سایت مقالات فارسی – 
بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر  …

سایت مقالات فارسی – بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر …

جدول۱۷٫۴: تحلیل واریانس یک طرفه انتظارات بر مبنای خوشه ها ۱۵۷
جدول۱۸٫۴: نتایج آزمون کروسکال- والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات خدمات اصلی بانکداری موبایلی ۱۵۹
جدول۱۹٫۴: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات خدمات افزوده بانکداری موبایلی ۱۶۰
جدول۲۰٫۴: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات شرایط تسهیل کننده استفاده از بانکداری موبایلی ۱۶۱
جدول۲۱٫۴: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات ادراک مفید بودن استفاده از بانکداری موبایلی ۱۶۲
جدول۲۲٫۴: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات تفصیلی از منظر کاربران بانکداری موبایلی ۱۶۳
جدول ۱٫۵: اهمیت انتظارات شناسایی شده در بین کاربران بانکداری موبایلی…………………………………………………………….۱۷۱
جدول ۲٫۵: اولویت انتظارات در بین کاربران بانکداری موبایلی ۱۷۲
جدول ۳٫۵: نیمرخ تحلیل خوشه ای کاربران بانکداری موبایلی ۱۷۳
جدول ۴٫۵: مقایسه اولویت انتظارات بین خوشه های سه گانه ۱۷۶
فهرست نمودارها
نمودار ۱٫۱ : تعداد کاربران اینترنت ومشترکین موبایل ۶
نمودار ۲٫۱ : تعداد مشترکین تلفن همراه در نقاط مختلف دنیا ۶
نمودار ۱٫۲ : گام های بخش بندی بازار از دیدگاه لامب و همکاران، ۲۰۱۱ ۲۹
نمودار ۲٫۲: داده کاوی و کشف دانش، غضنفری و همکاران،۱۳۸۷ ۳۰
نمودار ۳٫۲ : چرخه بانکداری موبایلی ، جنیدی، ۱۳۸۷ ۷۳
نمودار ۴٫۲ : الگو نیات رفتاری ( Ajzen & Fishbein, 1980) 87
نمودار۵٫۲: الگو پذیرش فناوری دیویس ۸۸
نمودار ۶٫۲: الگو تعدیل شده پذیرش فناوری (Klopping & Mc Kinney,2004) 89
نمودار۷٫۲: الگو پیکاراینن (انتظارات مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی) (Pikkarainen, et al.,2004) 90
نمودار۸٫۲ : نظریه شناخت اجتماعی (Compeau, et al.,1999) 91
نمودار۹٫۲: الگو انگیزشی (Igbaria, et al.,1996) 92
نمودار ۱۰٫۲: الگو رفتار برنامه ریزی شده (Shih & Fang , 2004) 93
نمودار۱۱٫۲ : الگو تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده (Shih & Fang, 2004) 93
نمودار ۱٫۳: انواع پژوهش های آمیخته با در نظر گرفتن دو عامل توالی زمانی و تأکید بر هر یک از قسمتهای کمی یا کیفی (Johnson & Onwuegbuzie, 2004) 118
نمودار ۱٫۴: پراکنش سنی کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش ۱۳۹
نمودار ۲٫۴: پراکنش جنسیت کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش ۱۳۹
نمودار ۳٫۴: پراکنش وضعیت تاهل کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش ۱۴۰
نمودار ۴٫۴: پراکنش تحصیلات کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش ۱۴۱
نمودار ۵٫۴: پراکنش شغلی کاربران بانکداری موبایلی در پژوهش ۱۴۱
شکل۶٫۴: نمودار توزیع انتظارات اصلی پژوهش در بین کاربران بانکداری موبایلی ۱۴۳
نمودار ۷٫۴: موقعیت خوشهها در بین انتظارات اصلی کاربران بانکداری موبایلی ۱۵۸
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
نظام بانکی یکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان حیاتی پول را در آن به گردش در می آورد. از طرفی امروزه توسعه روز افزون و شگفت آور فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد زندگی به خصوص در زمینه های تجارت و بانکداری تاثیر گذار بوده و نظام بانکی در دنیا به منظور ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و هماهنگ با نیاز حال حاضر جامعه با استفاده از فناوری اطلاعات اقداماتی جهت مدرن سازی بانکها بعمل آورده است. یکی از مهمترین ابزارهای تجارت و بانکداری الکترونیک، بانکداری از طریق موبایل است. که امروزه توانسته نقش به سزایی در تسهیل فرایند پرداخت الکترونیکی برای مشتریان از یک طرف، و تجهیز منابع گسترده برای بانکها از طرف دیگر داشته باشد. از این رو با توجه به اهمیت بسیار بالای بانکداری موبایلی هدف از این پژوهش شناسایی انتظارات کاربران بانکداری موبایلی و بخشبندی کاربران بر اساس انتظارات شناخته شده است. مشتریان برحسب تمایلات بطور گسترده متفاوت هستند، مشتریان ممکن است از محصولات و خدمات و یا آنچه که در بازار ارائه میشود منافع مختلفی را طلب کنند. بخش بندی مشتریان ناهمگون به زیر گروه های همگون براساس ویژگی های مشابه، بازاریابان را برای شناسایی تفاوتها و تشابه هات میان هر گروه مشتری توانا می سازد. پژوهشگران بازاریابی متعددی بیان می کنند که بخش بندی براساس منافع مورد انتظار یک ابزار قدرتمند برای بخش بندی براساس منافع مورد انتظار یک گروه بندی مشتریان ناهمگون است.
۱٫۱- بیان موضوع و مساله پژوهش
روند رو به رشد توسعه فناوری در دنیای امروز موجب به وجود آمدن فضایی رقابتی برای ارائه خدمات از سوی ارگانها و سازما نهای متنوع شده است که حوزه بانکداری کشور را هم تحت تأثیر قرار داده و تمام بانکها در پی ورود به این عرصه پر فراز و نشیب فناوری های نوین هستند. بعد ازگذشت مدتی نه چندان طولانی از شکل گیری نسبی پرداختهای الکترونیکی حالا نوبت به پرداخت توسط سیستمهای موبایل رسیده تا بتوانند به عنوان دستاوردی برای کشور، در قبال توسعه روزافزون فناوری ها و خدمات مرتبط با فناوری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دیگر عرض اندام کنند.
امروزه به کمک فناوری های جدید، مرز های قدیمی دنیا کم رنگ شده و فرصت های جدیدی ایجاد شده اند. یکی از عرصه هایی که به دلیل ارائه نوآوری های جدید در آن انقلابی به پا شده حوزه تجارت است. در حال حاضر تجارت الکترونیک به شدت مورد توجه بانک ها، بازرگانان، موسسات و اشخاص قرار گرفته است و با رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانکداری الکترونیک نقش محوری و مهمی در حوزه پرداخت الکترونیک پیدا کرده است. خدمات الکترونیکی به عنوان یک خدمت اطلاعات تعاملی معنی شده است، مکانیسمی برای شرک ها ارائه می کنند تا ارائه خدمات شان را متمایز کنند و مزیت رقابتی ایجاد کنند و شامل انواع خدمات مانند ( انواع پرداخت های اینترنتی، دستگاه های خودپرداز، اینترنت بانک و بانکداری موبایلی و… ) می شود که هر یک به اندازه خود سهم زیادی را در رونق بخشیدن به کسب و کار ها و مخصوصا بانک ها بر عهده دارند. با توجه به اینکه بانکداری اینترنتی یکی از مهم ترین زیر مجموعه های بانکداری الکترونیکی است در این سال ها طرفداران زیادی پیدا کرده است و در صنایع خدمات به طور عمومی و در صنعت بانکداری به طور خاص، اینترنت به عنوان ابزار بهبود ارائه خدمات بررسی شده و مورد استفاده قرار گرفته است. اینترنت بانک در واقع شعبه مجازی و بیست و چهار ساعته یک بانک محسوب می شود که به مشتری امکان می دهد فارغ از قید زمان و مکان اقدام به تراکنش مالی کند. در چند سال اخیر و با توسعه اینترنت و فناوری های مبتنی بر وب تلاش های زیادی از سوی بانکها برای راه اندازی و توسعه وب سایت های اینترنتی صورت گرفته است تا بتوانند نظر مشتریان را به سوی خود جلب کنند ( وب سایت ماهنامه تحلیل گران عصر اطلاعات، ۱۳۹۰).
یکی دیگر از مصادیق بانکداری الکترونیکی، بانکداری موبایلی یا موبایل بانکینگ است که بحث های زیادی در مورد آن هر روز به گوش می رسد. بانکداری موبایلی یا همان (Mobile Banking) سامانه‌ای است که از طریق تلفن همراه می‌توان عملیات بانکی خود را انجام داد. در این سامانه با نصب یک نرم‌افزار روی گوشی تلفن همراه بدون مراجعه به بانک و در هر ساعتی از شبانه روز می‌توان عملیاتی از قبیل چک کردن مانده حساب شخصی، مشاهده چند مبادله مالی آخر که بر روی حساب خود مشتری انجام شده است، درخواست صورتحساب، دستور انتقال پول از یک حساب مشتری به حساب‌های دیگر او، درخواست دسته چک، ارسال پیام‌های کوتاه از طرف بانک به مشتری، تغییر گذر واژه و امکان انتقال وجه به یک کاربر دیگر را انجام داد. بانکداری موبایلی می تواند از طریق ۱٫ اس ام اس بانکینگ ( که شامل پیام های یک طرفه و دو طرفه می شود) و ۲٫ اشتراک دیتا ( با تنظیم گوشی تلفن و استفاده از کارت های اینترنتی که به جی اس ام معروف است و یا از طریق (جی پی آر اس) که به طور دائم به اینترنت متصل است و فقط در زمان دریافت و ارسال داده باید مبلغی هزینه بپردازد) اجرا شود. با توجه به این موارد یکی از مزیت های اصلی بانکداری از طریق موبایل همواره در دسترس بودن آن است. که یکی از فعالان عرصه تجارت الکترونیکی بیان می کند که انجام کار های بانکی از طریق موبایل قابل اجرایی تر از اینترنت خواهد بود زیرا در زیر ساخت های اینترنتی بسیار مشکل داریم و ضریب نفوذ و امنیت اطلاعات در موبایل بسیار بالا تر است (وب سایت ماهنامه تجارت الکترونیک و رایانه).
موبایل، سراسر جهان را در دسترس بسیاری از کاربرد های بالقوه قرار می دهد که فراتر از فعالیت های ارتباطی معمولی هستند و موبایل ها که داده های آماده و متصل به شبکه های ارتباطی دیجیتالی هستند به هموار کردن راه برای تجارت از طریق موبایل کمک می کنند، درست مانند مرور گر های وب و اینترنت که مسیر را برای تجارت الکترونیک باز می کنند. پژوهش ها قبلی نشان می دهد که کاربران اینترنت برای فناوری های جدید شرایط بهتری دارند. در حدود ۳۴ درصد از کاربران اینترنت در آمریکا از طریق موبایل یا دستگاه های بی سیم به اینترنت دسترسی دارند(Pew Internet & American Life Project, 2007)) اگر چه پژوهش ها قبلی نشان می دهد که کاربران اینترنت به خدمات موبایل علاقه مندند. در حالی که اینترنت می تواند از طریق کامپیوتر شخصی، موبایل، یا تلویزیون های دیجیتالی در دسترس باشد ، انتظارات متعددی می تواند تعیین کند که آیا مصرف کننده دسترسی به خدمات اینترنتی از طریق موبایل را ترجیح می دهد یا خیر؟

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.