بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 11

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 11

اين نسبت معيار خوبي براي ارزيابي كارايي نسبي بانك در مقايسه با مؤسسات مشابه در بازار است.
هزينه هاي عملياتي
درآمد عملياتي
اين نسبت نشان مي دهد كه چه ميزان از درآمد ناخالص عملياتي بانك صرف هزينه هاي عملياتي ميگردد.
هزينه عملياتي عبارتست از سود پرداختي، جايزه قرض الحسنه، كارمزد پرداختي و …در آمد ناخالص عملياتي از حاصل جمع سودهاي دريافتي از تسهيلات عقود اسلامي‐ سود وام واعتبارات اعطايي، سپرده قانوني و ساير سودهاي دريافتي بدست مي آيد و تابعي است از عوامل مختلف از جمله مقدار سپرده هاي بانكي، مشاركت در طرح هاي سود آور، معاملات، عقود اسلامي و …ميباشد.هر چه اين شاخص كمتر باشد نشان مي دهد كه وضعيت بانك از نظر سودآوري و رویكرد در وضعيت مطلوبتري قرار دارد.
مؤلفه بسيار مهم ديگري كه درشاخص سودآوري مورد بررسي قرار مي گيرد، كارمزد دريافتي است.امروزه كارمزدها، منبع روز افزون درآمد براي بانكها شده اند. چون فشار رقابتي يا قانوني بر روي نرخ وام دهي است بانكها مجبور به كاهش نرخ و رعايت مقررات كفايت سرمايه هستند بنابراين اين محدوديت ها در ميزان وام دهي اثر نموده و بانكها را به طور وسيع ارائه به خدمات جهت كسب كارمزد روي مي آورد.
كل تسهيلات = نسبت تسهیلات به سپرده
سپرده ها
اين نسبت يكي از نسبت هاي كليدي است كه مورد بررسي بسياري از تحليل گران بانكي قرار مي گيردو كل سپرده هايي را كه مديريت بانك به تسهيلات اختصاص داده است اندازه گيري مي كند.به دليل اينكه هزينه هاي پرسنلي بيانگر قسمت عمده اي از هزينه هاي غير سود ده بانك است، مقايسه هزينه اي پرسنلي با درآمد ناخالص بانك مي تواند يك معياري مفيد براي تعيين بهره وري كاركنان بانك باشد. البته اگر صرفه جويي هايي هزينه هاي جاري بانك از طريق ايجاد محدوديت بيش از حد بر دستمزد پرسنل صورت گيرد مي تواند به كاهش كيفيت و انگيزه كاركنان در نتيجه كاهش كارايي بانك در بلند مدت گردد.
شاخصهاي رشد
براي محاسبه رشد بانکها از شاخصهاي زير استفاده مي شود:
نرخ رشد سپرده هاي موثر
نرخ رشد تسهيلات اعطايي
سهم سپرده هاي موثر
سهم تسهيلات اعطايی
نرخ رشد درآمد(وزارت اموراقتصادي و دارايي، ١٣٨9)
در ادامه جدول مربوط به ورودي ها و خروجي هاي استفاده شده در ارزيابي رویكرد مالي بانكها توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي آورده مي شود

بخش ورودی ها خروجی ها
ساختار سرمايه 1-نسبت بدهي
٢– نسبت مالكيت
٣– هزينه پرسنلي به در آمدكل
٤– دارايي ثابت به دارايي کل
١– حاشيه عمليات
٢– كيفيت دارائي
٣– مطالبات معوق و سررسيد گذشته به تسهيلات
4-هزينه مطالبات مشكوك الوصول به تسهيلات
سودآوری