بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 31

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 31

تجارت

0.751 3

ملت

0.672 4

صادرات

0.661 5

سپه

0.651 6

رفاه

0.535

همان گونه که در جدول بالا مشاهده مي شود،بانک ملت در سال مالي 1390 با ميانگين رویکرد 0.861بهترين رویکرد مالي را در بين بانکهاي تجاري داشته است وبانک رفاه کارگران با0.707 پایین ترين رویکرد مالي را در بين بانکهاي تجاري در سال 1390 مالي داشته است.
ابزار گردآوری داده ها:
الف:رویکرد مالی:
روش گردآوری داده های تحقیق حاضر، میدانی و ابزار آن در خصوص سبک تصمیم گیری مدیران، پرسشنامه است. و در خصوص رویکرد مالی از صورت های مالی گزارش شده که توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي درسال 1390 و با استفاده از بررسی صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي استفاده شده است.
ب ) پرسشنامه:
به منظور جمع آوري وتجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به سبكهاي تصميم گيري مديران بانكهاي تجاري ، از پرسشنامه سبك تصميم گيري اسكات وبروس( ١٩٩٥ ) استفاده شده است.اين پرسشنامه داراي ٢٥ گزينه است كه هر ٥گزينه توضيح دهنده يك سبك تصميم گيري مي باشد.هركدام از اين موارد با استفاده از طيف پنج درجه اي ليكرت اندازه گيري مي شود كه داراي پنج گزينه به شرح زير است:
الف) هرگز ب)به ندرت ج) گاهي د) اغلب ه) هميشه
امتيازات تخصيص يافته به هر يك از گزينه ها به شرح زير مي باشد :
الف) : ٠ ب) ١ ج) ٢ د) 3 ه) ٤
جدول5-3 نحوه توزيع سوالات در پرسشنامه به تفكيك هر سبك به شرح زير است: