بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 52

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 52

N

96

96 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین سبک تصميم گيري وابسته مديران و رویكرد مالي بانكها رابطه معنی دار وجود دارد(01/0 < سطح معنی داری )و شدت این رابطه برابر با 405/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم بین سبک تصميم گيري وابسته مديران و رویكرد مالي بانكها می باشد.نتیجه: مدیران بانکهای با سبک تصمیم گیری وابسته،رویکرد مالی بالاتری دارند.
فرضیه فرعی 4: بين سبك تصميم گيري اجتنابی مديران وتجزیه و تحلیل رویكرد مالي بانكهاي تجاري رابطه معناداري وجود دارد
H0 : : بين سبك تصميم گيري اجتنابی مديران وتجزیه و تحلیل رویكرد مالي بانكهاي تجاري رابطه معناداري وجود ندارد
H1 : : بين سبك تصميم گيري اجتنابی مديران وتجزیه و تحلیل رویكرد مالي بانكهاي تجاري رابطه معناداري وجود دارد
جدول4-16) ضریب همبستگی بین سبک تصميم گیری اجتنابی مدیران و رویکرد مالی بانک ها

Correlations
رویکرد مالی سبک اجتنابی
رویکرد مالی Pearson Correlation 1 .206*
Sig. (2-tailed)