بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 33

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 33

با توجه به ويژگي هاي ابزار اندازه‌گيري که در بخش بالا به آن اشاره شد، در پژوهش حاضر براي تعيين روايي پرسشنامه‌هاي ياد شده، از روايي محتوا استفاده شده است. پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش، توسط صاحبنظران تصميم گيري ساخته شده واعتبار آن توسط دانشمندان مختلفي(نظيررابرت لو[38] ٢٠٠٠، وديويد پي اسپايسر وايجن سدلر اسميت[39] ٢٠٠٥ ) و اساتید دانشگاه مورد سنجش قرار گرفته در تحقيقاتي جداگانه، فقط روايي پرسشنامه مورد استفاده رامورد بررسي و سنجش قرار داده اند.
پايايي:
پايايي يا قابليت اعتماد به اين معني است که ابزار اندازه‌گيري در شرايط يکسان تاچه اندازه نتايج يکساني به دست مي‌دهد.به عبارت دیگر، ابزار پايا يا معتبر ابزاري است كه ازخاصيت تكرار پذيري وسنجش نتايج يكسان برخوردار باشد(حافظ نيا ، ١٣٧٧).
براي محاسبه پايايي ابزار اندازه‌گيري شيوه‌هاي مختلفي به کار گرفته مي‌شود که عبارتند از: اجراي دوباره آزمون (روش بازآزمايي)، روش موازي، روش دو نيمه کردن، روش کودر- ريچاردسون و روش آلفاي کرانباخ (سرمد و همکاران، 1383).
براي محاسبه پايايي پرسشنامه‌هاي به کار گرفته شده در پژوهش حاضر از روش آلفاي کرانباخ استفاده شده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني سوال‌هاي ابزار اندازه‌گيري مانند پرسشنامه که خصيصه‌هاي مختلفي را اندازه‌گيري مي‌کنند، به کار مي‌رود. براي محاسبه ضريب آلفاي کرانباخ ابتدا بايد واريانس نمرات هر زير مجموعه از سوالات پرسشنامه و واريانس کل آن را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا بدست مي‌آيد (سرمد و همکاران، 1383) .
 
ضريب پايايي کل پرسشنامه
تعداد زير بخش هاي پرسشنامه
واريانس هر يک از زيربخش هاي پرسشنامه
واريانس کل پرسشنامه
دامنه تغييرات ضريب آلفاي كرانباخ بين صفر تا يک تغيير می‌کند.هر اندازه مقدار آلفا بيشتر باشد، پايايي مقياس اندازه‌گيري نيز بيشتر خواهد بود.طبق قاعده تجربی آلفا دست کم بايد 60/0 باشد تا به توان مجموعه‌ای از سوال ‌ها که برای ساختن يک مفهوم يا شاخص طراحی شده‌اند را دارای پايايي دانست (دواس، 1384).
جدول6-3 ميزان پايايي سوال ‌هاي تحقيق

سبک های تصمیم گیری تعداد آیتم آلفای کرونباخ
سبک عقلایی 5 703/0
سبک شهودی 5 707/0
سبک وابسته 5 746/0
سبک اجتنابی 5