سيستم متحمل خواهد کرد، همانا انفعالي عمل کردن و عدم اتخاذ تصميم است.همان گونه که بارها نيز ذکر شده است، وظيفه اصلي مدير، تصميم گيري است .اگر مديري در شرايط مختلف، اتخاذ تصميم نکند، ممکن است ديگر اطلاق واژه مدير براي او صحيح نباشد. به نظر مي رسد برايند چنين سبکي در کليه تصميمات، قابل قبول نبوده وموجب کاهش رویکرد وعدم دستيابي به اهداف مي شود.
همان گونه که پيشتر نيز ذکر شد، اهميت و سبک تصميم گيري در شرايط ومحيط هاي متغير با محيط هاي نسبتاً ساکن متفاوت است.اين موضوع در بانکها از اهميت زيادي برخوردار است .بانکهاي تجاري دولتی بايد با جلب توجه واعتماد مردم وارائه خدمات مطلوب وموردنياز آن ها، سپرده هاي مشتريان را به سمت بانک خودبکشانند وافراد را متقاعد کنند تا در بانک آن ها سرمايه گذاري کنند .اين موضوع با ورود بانکهاي خصوصي طي سال هاي اخير از اهميت بيشتري برخوردار شده است.يعني بانکهاي دولتي که تا چندسال گذشته، با خيال آسوده وبا تکيه بر پشتيباني دولت، حرکت کند خود را انجام مي دادند، امروزه با رقباي جدي و سرسختي به نام بانکهاي خصوصي روبرو شده اند که بررسي رویکرد آن ها در همين مدت کوتاه چند ساله، نمايانگر رویکردي مطلوب تر وبسيار بهتر است.به ويژه اينکه اين بانکها با برداشتن موانع اداري دست وپاگير وحذف قوانين متعدد از جلوي پاي مشتريان، سهم قابل توجهي از بازار را تصاحب کرده اند.
٥‐ فرضيه فرعي پنجم تحقيق به بررسي رابطه بين رویكرد مالي بانكها وسبك تصميم گيري فوري مي پردازد. با توجه به جدول 16-4 چون عدد معني داري0.102 از 0.01 بیشتر است .لذا فرض پايين تربودن رویکرد مالي بانکهايي که سبک تصميم گيري مديران آن ها فوري است پذیرفته میشود و H1 ردمي شود .(بین هيچ کدام از بانکها اختلاف معناداري مشابه قدرمطلق ضريب همبستگي دیده نشد.