بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 49

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 49

Sig. (2-tailed)

.001

N

96

96 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود.بنابراین بینسبک تصميم گيري عقلایی مديران و رویكرد مالي بانكها رابطه معنی دار وجود دارد(01/0 < سطح معنی داری )و شدت این رابطه برابر با 324/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم بین سبک تصميم گيري عقلایی مديران و رویكرد مالي بانكها می باشد.ونتیجه مدیران بانک های با سبک تصمیم گیری عقلایی، رویکرد مالی بالاتری دارند.
فرضیه فرعی 2بين سبك تصميم گيري شهودی مديران وتجزیه و تحلیل رویكرد مالي بانكهاي تجاري رابطه معناداري وجود دارد.
H0 : : بين سبك تصميم گيري شهودی مديران وتجزیه و تحلیل رویكرد مالي بانكهاي تجاري رابطه معناداري وجود ندارد
H1 : : : بين سبك تصميم گيري شهودی مديران وتجزیه و تحلیل رویكرد مالي بانكهاي تجاري رابطه معناداري وجود دارد
جدول4-13) ضریب همبستگی بین سبک تصميم گیری شهودی مدیران و رویکرد مالی بانک ها

Correlations
رویکرد مالی سبک شهودی
رویکرد مالی Pearson Correlation 1 .288**