بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 14

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 14

نظر به اينكه پژوهش حاضر به توسعه دانش كاربردي دریك زمينه خاص توجه دارد و به قصد كمك به حل مشكلات سازمان انجام مي شود این پژوهش، از نوع پژوهش كاربردي است.
طبقه بندي تحقيق بر اساس گردآوري داده ها :
تحقيق توصيفي(غير آزمايشي) مجموعه روشهايي است كه هدف آن ها توصيف كردن شرايط ياپديده هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي تواند صرفًا براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرايند تصميم گيري باشد .بيشتر تحقيقات علوم رفتاري را مي توان در زمره تحقيق توصيفي به شمار آورد(بازرگان، ١٣٨٢).
با توجه به اين كه اين پژوهش با توصيف شرايط يا پديده هاي مورد بررسي در صدد شناخت بيشترشرايط موجود وياري دادن به فرايند تصميم گيري مي باشد، از نظر چگونگي گردآوري اطلاعات، جزء تحقيقات توصيفي (غيرآزمايشي)واز آن جا كه رابطه ميان متغيرها براساس هدف تحقيق تحليل مي شود، مي توان آن را از نوع تحقيق همبستگي دانست.
روش جمع آوري اطلاعات :
پژوهش حاضر بر اساس روش گردآوري داده‌ها، تحقيق میداني به شمار مي‌رود. زيرا درصدد شناخت و ارائه تصويري از وضعيت موجود شاخص هاي مورد بررسي در بانک هاي دولتی است. تحقيق میداني در طبقه تحقيقات توصيفي قرار مي‌گيرد. براي بررسي توزيع ويژگي هاي يک جامعه آماري، روش تحقيق میدانی به کار مي‌رود (سرمد و همکاران، 1383). تحقيق میداني روشي براي بررسي ماهيت، ويژگي ها و ادراکات مردم (نگرش ها، باورها، ارزش ها و عقايد) از طريق تجزيه و تحليل پاسخ به پرسش هايي است که به دقت تدوين شده‌اند (حسن‌زاده، 1383).
مهم ترين روشهاي گردآوري اطلاعات در اين تحقيق به شرح زير است:
الف: بررسي ها ومطالعات كتابخانه اي
اين تحقيق از نوع میدانی وهمچنين استفاده ومطالعه گزارشهای وزارت امور و اقتصاد و دارایی، اطلاعات آماري، مقالات وكتب فارسي مرتبط و همچنين استفاده از منابع اينترنتي مي باشد.
با توجه به اينكه ارتباط بين سبكهاي تصميم گيري مديران با رویكرد مالي بانكها مورد بررسي قرارمي گيرد، همان گونه كه در فصل هاي قبل نيز بدان اشاره شد، از گزارش ارزيابي رویکرد مالي بانكها كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال ١٣90 منتشر شده است، استفاده مي شود.
DEA [37]در فصل دوم بيان شدكه ارزيابي رویكرد بانكها بر اساس روش شاخصهاي مورد نظر در بانكها از سه منظر ساختار سرمايه، رشد و سودآوري، از اطلاعات موجود صورت های مالی گزارش شده که توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي درسال 1390 و با استفاده از بررسی صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي در سال 1390 استفاده شده است.
هم چنين بيان شدكه در تحليل پوششي داده ها، واحدهاي تحت بررسي به دو گروه “واحدهاي كارا” وغيركارا” تقسيم مي شوند.واحدهاي كارا واحدهايي هستند كه امتياز كارايي آن ها برابر با “يك” است. اطلاعات مربوط به 6 بانک در شهرستانهای استان گیلان بصورت زیر می باشد: كارايي بانكها با توجه به شاخصها
جدول1-3 رتبه بندي بانكها با توجه به رویكرد مالي در سال ١٣90

رفاه تجارت سپه صادرات ملت ملی شاخص ردیف
0.535 0.751 0.651 0.661 0.672 1 ساختارسرمایه 1
0.587