بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 12

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 12

١-هزينه عملياتي به درآمد كل
٢– نسبت مالكيت
٣-هزينه پرسنلي به درآمد كل
٤– دارايي ثابت به دارايي كل

١– بازده دارايي
٢– بازده حقوق صاحبان سهام
٣-حاشيه سود
٤– خالص ما به التفاوت سود
٥-تسهيلات به سپرده
٦-درآمد عمليات
٧– كارمزد دريافتي رشد

١– نسبت مالكيت
٢-هزينه پرسنلي به درآمد كل
٣– دارايي ثابت به دارايي کل

1-نرخ رشد سود قبل از كسر ماليات
٢– نرخ رشد تسهيلات
٣– نرخ رشد سپرده هاي موثر
٤– نرخ رشد درآمد
٥– سهم سپرده هاي موثر
٦– سهم تسهيلات

به منظور يافتن پيشينه تحقيق، تحقيقات داخل و خارج از كشور را در حد امكان و دسترسي با كليد واژه هاي سبك تصميم گيري و رویكرد مالي در بانكها، سبك تصميم گيري و رویلكرد مالي ، سبك تصميم گيري و رویكرد در بانكها ، … در مجلات ، سايتهاي معتبر مديريتي، پايان نامه ها و… مورد بررسي و جستجو قرار داده شد. در تحقيقات متعددي، به ويژه در خارج از كشور، ارتباط سبكهاي تصميم گيري با متغيرهاي گوناگوني همچون سبك رهبري ، سيستم هاي ارزشي افراد، عدالت سازماني و…و هم چنين رویكرد مالي با جهت گيري هاي استراتژيك و اولويتهاي كاري،كوچك سازي و بهره وري كاركنان، شيوه تفكر مديران يا مالكان شركتها و… سنجيده شده است كه در زير به نمونه اي از آن ها اشاره مي شود :
تحقيقات داخل کشور:
1-سعید غنی(1373)در پژوهش خود، با عنوان بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران با خشنودی شغلی معلمان در مدارس راهنمایی پسرانه شهرستان اهواز بر روی 426 معلم که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند، و از روش همبستگی ساده و چند متغیری بهره گرفته است بیان میدارد:
1 )هر یک از سبک های رهبری ملاحظه کار و سازماندهنده با خشنودی شغلی رابطه دارد ، ولی در سبک رهبری مشارکتی چنین رابطه ای ملاحظه نشد.
2)در روابط همبستگی چندگانه سبک های رهبری ملاحظه کار-سازماندهنده ملاحظه کار –مشارکت کننده با خشنودی معلمان رابطه معناداری وجود دارد ،اما همبستگی سبک های سازماندهنده – مشارکت کننده با خشنودی شغلی معلمان و نیز رابطه مجموع سه سبک رهبری با خشنودی شغلی معلمان رابطه معناداری نداشته است.
2)ندا زراعتی (1390) درپايان نامه خود به بررسي رابطه بين شيوه هاي تصميم گيري مديران وسلامت سازماني[25] فرمانداری پرداخته است .نتايج تحقيق وي نشان داده است كه شيوه تصميم گيري مديران به ترتيب اولويت مشاركتی [26]،مشورتي [27] وآمرانه[28] مي باشد .در سازمان هایی كه از شيوه تصميم گيري مشاركتي استفاده مي شود ، سلامت سازماني نيز بالاتر بوده است.
3) ابراهیم امیری(1389) موضوع “تاثير كوچك سازي را بر روی عملكرد مالي و بهره وري كاركنان” مورد بررسي قرار داده اند.عملكرد مالي در اين تحقيق، شامل دو معيار سودآوري و كارايي است كه در آن نسبتهاي بازده دارايي، باسرمايه، نسبت درآمد عملياتي به كارمندان، نسبت فروشها به كارمندان و نسبت ارزش افزوده به كارمندان در نظر گرفته شده است. داده هاي مالي از ٢٥٨شركت ترخیص کالا مورد بررسي قرار گرفته كه نتايج تحقيق نشان دادند شركت هايي كه كوچكسازي را اجرا مي كنند، نسبت به شركت هاي مشابه خود، مشكلات مالي زيادي را تحمل مي كنند.كوچكسازي يك تاثير مثبت را از طريق بهبود سودآوري و كارايي شركت نشان داد اما تاثيري بر بهره وري كاركنان نداشت.هم چنين بهبود عملكرد مالي به وسيله كوچكسازي، بيشتر در شركت هايي نمود داشت كه هيچ نيروي با تجربه و ماهري را از دست نداده بودند.

  • تحقیقات خارج از کشور

1) فردريك اي راس،كوين ام مك نلي و جيمز ام كومر[29](1996)به بررسي رابطه بين تصميم گيري ورویكرد مديران فروش پرداخته اند .يافته هاي تحقيق بيانگر اين است كه سبكهاي تصميم گيري شهودي، وابسته و فوری بر رویكرد تاثير نداشتند، ولي سبكهاي اجتنابي وعقلايي به ترتيب داراي رابطه منفي ومثبت معناداري با رویكرد بودند .