بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 53

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 53

.045 N

96

96 سبک اجتنابی

Pearson Correlation

.206*

1 Sig. (2-tailed)

.045

N

96

96 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری بیشتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 پذیرفته می شود و H1 رد می شود. بنابراین بین سبک تصميم گيري اجتنابی مديران و رویكرد مالي بانكها در سطح خطای 01/0 رابطه معنی دار وجود ندارد(01/0 > سطح معنی داری ). ولی در سطح خطای 05/0 بین سبک تصميم گيري اجتنابی مديران و رویكرد مالي بانكها رابطه معنی دار وجود دارد.نتیجه:مدیران بانکهای با سبک تصمیم گیری اجتنابی، رویکرد مالی پایین تری دارند
فرضیه فرعی 5 :بین سبك تصميم گيري فوری مديران وتجزیه و تحلیل رویكرد مالي بانكهاي تجاري رابطه معناداري وجود دارد
H0 : : بين سبك تصميم گيري فوری مديران وتجزیه و تحلیل رویكرد مالي بانكهاي تجاري رابطه معناداري وجود ندارد
H1 : : بين سبك تصميم گيري فوری مديران وتجزیه و تحلیل رویكرد مالي بانكهاي تجاري رابطه معناداري وجود دارد
جدول4-15) ضریب همبستگی بین سبک تصميم گیری فوری مدیران و رویکرد مالی بانک ها