دسترسی به منابع مقالات : 
بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای  …

دسترسی به منابع مقالات : بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای …

۰
۱۰۰
۹۰
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰
۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱
نمودار ۱٫۱ : تعداد کاربران اینترنت ومشترکین موبایل (ITU World Telecommunication)
با توجه به نمودار شماره ۱ مشخص است که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ تعداد افرادی که از اینترنت استفاده می کنند با سیر صعودی در حال افزایش است و به رقمی بیش از دو میلیارد رسیده است که این تعداد افراد با استفاده از کامپیوترهای شخصی، لپ تاپ و مخصوصا تلفن همراه از اینترنت استفاده می کنند و برای انجام بسیاری از کارهای روزانه خود از اینترنت استفاده می کنند. همچنین نمودار ۱٫۱ نشان میدهد که در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ تعداد مشترکین موبایل در سراسر دنیاروندی رو به افزایش را نشان میدهد. در نمودارشماره ۲ نیز تعداد مشترکین تلفن همراه در نقاط مختلف دنیا در سال ۲۰۱۱ نشان داده شده است:
۱۴۰
۱۲۰
۱۰۰
۸۰
۶۰
۴۰
۲۰
۰
نمودار ۲٫۱ : تعداد مشترکین تلفن همراه در نقاط مختلف دنیا (www.indexmundi.com)
همان طور که درنمودار ۲ نشان داده شده است تعداد مشترکین تلفن همراه در نقاط مختلف دنیا( آسیا، اروپا، آمریکا، کشور های عربی و آفریقا) درصد زیادی از افراد را به خود اختصاص داده است. همچنین در بعضی از مناطق مانند ( اروپا و آمریکا) تعداد مشترکین تلفن همراه از تعداد خانوار ها نیز فزونی یافته است که نشان دهنده استفاده زیاد افراد از این وسیله ارتباطی است. با توجه به اینکه از یک سو تعدادکاربران اینترنت در حال افزایش و از سوی دیگر تعداد مشترکین موبایل نیز در حال افزایش است، می تواند فرصت مناسبی را برای گسترش فعالیت های بانکداری از طریق موبایل فراهم آورد.
در جدول شماره ۱ نیز تعداد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه در کشور ایران نشان داده شده است:
جدول ۱٫۱ : تعداد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه در کشور ایران

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

سال تعداد کل جمعیت ایران تعداد کاربران اینترنت( میلیون نفر) تعداد مشترکین تلفن همراه( میلیون نفر)