بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 66

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 66

همواره درپس هر رویكردي، تصميم يا تصميماتي وجود دارد كه نوع رویكرد را مستقيماً تحت تاثيرقرار مي دهد. شناخت سبكها وفرآيند تصميم گيري در راستاي بهبود تصميماتي كه توسط مديران اتخاذ مي شود، مي تواند منجر به بهبود رویكرد بانكها شود .
قبل از ورود به بحث و تفسير در رابطه با يافته هاي تحقيق، توضيح مختصري درباره بانكهاي مورد بررسي آورده مي شود.
در ايران بانكهاي تجاري شامل ٦ بانك هستند .بانكهاي تجاري عبارتند از: ملي ايران ، ملت، تجارت، صادرات ايران، سپه و رفاه
با ابلاغ بند(ج)سياست هاي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسط مقام معظم رهبري، چهار بانك ملت، صادرات ايران، تجارت و رفاه كارگران به بخش خصوصي واگذار شده است، يكي از اهداف اصلي اين تغيير مالكيت و واگذاري به بخش غير دولتي افزايش كارايي و بهره وري است .از طرفي، يكي از اهداف اصلي اين پژوهش نيز پيشنهادهايي براي اصلاح نظام تصميم گيري مديران است تابا استفاده از آن كارايي و رویكرد سازمان نيز بهبود يابد. اين موضوع با خصوصي شدن بانك ها از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.
نتيجه گيري از يافته هاي مرتبط با فرضيه اصلي:
فرضيه اصلي تحقيق به بررسي رابطه بين رویکرد مالی و سبك تصميم گيري مديران مي پردازد. باتوجه به جدول4-11 چون عدد معني داري 0.001 از میزان خطا 0.01 کمتر است وجود رابطه معني دار بين سبك تصميم گيري مديران ورویكرد مالي بانك ها پذيرفته مي شود. اين موضوع با آن چه كه در ادبيات تحقيق وجود دارد، سازگار است. چون تصميم گيري يكي ازمهمترين وظايف جدانشدني يك مدير است. به عبارت ديگر، مديران روزانه در حال تصميم گيري هستندكه درکوتاه مدت وبلندمدت، منافع ورویكردسازمان را تحت تاثير قرار مي دهد. (شدت این رابطه0.346 بوده که بیانگر رابطه مستقیم بین سبک تصمیم گیری و رویکرد مالی بانکها می باشد)
این موضوع با تحقیقات ابراهیم امیری در سال 1389 وفردریک ای راس و جیمز ام کومر در سال 1996 مطابقت دارد.

آمار آزمون سطح خطا رابطه معنادار پذیرش H0 یا H1
0.001 0.01 رابطه معنادار پذیرش H1

نتيجه گيري از يافته هاي مرتبط با فرضيه هاي فرعي
-1 فرضيه فرعي اول تحقيق به بررسي رابطه بين رویکرد مالي و سبك تصميم گيري عقلايي بانك ها مي پردازد.
با توجه به جداول 12-4 چون عدد معني داري0.001 از ميزان خطا0.01 کمتر است لذا فرض بالاتر بودن رویكرد مالي بانك هايي كه سبك تصميم گيري مديران آن ها عقلايي است، پذيرفته مي شود.بين بانك ملت كه رتبه اول را در رویكرد مالي بانك ها داشته است و بانك رفاه كه پايين ترين رویکردرا داشته است، اختلاف معنادار است.ازجدول 4-12 نيز نتيجه گيري مي شودکه باتوجه به عدد معناداري0.001 که کوچکتر از 0.01 ضريب همبستگي 0.346r= بدست آمده، رابطه بين دومتغير معنادار است. این موضوع با تحقیقات ابراهیم امیری در سال 1389 وفردریک ای راس و جیمز ام کومر در سال 1996 مطابقت دارد.

آمار آزمون سطح خطا رابطه معنادار پذیرش H0 یا H1
0.001 0.01