مقاله – 
بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۸

مقاله – بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۸

بررسی ارتباط بین احساسات و قصد خرید
فرضیات پژوهش :
فرضیه ۱ : جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی شناخت اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۲ : جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی درگیری اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۳ : جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی اعتماد اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۴ : جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی نگرش اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۵ : جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی احساسات اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۶ : جنبه های تجربی تبلیغات بر روی شناخت اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۷ : جنبه های تجربی تبلیغات بر روی درگیری اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۸ : جنبه های تجربی تبلیغات بر روی اعتماد اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۹ : جنبه های تجربی تبلیغات بر روی نگرش اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۱۰ : جنبه های تجربی تبلیغات بر روی احساسات اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۱۱ : شناخت بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۱۲ : درگیری بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۱۳ : اعتماد بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۱۴ : نگرش بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۱۵ : احساسات بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.

مدل مفهومی پژوهش :
مدل تحلیلی پژوهش حاضر به صورت زیر می باشد :

(شکل ۱-۱) ترکیبی از مدلهای ( Zarantonello et al ., 2013 ) و ( Hartmann & Apaolaza-Ibanez , 2012 ) و ( Kim et al ., 2010 )

روش تحقیق :
این تحقیق براساس پارامتر هدف، روش تحقیق کاربردی و ازنظر شیوه اجرا روش تحقیق غیرآزمایشی و همبستگی میباشد.

قلمرو پژوهش :
۱-۸-۱- قلمرو مکانی :
در این تحقیق قلمرو مکانی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد اصفهان انتخاب گردیده است و جامعه آماری دانشجویان درحال تحصیل در این دانشگاه میباشند.
۱-۸-۲- قلمرو زمانی :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

قلمرو زمانی شامل طراحی، توزیع، جمع آوری، تجزیه و تحلیل پرسشنامه تحقیق شامل یک دوره حدوداً ۶ ماهه میباشد که از نقطه نظر زمانی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۳ درنظر گرفته شده است.

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه :
در این تحقیق نمونه گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده می باشد. همچنین حجم نمونه که ازطریق جدول مورگان بدست آمده است ۳۷۹ نمونه میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *