بررسی اشتباهات ثبتی در ثبت املاک و نحوه اصلاح آن- قسمت ۲

بررسی اشتباهات ثبتی در ثبت املاک و نحوه اصلاح آن- قسمت ۲

مبحث اول – مفهوم اشتباه ۱۴
مبحث دوم – انواع اشتباه ثبتی ۱۵
گفتار اول – اشتباه موثر ۱۵
گفتار دوم – اشتباه غیر موثر ۱۶
گفتار سوم- اشتباهات موثر در آگهی نوبتی (که باید آگهی تجدید شود) ۱۷
گفتار چهارم- اشتباهات غیر موثر در آگهی های نوبتی ۱۸
گفتار پنجم- اشتباهات موثر در آگهی تحدیدی ۲۰
گفتار ششم- اشتباهات غیر موثر در آگهی تحدیدی ۲۰
بخش چهارم – اشتباه و تفاوت آن با جعل در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و آثار آنها ۲۲
بخش پنجم- اشتباه و تفاوت آن با حکم ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی ۲۲
بخش ششم – اشتباه در نقشه های شهرداری منجر به تفکیک ۲۴
فصل دوم : اشتباهات ثبتی
بخش اول- پذیرش تقاضای ثبت از متقاضیان ۲۶
مبحث اول – متصرفین ۲۹
مبحث دوم- متولیان وقف و متصدی مال حبس شده و وصی در ثلث باقی ۳۰
مبحث سوم – اشخاص حقوقی و دولتی ۳۰
بخش دوم – اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک ۳۳
بخش سوم- اشتباه قلمی در ثبت املاک یا سند مالکیت ۳۶
مبحث اول- رای هیات نظارت در خصوص مغایرت دفتر ثبت املاک با سند رسمی ۳۷
مبحث دوم- رای شورایعالی ثبت (در ارتباط با اشتباهات قلمی در ثبت املاک) ۳۸
بخش چهارم- اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک ۴۲
مبحث اول – تفاوت بند ۴ با دیگر بندهای ماده ۲۵ ۴۳
مبحث دوم- رای هیات نظارت در ارتباط با بند ۴ ماده ۲۵ ۴۵
بخش پنجم- تعارض در اسناد مالکیت (یا اشتباه در ثبت ملک برای بیش از یک شخص) ۴۶
مبحث اول- چگونگی به وجود آمدن اسناد معارض ۴۷
مبحث دوم- عناصر تعارض ۴۸
گفتار اول – وجود دو مالک ۴۸
گفتار دوم- تناقض بین مفاد دو سند ۴۸
گفتار سوم- تقدم و تاخر در تنظیم اسناد ۴۸
گفتار چهارم- لزوم تعارض به هنگام صدور سند ۴۹
مبحث سوم- وظیفه هیات نظارت در صورت احراز تعارض در اسناد مالکیت ۵۱
مبحث چهارم- عدم امکان افراز املاک مشاع در صورت وجود تعارض در سند مالکیت ۵۳
مبحث پنجم- ویژگی های اسناد معارض و آرای وحدت رویه شورای عالی ثبت ۵۳
مبحث ششم- مجازات مرتکبین اسناد معارض ۵۶
بخش ششم- اشتباه ناشی از تفکیک ۵۷
مبحث اول- احکام مقرر در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ۶۰
مبحث دوم- مسئولیت شهرداری در تنظیم نقشه ناقص ۶۳
بخش هفتم- اشتباه در طرز تنظیم اسناد ۶۵
بخش هشتم- اعتراض به نظریه رئیس ثبت ۶۶
بخش نهم- سایر صلاحیت و اختیارات هیات نظارت ۶۷
فصل سوم : مراجع حل اشتباهات ثبتی
بخش اول : هیات نظارت ۷۳
مبحث اول – محل تشکیل هیات نظارت ۷۳
مبحث دوم- ترکیب هیات نظارت ۷۳
مبحث سوم- صلاحیت هیات نظارت ۷۵
مبحث چهارم- تفاوت هیات نظارت با هیاتهای حل اختلاف ثبت ۷۶
بخش دوم :شورای عالی ثبت ۷۸
مبحث اول – ترکیب شورایعالی ثبت ۷۹
مبحث دوم- محل تشکیل و صلاحیت شورایعالی ثبت ۸۰
مبحث سوم- شورایعالی ثبت مرجع تجدیدنظر از آرای هیات نظارت ۸۱
مبحث چهارم- صدور آرای اصراری و وحدت رویه شورایعالی ثبت ۸۳
مبحث پنجم – شکایت از آراء شورایعالی ثبت و مرجع تجدیدنظر از آن ۸۶
بخش سوم: ادارات ثبت اسناد و املاک ۸۹
بخش چهارم: دفاتر اسناد رسمی ۹۰
مبحث اول – چگونگی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: ۹۰
مبحث دوم – نحوه اصلاح اشتباه در سند توسط سردفتر ۹۲

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *