بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 3

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 3

2) بین سبک تصمیم گیری شهودی مدیران با رویکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.
3) بین سبک تصمیم گیری وابسته مدیران با رویکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.
٤) بین سبک تصمیم گیری اجتنابی مدیران با رویکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.
5) بین سبک تصمیم گیری فوری مدیران با رویکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق:
تعريف نظری به تعريف يک واژه توسط واژه‌هاي ديگر اشاره دارد.به عبارت ديگر در اينگونه تعريف از واژه‌هاي انتزاعي و ملاک هاي فرضي استفاده مي‌شود.تعريف نظری به شناسايي ماهيت يک پديده کمک کرده و نقش مهمي را در فرآيند تدوين فرضيات ايفا مي‌کند(سرمد و همکاران، 1383).
تصميم: تصميمات انتخاب هايي هستند كه از بين دو يا چند گزينه اتخاذمي شوند و در واكنش متقابل به يك مشكل گرفته مي شوند(ويلهلم استينبرگ[9]،2003)
در مدیریت معاصر تصمیم گیری به عنوان فرآیند حل یک مسأله تعریف شده است و اغلب به تصمیم گیری حل مسأله نیز گفته می شود. در تصمیم گیری عقلایی مدیر گرچه از دانش کافی برخوردار بوده و اطلاعات مورد نیاز را تا حد ممکن در اختیار داشته باشد، نهایتاً به خاطر کمبود اطلاعات از آینده در یک شرایط نامعلوم و بلاتکلیف قرار می گیرد وبرای دستیابی به نتایج مورد نظر تا حدودی به شانس و احتمال متوسل می شود.در نتیجه همواره با نوعی تردید ودودلی رو به رو بوده چه بسا ضعف حاصل از شک و تردید و عدم اطمینان او موجب سستی و عدم قاطعیت درتصمیم گیری و انحراف از مسیر صحیح ومناسب گردد(مجله اقتصاد ومدیریت شماره 24 و 25 ).
1- تصميم گيري عقلايي : ديدگاه هاي منطقي وساختار مند به تصميم گيري
2 – تصميم گيري شهودي : تكيه بر ظن، احساس وادراك درتصميم گيري ها
3- تصميم گيري وابسته : تكيه بر راهنمايي وپشتيباني ديگران در تصميم گيري ها
4- تصميم گيري اجتنابي : به تعويق انداختن يا اجتناب از تصميم گيري
5- تصميم گيري فوری: تمايل بر تصميم گيري ناگهاني وبدون تفكر قبلي ( اسپايسر وسادلر اسميت، ٢٠05)
رویکرد مالی:
منظور از رویكرد به عنوان يك متغير وابسته، رویكرد مالي بانك است كه با شاخصهاي ساختار سرمايه ، سودآوري ورشد سنجيده مي شود.هركدام از اين شاخصهاداراي زير شاخه مي باشند.( وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1389)
مهمترين شاخصهاي مالي كه در اكثر بررسي هاي مالي در تمام دنيا از بانكها صورت مي گيرد و توسط بانك توسعه بين المللي و موسسات رتبه بندي معتبر مورد استفاده قرارگرفته است، به شرح زير مي باشد:
ساختار سرمايه :
ساختار سرمايه از جمله موضوعاتي است كه در عرصه بانكداري داراي اهميت فراواني است.مرتبط بودن ساختار سرمايه بانك ها با ريسك اعتباري و هزينه سرمايه باعث ايجاد تمايلات متضاد در بانك براي كاهش نسبت سرمايه براي رسيدن به سود بيش تر و يا افزايش سرمايه براي مقابله با خطر شده است.از همين رو و براي اطمينان از سلامت نظام پولي و مالي داخلي و بين المللي يك سري مقررات توسط نهادهاي مسئول داخلي و بين المللي در اين زمينه وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است و سرمايه بانك تكيه گاهي است كه به بانك اجازه مي دهد عليرغم وجود مشكلات داخلی يا معضلات اقتصادي، توانايي بازپرداخت بدهي راداشته باشد وبه عمليات خود ادامه دهد (وزارت امور و اقتصاد ودارایی،1389).
سودآوري:
درآمد و سودآوري زياد براي يك بانك، نشانگر توانايي آن درحمايت از عمليات حال وآينده مي باشد.به طور مشخصتر درآمد وسودآوري، تعيين كننده ظرفيت جذب سرمايه به وسيله ساختن زير بناي مناسب سرمايگذاري براي توسعه و پرداخت سود كافي به سهامداران مي باشد.(وزارت امور و اقتصاد ودارایی،1389)
رشد:
اين شاخص نشان دهنده رشد رویکرد بانک در مولفه هاي مختلفي نظير رشد سپرده ها، رشد تسهيلات اعطايي ،رشد درآمد و… مي باشد.( وزارت امور و اقتصاد ودارایی،1389)
تعریف عملیاتی:
تعريف عملياتي، تعريفي است که بر ويژگي هاي قابل مشاهده استوار است. اين نوع تعريف فعاليت هاي محقق را در اندازه‌گيري يا دست کاري يک متغیر مشخص مي‌سازد. به عبارت ديگر تعريف عملياتي راهنماي محقق است در آن چه که بايد انجام گيرد و شيوه انجام آن (سرمد و همکاران، 1383).
برای بدست آوردن ارقام مورد نیاز سبک تصمیم گیری مدیران، از پرسشنامه اسکات و بروس(1995)استفاده شده است. با استفاده از پرسشنامه 25 سوالی با طیف پنج گزینه ای لیکرت اندازه‌گيري شده است. در این پرسشنامه سوال‌های 3-7-11-13-25 برای سنجش سبک عقلایی، سوال های 1-4-12-16-17 برای سنجش سبک شهودی، سوال های 2-5-10-18-22 برای سنجش سبک وابسته، سوال های 6-14-19-21-23 برای سنجش سبک اجتنابی، سوال های 8-9-15-20-24 برای سنجش سبک فوری تدوین شده است. برای سنجش از مقیاس فاصله ای استفاده شده است.
در پژوهش حاضر، برای بدست آوردن ارقام رویکرد مالی بانک ها جهت انجام تحقیق، از آمار و صورت های مالی گزارش شده که توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي درسال 1390 و با استفاده از بررسی صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي استفاده شده است
قلمرو موضوعی :
حوزه نگرشي اين تحقيق، سبكهاي تصميم گيري است.بنابراين در حوزه مباحث مديريت رفتارسازماني طبقه بندي مي شود.همچنين رویكرد مالي در حوزه مباحث مديريت مالي طبقه بندي مي شود.
دور
ه زماني
:
دوره زماني اين تحقيق، از آبان1391 تا تیر ماه 1392 بوده است.
دوره مكاني:
اين تحقيق از نظر قلمرو مكاني شامل بانكهاي تجاري استان گیلان مي باشد.منظور شش بانك از بانكهاي هستند كه هدف اوليه تاسيس وفعاليت آن ها انجام امور تجاري مي باشد.این بانكها عبارتند از ملي، ملت، تجارت، صادرات ايران، رفاه وسپه
فصل دوم
ادبیات تحقیق
بخش اول: سبك تصميم گيري
مقدمه :
از آنجا که نیروی انسانی محور کلیه فعالیت های اقتصادی و سیاسی و…است. لذا سرمایه گذاری در این منبع و مدیریت صحیح آن، یکی از اهداف مهم توسعه همه جانبه محسوب می گردد. به طوری که کشورهای پیشرفته نیز ابتدا در تربیت نیروی فنی و تخصصی خود پیشقدم بوده و سپس به توسعه اقتصادی صنعتی نایل شده اند، بر این اساس امروزه میزان اطلاعات علمی و مهارت های فنی منابع انسانی خود به عنوان یکی از معیارهای توسعه یافتگی هر کشور به حساب می آید(عربی نژاد، 1375).