بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 50

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 50

Sig. (2-tailed)

.004 N

96

96 سبک شهودی

Pearson Correlation

.288**

1 Sig. (2-tailed)

.004

N

96

96 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین سبک تصميم گيري شهودی مديران و رویكرد مالي بانكها رابطه معنی دار وجود دارد(01/0 < سطح معنی داری )و شدت این رابطه برابر با 288/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم بین سبک تصميم گيري شهودی مديران و رویكرد مالي بانكها می باشد.نتیجه: : مدیران بانک هایی که سبک تصمیم گیری شهودی دارند رویکرد مالی پایین تری دارند.
فرضیه فرعی 3: بين سبك تصميم گيري وابسته مديران وتجزیه و تحلیل رویكرد مالي بانكهاي تجاري رابطه معناداري وجود دارد
H0 : : بين سبك تصميم گيري وابسته مديران وتجزیه و تحلیل رویكرد مالي بانكهاي تجاري رابطه معناداري وجود ندارد