سایت مقالات فارسی – 
بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای انتظارات با رویکرد  …

سایت مقالات فارسی – بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای انتظارات با رویکرد …

دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده مدیریت و حسابداری
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- بازاریابی
عنوان پایاننامه:
بخشبندی کاربران بانکداری بر اساس فناوریهای جدید
(موبایلبانک) بر مبنای انتظارات با رویکرد تحلیل خوشهای
(مورد مطالعه: بانک کشاورزی)
استاد راهنما:
دکتر شهریار عزیزی
استاد مشاور:
دکتر محمد اکبریان
نگارش:
محمدحسین بلاغی اینالو
تابستان ۱۳۹۲
 
 
تقدیم به
پدر بزرگوارم
و
مادر مهربان و فداکارم
 
تقدیر و تشکر
از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر شهریار عزیزی به پاس زحمات و راهنماییهای بیدریغ ایشان در مدت پژوهش و همچنین در طول دوره کارشناسی ارشد
جناب آقای دکتر محمد اکبریان به پاس پیگیریهای ایشان در طول دوره پژوهش
سرکار خانم دکتر منیژه قره چه و جناب آقای دکتر محمدرضا حمیدی زاده که زحمت داوری این پژوهش را به عهده داشته و با نظرات دلسوزانهی خویش من را درتنظیم هرچه بهتر این پایاننامه یاری نمودند.
آقایان حمیدرضا نعمتیان و کیوان عبدلی دست اندرکاران اداره تحقیق و توسعه بانک کشاورزی که در مراحل کیفی و کمی پژوهش همکاری لازم را بعمل آوردند.
نام خانوادگی: بلاغی اینالو نام: محمدحسین
دانشکده: مدیریت و حسابداری رشته تحصیلی و گرایش: مدیریت بازرگانی- بازاریابی
استاد راهنما: دکتر شهریار عزیزی تاریخ فراغت از تحصیل: شهریور ۱۳۹۲
عنوان پایاننامه: بخشبندی کاربران بانکداری بر اساس فناوریهای جدید (موبایلبانک) بر مبنای انتظارات با رویکرد تحلیل خوشه ای (مورد مطالعه: بانک کشاورزی)
چکیده
پژوهش حاضر، با هدف بخشبندی کاربران بانکداری موبایلی بر مبنای انتظارات انجام شده است. با توجه به اهمیت موضوع و نقش بسیار مهم استفاده از فناوری های نوین بانکداری برای جذب مشتریان و ترغیب آنها برای استفاده از این فناوری های جذاب و همچنین ضعف علمی و پژوهشی در این زمینه، در پژوهش حاضر تلاش شد ضمن استخراج انتظارات اصلی کاربران بانکداری موبایلی، به میزان اهمیت هر یک از شاخصها و همچنین نحوه اولویتبندی آنها در حالت کلی و به تفکیک هر بخش اشاره شود. در این پژوهش مشتریان بانکداری موبایلیِ بانک کشاورزی به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. به دلیل ماهیت ترکیبی – اکتشافی بودنِ این پژوهش، ابتدا به منظور جمعآوری داده ها در بخش کیفی، به شعبه های بانک کشاورزی مراجعه نموده و بر اساس روش کفایت دادهها (اشباع نظری دادهها) با ۱۵ نفر ازکاربران بانکداری موبایلی مصاحبه عمیق ترتیب داده شد. سپس با استفاده از تحلیل محتوا از نوعِ «تحلیل تِم» سعی شد تا شاخصهای مؤثر و مورد انتظار بر استفاده از بانکداری موبایلی از مصاحبههای صورت گرفته استخراج شود و در بخش کمی پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، جهت توزیع آن بین ۳۷۵ نفر از کاربران بانکداری موبایلی اقدام نمودیم. پس از کنار گذاشتن پرسشنامههای معیوب و فاقد اعتبار، در نهایت ۳۰۸ پرسشنامه برای تحلیلهای نهایی در نظر گرفته شدند. دادههای گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این تجزیه و تحلیلها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. از آزمونهای میانگین تک نمونهای، فریدمن، تحلیل خوشه ای (k-means) و کروسکال – والیس و برای پاسخ دادن به سؤالات استفاده شد.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که انتظارات مؤثر بر استفاده از بانکداری موبایلی در مجموع به ۴ بُعد اصلی قابل تقسیم است که عبارتاند از: انتظارات خدمات اصلی ارائه شده / انتظارات خدمات افزوده / انتظارات شرایط تسهیل کننده برای استفاده از بانکداری موبایلی / انتظارات ادراک مفید بودن استفاده از بانکداری موبایلی. در این پژوهش برای بخشبندی کردن مشتریان با استفاده از تحلیل خوشه ای و روش (k-means)، سه خوشه شناسایی شدند که هر یک انتظارات نسبتا متفاوتی در مقایسه با سایر خوشه ها داشتند.
واژگان کلیدی: بخشبندی، بانکداری موبایلی، انتظارات، تحلیل خوشه ای
فهرست

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

  1. فصل اول: کلیات پژوهش ۱

مقدمه .۲٫
۱٫۱٫ بیان موضوع و مساله پژوهش ۳
۲٫۱٫ ضرورت و اهمیت پژوهش ۵