سامانه پژوهشی – 
بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای  …

سامانه پژوهشی – بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای …

جدول ۱۵٫۲: خلاصه انتظارات موثر بر پذیرش و بکارگیری بانکداری موبایلی در ایران ۱۱۳
جدول ۱٫۳: سؤالات مندرج در پرسشنامه و انتظارات مربوطه به تفکیک انتظارات اصلی ۱۲۱
جدول۲٫۳: آلفای کرونباخ در حالت کلی و همچنین به تفکیک هر مؤلفه ۱۲۳
جدول ۳٫۳: آماده سازی داده های کیفی ۱۲۴
جدول ۱٫۴ : ویژگیهای جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان ۱۳۱
جدول ۲٫۴: کدگذاری مصاحبهها ۱۳۲
جدول ۳٫۴: کدگذاری مصاحبهها در انتظار ارائه خدمات اصلی بانکداری موبایلی ۱۳۴
جدول ۴٫۴: کدگذاری مصاحبهها در انتظار خدمات افزوده بانکداری موبایلی ۱۳۵
جدول ۵٫۴: کدگذاری مصاحبهها در انتظار شرایط تسهیل کننده برای استفاده از بانکداری موبایلی… ۱۳۶
جدول ۶٫۴: کدگذاری مصاحبهها در انتظار ادراک مفید بودن استفاده از بانکداری موبایلی ۱۳۷
جدول ۷٫۴: شاخص توصیفی انتظارات پژوهش ۱۴۲
جدول۸٫۴: انتظارات شناسایی شده کاربران بانکداری موبایلی ۱۴۴
جدول۹٫۴: گزینهها و امتیاز قابل انتخاب هر یک از سوالات پرسشنامه ۱۴۴
جدول۱۰٫۴: نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت بررسی اهمیت انتظارات اصلی در کاربران بانکداری موبایلی ۱۴۵
جدول۱۱٫۴: نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت بررسی اهمیت کلیه انتظارات تفصیلی کاربران بانکداری موبایلی ۱۴۶
جدول۱۲٫۴: نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت انتظارات اصلی پژوهش ۱۴۹
جدول۱۳٫۴: نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت کلیه انتظارات تفصیلی در بین کاربران بانکداری موبایلی ۱۵۰
جدول۱۴٫۴: نیمرخ جمعیت شناختی خوشه ها ۱۵۲
جدول۱۵٫۴: میانگین و انحراف معیار انتظارات اصلی در خوشهها ۱۵۵
جدول ۱۶٫۴: نتایج آزمون کای اسکور جهت بررسی ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با خوشهها ۱۵۶
جدول۱۷٫۴: تحلیل واریانس یک طرفه انتظارات بر مبنای خوشه ها ۱۵۷
جدول۱۸٫۴: نتایج آزمون کروسکال- والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات خدمات اصلی بانکداری موبایلی ۱۵۹
جدول۱۹٫۴: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات خدمات افزوده بانکداری موبایلی ۱۶۰
جدول۲۰٫۴: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات شرایط تسهیل کننده استفاده از بانکداری موبایلی ۱۶۱
جدول۲۱٫۴: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات ادراک مفید بودن استفاده از بانکداری موبایلی ۱۶۲
جدول۲۲٫۴: نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه اولویت اهمیت انتظارات تفصیلی از منظر کاربران بانکداری موبایلی ۱۶۳
جدول ۱٫۵: اهمیت انتظارات شناسایی شده در بین کاربران بانکداری موبایلی…………………………………………………………….۱۷۱
جدول ۲٫۵: اولویت انتظارات در بین کاربران بانکداری موبایلی ۱۷۲
جدول ۳٫۵: نیمرخ تحلیل خوشه ای کاربران بانکداری موبایلی ۱۷۳
جدول ۴٫۵: مقایسه اولویت انتظارات بین خوشه های سه گانه ۱۷۶
فهرست نمودارها
نمودار ۱٫۱ : تعداد کاربران اینترنت ومشترکین موبایل ۶
نمودار ۲٫۱ : تعداد مشترکین تلفن همراه در نقاط مختلف دنیا ۶
نمودار ۱٫۲ : گام های بخش بندی بازار از دیدگاه لامب و همکاران، ۲۰۱۱ ۲۹
نمودار ۲٫۲: داده کاوی و کشف دانش، غضنفری و همکاران،۱۳۸۷ ۳۰
نمودار ۳٫۲ : چرخه بانکداری موبایلی ، جنیدی، ۱۳۸۷ ۷۳

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.