بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 13

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 13

2)در تحقيقي كه توسط آنورا و سيري ياما [30] (2009)مالكان بنگاه هاي كوچك بر رویكرد مالي صورت گرفته است،پرسشنامه براي1000نفر از مديران اجرايي شركت هاي ژاپني ارسال شد كه ٣٦٧ پرسشنامه قابل استفاده دريافت شد، تفكر كارآفرينانه [31] و تفكر اجرايي[32] كه اين دو شيوه برخط مشي ها، استراتژي ها و تصميمات مديريت تاثير مي گذارد و اين خود بر رویكردشركت اثرگذار است.هم چنين رابطه بين اين دو نوع شيوه تفكر و رویكرد شركت درتمامي مراحل زندگي كاري يك شركت بيان شده است.
تفكر كارآفرينانه از دو جزء تشكيل شده كه خود اين اجزاء شامل چندين معياربه شرح زير است:
١. توانايي ها[33](نوآوري، خلاقيت، رهبري، سرزنده بودن، تصميم گيري، دورانديشي و تشخيص مشكل)
٢. كيفيتهاي خاص[34] (روحيه وابسته، شخصيت، تفكر مثبت، روحيه جسورانه، ذهن چالشي، بلندپروازي و انعطاف پذيري)
شيوه تفكر اجرايي نيز به همبن صورت شامل دو جزء و معيارهاي مختص به خوداست:
١. توانايي ها(توانايي تجزيه و تحليل، جمع آوري اطلاعات، تفكر سيستمي، بردباري، پشتكار، حسابگري و حل مساله)
٢. كيفيت هاي خاص(توانايي بيان حقيقت، تشريك مساعي، عقلانيت، تمايل به ثبات، تمايل به موفقيت، محافظه كاري و سازگاري)
يافته هاي تحقيق نشان دادند كه وقتي مديران يا مالكان بنگاه هاي كوچك بيشتر تفكر كارآفرينانه دارند، در دوران مقدماتي و ركود از مراحل زندگي كاري، رویكردشان بالاتر است.هم چنين وقتي مديران يا مالكان شركت ها بيشتر تفكر اجرايي دارند، در دوران رشد و بلوغ باعث بالاتر رفتن رویكرد مي شود.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه:
آشنايي با علم، ماهيت و ويژگي هاي آن و روش هاي علمي وغيرعلمي کسب معرفت، از مقدماتي‌ترين مباحث هر علمي است. انسان براي شناخت مسائل و رويدادهاي پيرامون خود همواره ازروش هاي مختلفي(خواه علمي يا غيرعلمي) استفاده کرده است. در اين ميان دستيابي به روش هاي تحقيق علمي در پاسخ به کنجکاوي ها و مسائل انسان، از نشانه‌هاي رشد و ترقی جوامع بشري است (حسن‌زاده، 1383(.
تحقيق عبارت است از بررسي نظام يافته، کنترل شده، تجربي و انتقادي در مورد پديده‌ها که روابط احتمالي بين اين پديده‌ها به وسيله نظريه و فرضيه هدايت مي‌شوند(خاکي، 1387،ص 87(.
تحقيق علمي نيز که همان کاربرد روش علمي است، در جستجوي شرايطي است که تحت آنها پديده خاصي رخ مي‌دهد.در اين فرآيند از چگونگي گردآوري شواهد و تبديل آن ها به يافته‌ها، تحت عنوان روش‌شناسي يادمي‌شود (سرمد و همکاران، 1383).
روش‌شناسي به مجموعه‌اي به هم پيوسته از قواعد، اصول و شيوه‌هاي معمول در يک رشته از دانش اطلاق مي‌شود (خاکي،1387(.
اين سوال که چگونه داده‌هاگردآوري شده و مورد تفسير قرار مي‌گيرند، مربوط به روش‌شناسي تحقيق است. به عبارت ديگر روش تحقيق، چارچوب عمليات و اقدامات جستجوگرايانه براي تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضيه يا پاسخ دادن به سوالات تحقيق را فراهم مي‌آورد (سرمد و همکاران، 1383،ص 22).
جهت رسیدن به نتیجه مطلوب و مورد نظر در هر تحقیق بدون شک لازم است ضمن استفاده از طرح روش مناسب در تعیین جامعه و نمونه آماری ، اصول مربوطه رعایت و در جمع آوری اطلاعات ابزار مناسبی که از روایی و اعتبار لازم برخوردار باشد، پیش بینی شود. به همین خاطر با توجه به موضوع تحقیق در این بخش، محقق به بررسي روش شناسي تحقيق، شيوه جمع آوري اطلاعات، جامعه آماري، روش نمونه گيري و روش تجزيه وتحليل اطلاعات مي پردازد. در اين فصل اطلاعات لازم درخصوص روش اجراي تحقيق، تعداد جامعه آماری، روش نمونه گيري و برآورد حجم نمونه، ابزار گردآوری داده ها، روايي[35] و پايايي[36] پرسشنامه و در نهایت روش تجزیه و تحلیل داده ها كه ما را در جهت رسيدن به اهداف تحقيق و اثبات يا رد فرضيه ها ياري مي رساند، توضيح داده مي شود.
روش تحقیق:
روش هاي تحقيق، در واقع ابزارهاي دستيابي به واقعيت به شمار مي‌روند. در هر پژوهش محقق تلاش مي‌کند تا مناسب‌ترين روش را انتخاب کند و آن، روشي است که نسبت به روش هاي ديگر، قوانين واقعيت را دقيق‌تر کشف کند. انتخاب روش تحقيق به عواملي مانند ماهيت موضوع تحقيق، اهداف و سوالات تحقيق، دامنه موضوع تحقيق و امکانات اجرايي بستگي دارد. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است که پژوهشگر مشخص نمايد، چه شيوه و روشي اتخاذ کند تا او را هر چه دقيق‌تر، سريع‌تر، آسان‌تر و با هزينه کمتر در دستيابي به پاسخ هايي براي پرسش هاي تحقيق کمک کند(حسن‌زاده، 1383).
به طور کلي روش هاي تحقيق در علوم انساني بر اساس هدف و روش گردآوري داده‌ها تقسيم‌بندي مي‌شوند. از آن جا که پژوهش حاضر درصدد تبيين روابط بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های استان گیلان است، لذا بر اساس هدف، از نوع کاربردي است. پژوهش کاربردي، تلاشي است در راستاي يافتن پاسخ براي حل يک معضل و مشکل عملي، که در دنياي واقعي وجود دارد (طيبي و همکاران، 1388).
هدف اساسي در تحقيق کاربردي، دستيابي به پيامدهاي عملي، پيدا کردن راه حل براي
مسائل واقعي، توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص و ابداع و اختراع وسايل و روش ها براي انجام کارهاي عملي است (حسن زاده، 1383).
تحقیق میدانی درصدد شناخت و ارائه تصويري از وضعيت موجود شاخص هاي مورد بررسي در بانک هاي تجاری است. تحقيق میداني در طبقه تحقيقات توصيفي قرار مي‌گيرد. براي بررسي توزيع ويژگي هاي يک جامعه آماري، روش تحقيق میدانی به کار مي‌رود. (سرمد و همکاران، 1383).
اين تحقيق از نوع میدانی وهمچنين استفاده ومطالعه گزارشهای وزارت امور و اقتصاد و دارایی، اطلاعات آماري، مقالات وكتب فارسي مرتبط و همچنين استفاده از منابع اينترنتي مي باشد.
با توجه به اينكه ارتباط بين سبكهاي تصميم گيري مديران با رویكرد مالي بانكها مورد بررسي قرارمي گيرد، همان گونه كه در فصل هاي قبل نيز بدان اشاره شد، از گزارش ارزيابي رویکرد مالي بانكها كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال ١٣90 منتشر شده است، استفاده شده است.
تحقيق میداني روشي براي بررسي ماهيت، ويژگي ها و ادراکات مردم (نگرش ها، باورها، ارزش ها و عقايد) از طريق تجزيه و تحليل پاسخ به پرسش هايي است که به دقت تدوين شده‌اند (حسن‌زاده، 1383،ص 142).
جامعه آماري
يکي از اهداف تحقيق علمي، توصيف و تشريح وضعيت جامعه مورد مطالعه است. جامعه عبارت است ازگروه يا طبقه‌اي از افراد، اشياء، متغيرها، مفاهيم يا پديده‌ها که حداقل داراي يک ويژگي مشترک باشند(بيابانگرد، 1384) .
معمولاً در هر تحقيق، جامعه کليه افراد يا مواردي را در برمي‌گيردکه پژوهشگر علاقه مند است نتايج تحقيق را به آن ها تعميم دهد.وي قبل از هرگونه اقدام براي نمونه‌گيري، بايد جامعه‌اي را که نمونه از آن انتخاب مي‌شود، تعريف کند (حسن‌زاده، 1383)
جامعه آماري تحقيق96 مدیر میانی بانک های تجاری استان گیلان (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه، رفاه) است که نقش حياتي بين مديران عالي و مديران اجرايي براي انتقال استراتژي ها، برنامه ها، سياستها و اهداف را دارند انتخاب شده است.
روش نمونه‌گيري و برآورد حجم نمونه
نمونه، گروه کوچکي ازجامعه است که براي مشاهده و تجزيه و تحليل انتخاب مي‌شود.اگر نمونه معرف واقعي جامعه باشد، مي‌توان نتايج حاصل از نمونه را به کل جامعه تعميم داد (حسن‌زاده، 1383).
دلايل استفاده از گروه نمونه به جاي گردآوري داده‌ها ازکل جامعه کاملاً آشکار است در پژوهش هايي که جامعه آماري شامل چند صدوحتي چند هزار عضو است، عملاً غيرممکن است که اطلاعات را از هر عضو گردآوري کرد و يا آن را آزمودحتي اگر چنين کاري امکان‌پذير هم باشد، به لحاظ زمان، هزينه و منابع انساني مورد نياز براي انجام آن، مقدور نيست (طيبي و همکاران، 1388).
كمبود منابع‌ مالي‌ و محدوديت‌ زماني‌ براي‌ انجام‌ تحقيق‌، از جمله‌ محدوديت هاي‌ عمده‌اي‌ هستند كه‌ همواره‌ انجام‌ پژوهش ها را از ابعاد مختلف‌ تحت‌ تأثير قرار داده‌ و از اين‌ رو پژوهشگران‌ را وادار به‌ برگزيدن‌ مناسب‌ترين‌ شيوه‌ از بين‌ چندين‌ شيوه موجود، براي‌ انجام‌ كار پژوهشي‌ مي‌نمايد.در پژوهش‌ حاضر نيز با توجه‌ به‌ محدوديت‌هاي پيش‌گفته، از روش نمونه‌گيري دردسترس استفاده شده است (حسن‌زاده، 1383).
همان طور که از نام آن در می یابیم، نمونه برداری جامعه در دسترس شامل جمع آوری اطلاعات از اعضای جامعه در اين تحقيق، به دليل محدود بودن جامعه آماري،كليه اعضاي آن مورد بررسي قرارگرفته اند .از اين رو، نمونه وجامعه آماري يكسان است.حجم نمونه آماري اين تحقيق96 نفر است.
طبقه بندي تحقيق بر اساس هدف :
هدف اساسي در تحقيق کاربردي، دستيابي به پيامدهاي عملي، پيدا کردن راه حل براي مسائل واقعي، توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص و ابداع و اختراع وسايل و روش ها براي انجام کارهاي عملي است (حسن زاده، 1383)
وقتي پژوهشي به قصد كاربرد نتايج يافته هايش براي حل مشكلات خاص متداول درون سازمان انجام مي شود، چنين تحقيقي، پژوهش كاربردي ناميده مي شود( دانايي فرد،الواني،عادل آذر، ١٣٨٣).