بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 48

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 48

برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین سبک تصميم گيري مديران و رویكرد مالي بانكها رابطه معنی دار وجود دارد(01/0 < سطح معنی داری )و شدت این رابطه برابر با 346/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم بین سبک تصميم گيري مديران و رویكرد مالي بانكها می باشد.
فرضیه فرعی 1:بين سبك تصميم گيري مديران وتجزیه و تحلیل رویكرد مالي بانكهاي تجاري رابطه معناداري وجود دارد
H0 : بين سبك تصميم گيري عقلایی مديران وتجزیه و تحلیل رویكرد مالي بانكهاي تجاري رابطه معناداري وجود ندارد.
H1 : بين سبك تصميم گيري عقلایی مديران وتجزیه و تحلیل رویكرد مالي بانكهاي تجاري رابطه معناداري وجود دارد.
جدول4-12) ضریب همبستگی بین سبک تصميم گیری عقلایی مدیران و رویکرد مالی بانک ها

Correlations
رویکرد مالی سبک عقلایی
رویکرد مالی Pearson Correlation 1 .324**
Sig. (2-tailed) .001
N 96 96
سبک عقلایی Pearson Correlation .324** 1