بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 34

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 34

723/0 سبک فوری

5

765/0

همانطور که مشاهده می شود میزان آلفای کرونباخ بالای 0.7 بوده است بنابراین پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است.(خروجی نرم افزار در پیوست نشان داده شده است)
با استفاده از نرم افزار SPSS اين مقداربراي متغير سبک عقلاني 0.703براي متغير سبک شهودي 0.707.، براي متغير سبک وابسته 0.746.، براي سبک اجتنابي0.723وبراي سبک فوري0.765 محاسبه گرديد.
روشهاي تجزيه وتحليل اطلاعات :
تحليل داده‌ها فرآيند استنباط معنا از مشاهداتي است که طي فرآيند تحقيق صورت گرفته است (بيابانگرد، 1384).
روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده‌ها به دو دسته تقسيم مي‌شوند: آمار توصيفي و آمار استنباطي(حسن‌زاده، 1383) براي تجزيه وتحليل اطلاعات ابتدا بررسی توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق پرداخته شد و نمودار هیستوگرام هریک ترسیم گردید و برای آمار استنباطی، ابتدا با استفاده از آزمون کولوموگروف اسمیرنوف نرمال بودن متغیرها بررسی گردید و پس از نرمال بودن متغیرها، از آزمون های پارامتریک وآزمون ضريب همبستگي پیرسون استفاده گردید. و در پایان به منظور بررسی بیشتر و ارتباط همزمان سبک های تصمیم گیری با متغیر وابسته و میزان تاثیر گذاری آنها از رگرسیون چند گانه استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
پس از گردآوري و استخراج داده‌هاي مورد نياز تحقيق، مي‌بايست با استفاده از روش هاي رايج در آمار توصيفي و استنباطي، نسبت به تجزيه و تحليل داده‌ها اقدام نمود.با استفاده از تحليل داده‌ها مي‌توان الگوها و روابط موجود در ميان متغيرها را شناسايي و شواهدي را براي رد يا پذيرش فرضيات تحقيق جستجو نمود. پژوهشگر براي دستيابي به پاسخ پرسش تحقيق از طريق آزمون فرضيه ها، داده ها را به بخش هايي تجزيه مي‌کند، اما تحليل داده‌هاي پژوهش به خودي خود پاسخ پرسش ها را ارائه نمي‌دهد و براي اين کار تفسير نتايج به دست آمده از تحليل داده‌ها ضروري است.تفسیر کردن به معني تبيين و معنا بخشيدن به داده‌ها است. هدف از تحليل، تقليل داده‌ها به شکل قابل فهم و قابل تفسير است، به نحوي که به توان روابط متغيرهاي گوناگون مرتبط با مسأله پژوهش را مورد مطالعه قرار داد. در تفسير کردن نيز با توجه به نتايج تحليل، استنباط هايي پيرامون روابط مطالعه شده در پژوهش انجام گرفته و درباره اين روابط نتيجه‌گيري و قضاوت به عمل مي آيد (خاکي، 1387).
در اين فصل ابتدا با توصيف داده ها در قالب جداول و نمودار، يك ديدگاه كلي در ارتباط با توصيف وضعيت نمونه در جامعه آماری مورد تحقیق حاصل مي شود و سپس با استفاده از روش های تحليل آماري و ورودي داده ها به نرم افزار SPSS، به تجزيه و تحليل آزمون فرضيات تحقيق پرداخته مي شود.
4-1)آمار توصیفی:
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه آماری از حیث متغیرهایی جمعیت شناختی چون (سن ، میزان تحصیلات، سابقه کار) و ابعاد متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته می شود
4-2)آمار استنباطی:
پس از بررسی توصیفی متغیرها به منظور بررسی فرضیه ها، ابتدا نرمال بودن متغیرها بررسی گردید و پس از اطمینان از نرمال بودن داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.
4-1-1) متغیرهای جمعیت شناختی:
1)سن:
با توجه به شکل و نمودار ارائه شده مشاهده می شود که از 96 نمونه انتخاب شده 41 نفر 26 تا 35 سال و 42 نفر 36 تا 45 نفر و 13 نفر 46 به بالا بوده اند.

جدول4-1- توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان
فراوانی در صد فراوانی در صد تجمعی