بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 10

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل- قسمت 10

در پژوهش حاضر، برای بدست آوردن ارقام رویکرد مالی بانک ها جهت انجام تحقیق، از آمار و صورت های مالی گزارش شده که توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي درسال 1390 و با استفاده از بررسی صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي در سال 1390 استفاده شده است.
شاخصهاي ساختار سرمايه
در ساختار سرمايه از نسبتهايي استفاده مي شود كه هر گاه عمليات واحد زيان به بارمي آورد، نشان مي دهد كه تا چه اندازه طلبكاران و وام دهندگان در آن واحد به مطالبات خود مي رسند. سرمايه بانك تكيه گاهي است كه به بانك اجازه مي دهد،با وجود مشكلات داخلي يا معضلات اقتصادي، توانايي باز پرداخت بدهي را داشته باشد و به عمليات خود ادامه دهد.
نسبتهايي كه مي توان ساختار سرمايه را ارزيابي نمود، عبارتند از:
حقوق صاحبان سهام
= نسبت مالکیت
كل دارايي ها
دارايي هاي درآمد زا
كل دارايي ها -کیفیت دارایی
نسبت کيفيت دارايي: نشان مي دهد كه چه مقدار از دارايي هاي بانك، توسط مديريت آن در امور مولد بكار گرفته شده است.گرچه اثاثيه و ابزار، بانك براي حمايت از عمليات بانكي ضروري است ولي مستقيماً درآمد ايجاد نمي نمايد.
دارايي هاي درآمدزا : شامل مطالبات از بانك مركزي‐ بانكها و موسسات اعتباري‐ تسهيلات اعتباري و مطالبات از بخش دولتي و خصوصي – اوراق مشاركت و مشابه – سرمايه گذاري ها و مشاركتها مي باشد.
مطالبات معوق + سررسيد گذشته (3
كل تسهيلات
هزينه مطالبات مشكوك الوصل (4
كل تسهيلات
بانك وجوه سپرده گذاران را دريافت مي كند و آن را به استقراض كنندگان، وام مي دهد. ضمن اين عمليات، بانك با اين خطر مواجه است كه بعضي از وام گيرندگان مايل و قادر به باز پرداخت وام نباشند. هر گونه قصوري كه در باز پرداخت وام صورت گيرد از ارزش بانك مي كاهد و براي آنكه قادر به پرداخت ديون خود باشد بايد اين كاهش را از محل عوايد وام هاي بازپرداخت شده سايرمشتريان جبران نمايد و اين موضوع سودآوري بانك را كاهش مي دهد.
شاخص هاي سود آوري:
در آمد و سودآوري زياد براي يك بانك، نشانگر توانايي آن در حمايت از عمليات حال و آينده مي باشد. به طور مشخصتر درآمد و سودآوري تعيين كننده ظرفيت جذب سرمايه به وسيله ساختن زير بناي مناسب سرمايه گذاري براي توسعه و پرداخت سود كافي به سهامداران مي باشد.
رايج ترين نسبتهاي مورد استفاده جهت ارزيابي سودآوري عبارتند از بازده دارايي و بازده سرمايه:
سود قبل از كسر ماليات = بازده دارایی
كل دارايي ها
اين نسبت سود عملياتي را به كل منابعي كه تحت مديريت ، بانك قرار دارد، مرتبط مي سازد اين نسبت بهترين نسبت براي ارزيابي مديريت است.
براي اينكه اين نسبت گويا تر باشد، بهتر است كه اثرات تورم را بر روي دارايي هاي ثابت واستهلاك اثر گذارده ، ثانياً دارايي هاي درآمد زا نيز به جاي پايان سال از رقم متوسط پايان ماه ها استفاده گردد.
سود قبل از كسر ماليات
=بازده سرمایه
حقوق صاحبان سهام
اين نسبت بازده سرمايه سهامداران را ارزيابي مي كند. بانكهايي كه نسبت اهرمي نسبتًا بالايي دارند به ويژه هنگامي كه به وجوه استقراضي با نرخ هاي پائين تري دسترسي دارند مي توانند بازدهي بالايي را براي حقوق صاحبان سهام به وجود آورند.
سود پرداختي‐ سود دريافتی = حاشیه سود
اين نسبت درآمدها ي اصلي، بانك يعني درآمد حاصل از ما به التفاوت عملياتي را به كل دارايي ها مشخص مي كند.
سود پرداختي سود دریافتی
= خالص ما به التفاوت سود 4)
سپرده ها – تسهیلات
در اين جا سپرده ها ي ديداري جاري، ذخيره هاي قانوني فاقد سودآوري را مي بايستي از سپرده ها كسرنمائيم.
آنچه در اين نسبت مي توان مفيد دانست، اثرات منابع سودآوري بانك و در نتيجه آسيب پذيري درآمدهاي بانك را ارائه مي دهد.
حاشیه عملیات (5= سود عملیاتی
جمع دارايي ها
سود عملياتي از حاصل تفاوت درآمد عملياتي و هزينه عملياتي حاصل مي گردد.